Si Solarni Upravljalnik Diemasol A-Books Download

SI Solarni upravljalnik DIEMASOL A
24 Oct 2019 | 13 views | 0 downloads | 16 Pages | 954.44 KB

Share Pdf : Si Solarni Upravljalnik Diemasol A

Download and Preview : Si Solarni Upravljalnik Diemasol A


Report CopyRight/DMCA Form For : Si Solarni Upravljalnik Diemasol ATranscription

Impresum Varnostni napotki, Ta Navodila za vgradnjo in upravljanje vklju no z vsemi sestavnimi Prosimo da pred pri etkom monta e natan no preberete ta Navodila. deli so avtorsko za itena Morebitna uporaba ki kr i avtorske za vgradnjo S tem boste prepre ili kodo na Va em postrojenju ki. pravice je dovoljena le s soglasjem podjetja De Dietrich To e bi lahko nastala zaradi nepravilnega rokovanja Prosimo upo tevajte. posebej velja za razmno evanje fotokopiranje prevajanje izdelavo da mora biti monta a prilagojena pogojem na mestu vgradnje. mikrofilmov in shranjevanje v elektronskih sistemih Vgradnjo in obratovanje je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi. tehni nimi pravili Vgradnja mora biti izvedena v skladu z veljavno. Pomembno opozorilo lokalno zakonodajo Ravno tako je potrebno upo tevati predpise iz. varstva pri delu poklicnih zdru enj Ne prevzemamo nikakr ne. Besedila in slike v teh Navodilih so bile izdelane z najve jo skrbnostjo odgovornosti za uporabo ki je v nasprotju z dolo ili kot tudi ne za. in po najbolj em znanju Ker pa napak ni mogo e izklju iti Vas nedovoljene spremembe pri vgradnji in na konstrukciji. elimo opozoriti na naslednje,Prostor namestitve, Va i projekti morajo temeljiti izklju no na Va ih lastnih prera unih in. Glede pogojev v zvezi s prostorom namestitve je potrebno. na rtih ki so v skladu z vsakokratnimi veljavnimi standardi in. upo tevati navodila za na rtovanje DIETRISOL, predpisi Zavra amo vsako odgovornosti za popolnost vseh slik in. besedil objavljenih v teh Navodilih saj so mi ljene le kot zgled e Dela na napravi. uporabnik uporabi v teh Navodilih posredovano vsebine potem nosi Vgradnja prvi zagon vzdr evalna dela in popravila lahko opravi. za to polno odgovornost Odgovornost izdajatelja za nestrokovne samo poobla eni serviser spisek poobla enih serviserjev je. nepravilne ali napa ne podatke in iz tega nastalo morebitno kodo je prilo en navodilom Predno se lotite kakr nega koli dela na opremi. izrecno izklju ena ogrevalnemu sistemu je potrebno izklju iti dovodno napetost bodisi. Pridr ujemo si pravico do tehni nih sprememb in zmot z glavno varovalko ali glavnim stikalom ter obvestiti morebitne. soudele ene Lo itev od omre ja mora biti izvedena s pomo jo. odklopne naprave ki hkrati lo i od omre ja vse neozemljene vode z. minimalnim razmikom kontaktov 3 mm Pri delih ki terjajo odprtje. regulacije ne sme priti do stati ne razelektritve na notranjih. sestavnih delih, Popravila sestavnih delov z varnostno tehni no funkcijo so. nedopustna,Spu anje v pogon, Prvi zagon mora izvesti izvajalec postrojenja ali strokovnjak ki ga je.
izvajalec za to pooblastil pri tem je potrebno v Zapisnik vpisati. izmerjene vrednosti,Napotki za uporabnika postrojenja. Izvajalec postrojenja mora uporabniku izro iti Navodila za uporabo in. ga seznaniti z upravljanjem postrojenja,DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B. Novi solarni sistemi Dietrisol so opremljeni s samouravnalno regulacijo tipa Diemasol Te regulacije so opremljene z inteligentnimi samodejno. delujo imi solarnimi regulatorji ki lahko na podlagi temperatur akumulacijskega grelnika in temperatur sprejemnikov son ne energije dolo ijo. optimalen regulacijski koncept matched flow za konkretno napravo Solarnih sistemov po i enju in polnjenju ni potrebno nastavljati To. nalogo prevzamejo regulatorji Diemasol,1 1 Regulator Diemasol A. Regulator Diemasol A je projektiran za reguliranje solarnega sistema. Dietrisol z enim porabnikom in prenosnikom toplote vgrajenim v. grelniku Diemasol A je bil razvit za solarno ogrevanje grelnikov. sanitarne vode, Regulator Diemasol A dovoljuje solarni instalaciji regulacijo brez. upo tevanja temperature povratne vode pri uporabi zalogovnikov DC. ali PS Za optimizacijo delovanja SSC je priporo ljiva uporaba. regulatorja Diemasol B ali Diemasol C, Z regulatorjem Diemasol A je mogo e SSE Dietrisol priklju iti tudi na.
akumulacijske grelnike drugih proizvajalcev,DiemasolA 0001. 1 2 Tehni ne lastnosti,Ohi je ABS,Stopnja za ite IP 20 DIN 40050. Prostorska temperatura 0 40 C,Mere 172 x 110 x 46 mm. Vgradnja Stenska monta a mo na vgradnja v stikalni pult. Displej ve funkcijski kombinirani LCD zaslon z 8 piktogrami. sli icami 2 2 mestni besedilni polji in 4 mestna 7 segmentna. prikaza kot tudi 2 dvobarvna LED dioda, Upravljanje S pomo jo 3 tipk na elni strani ohi ja. Temperatura skladi enja 20 70 C,Merilno obmo je 40 250 C.
Vhodi 3 temperaturna tipala Pt1000,Izhodi 1 pol prevodni ki relejni izhod. Skupni stikalni tok 4 A 250 V,Dovodna napetost 210 250 V AC 50 60 Hz. Elektri na priklju na mo ca 2 VA,17 06 08 300002798 001 A B DIEMASOL A. 2 Vgradnja,2 Vgradnja, Napravo je dovoljeno montirati izklju no v suhih notranjih izklju ena. Preden odprete ohi je,iz omre ja,se prepri ajte da je naprava.
Ne izpostavljejte naprave mo nemu elektromagnetnemu 1 Odvijte kri ni vijak na prekritju nato pa prekritje povlecite navzdol. polju ter na ta na in snemite z ohi ja, Obstajati mora mo nost lo itve regulatorja od omre ja z. ve polno lo itvijo z minimalnim razmikom 3 mm oz s 2 Na podlagi ozna ite zgornjo pritrdilno to ko in predmontirajte. pomo jo odklopne naprave v skladu z veljavnimi prilo eni vlo ek s pripadajo im vijakom. instalacijskimi pravili 3 Ohi je obesite na zgornjo pritrdilno to ko Ozna ite na podlagi. Pri vgradnji omre ne in signalne napeljave pazite da jih spodnjo pritrdilno to ko razdalja med luknjama 130 mm ter. vodite lo eno namestite spodnji vlo ek, 4 Ohi je obesite in ga pritrdite s spodnjim pritrdilnim vijakom. 3 Zgornji pokrov,4 LCD zaslon,5 Tipkovnica,5 6 Podno je. 7 Kabelske uvodnice z objemkami,2 1 Elektri na priklju itev. Elektri no napajanje regulatorja mora biti izvedeno preko zunanjega Omre ni priklju ek je potrebno izvesti na sponke. omre nega stikala zadnji delovni korak napajalna napetost pa 19 Ni elni vodnik N. mora zna ati 210 250 V 50 60 Hz Gibke vode pritrdite v ohi ju 20 Vodnik L. s prilo enimi objemkami in pripadajo imi vijaki 12 Ozemljitvena sponka 4. Regulator je opremljen z enim relejem na katerega so priklju eni. Visoko napetostne komponente,Rele rpalka z regulacijo vrtilne hitrosti.
Elektrostati na,komponente,napetost lahko po koduje elektronske. 18 Kabel R1,17 Ni elni vodnik N,13 Ozemljitvena sponka 4. Temperaturni tipali S1 in S3 je potrebno priklju iti na naslednje. sponke polariteta pri tem ni pomembna, S1 1 2 Tipalo toplotnega izvora Primer Tipalo temperature. sprejemnikov son ne energije, S2 3 4 Tipalo sprejemnika toplote Primer Tipalo grelnika. S3 5 6 Opcijsko diferncialno tipalo na S2 Primer Tipalo povratka. DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B,2 Vgradnja,2 1 1 Elektri ni priklju ki.
3 Vrste tipal, Za regulator Diemasol A se uporabljajo temperaturna tipala visoke Vgradnja mora biti izvedena v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. to nosti izvedbe Pt1000 Signalni vodi so pod nizko napetost in ne smejo biti napeljani po. istem kabelskem kanalu kot vodi ki so pod napetostjo ve jo od 50V. Lokacija tipal je odlo ilnega pomena za skupen izkoristek naprave. Signalne vode je mogo e podalj ati do 100 m Podalj ek mora biti. Temperatura SSE naj bo merjena v zgornjem delu SSE Glej. prereza 1 5 mm2 oz 0 75 mm2 pri dol ini do 50 m Pri dalj ih vodih. navodila za monta o son nih kolektorjev Pri akumulacijskem. in pri uporabi v kabelskih kanalih bi naj bili prednostno uporabljeni. grelniku z vgrajenim prenosnikom toplote mora biti potopno tipalo. vodi s prepletenimi ilami Pri potopnih tipalih morajo biti uporabljene. name eno neposredno nad prenosnikom toplote Pri uporabi. potopne tulke, zunanjih prenosnikov toplote je potrebno potopno tipalo namestiti na. dnu akumulacijskega grelnika ali na povratku sekundarnega voda. Da se izognete kodi ki lahko nastane na tipalih v SSE zaradi. prenapetosti npr zaradi bli njih atmosferskih razelektritev. Dobavni obseg regulatorja Diemasol A obsega, Vam priporo amo uporabo prenapetostne za ite De Dietrich. 2 potopna tipala SP1, Tipala tipa FKP in FRP so tehni no enaka in dobavljiva v paroma. enaki izvedbi Razlikujejo se le po priklju nih vodih. FK Silikonska napeljava dol ine 1 5 m odporna na vremenske. vplive in temperaturo za temperaturo od 50 C 180 C. predvsem za SSE, FR Kabel HO7 RN F dol ine 2 5 m za temperature od 5 C.
80 C predvsem za akumulacijski grelnik,17 06 08 300002798 001 A B DIEMASOL A. 4 Upravljanje in delovanje,4 Upravljanje in delovanje. 4 1 Nastavitvene tipke, Regulator upravljamo izklju no preko 3 tipk ki se nahajajo pod. Tipka Naprej 1 slu i premikanju naprej po prikazovalnem meniju ali. vi anju nastavitev regulacijskih parametrov, Tipka Nazaj 2 ima obratno funkcijo kot tipka Naprej. Za merjenimi vrednostmi se na zaslonu izpi ejo regulacijski. parametri e elite dostop do parametrov morate po merjeni. M000391 vrednosti TC dr ati tipko pritisnjeno 2 sekundi Ko se na zaslonu. poka e nastavitvena vrednost parameter se na prikazovalniku. pojavi napis SET V tem primeru lahko s pritiskom na tipko 3 vklopite. nastavitveni na in,1 Izberite parameter s tipkama 1 in 2.
2 Pritisnite tipko 3 Napis SET za ne utripati,3 S tipkama 1 in 2 nastavite vrednost. 4 Pritisnite tipko 3 Nastavljena vrednost se shrani Napis SET. preneha utripati,DiemasolA 0004,Kode LED diode, Zeleno neprekinjeno Rele rpalke je sklenjen Regulacija deluje nemoteno Solarni sistem obratuje. Rde e neprekinjeno Rele rpalke je razklenjen Celotno postrojenje se ustavi. Zeleno rde e utripajo e Faza inicializacije ali, Okvara tipala Instalacija je v ro nem na inu obratovanja Nastavite regulator. Ro no obratovanje na avtomatsko delovanje, Prekora ena maksimalna Rezervoar ogrevane vode je dosegel nastavljeno temperaturo. temperatura akumulacijskega instalacija je v na inu varovanje pred pregretjem ali v na inu. grelnika hlajenje,Napaka tipala Glej poglavje Napaka tipala.
DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B,4 Upravljanje in delovanje. 4 1 1 Splo ni opis delovanja, Pri samodejnem obratovanju sledi regulacija Diemasol A naslednjim. regulacijskim principom, V SSE son no sevanje segreva transportni medij Za spro itev. regulacijskih postopkov mora temperatura v SSE dose i 30 C. temperaturna razlika napram grelniku pa mora zna ati najmanj. V fazi avtokalibracije regulacijski parameter tu tovarni ka. nastavitev 1 minuta ki sledi vklopu za ne solarna rpalka. priklju ena na rele 1 delovati z relativnim tevilom vrtljajev. Nato se s pomo jo dinami ne regulacije tevila vrtljajev. vzpostavi ciljna temperaturna razlika regulacijski parameter DT. tovarni ka nastavitev 20, V odvisnosti od razpolo ljive toplote se grelnik napolni do. maksimalne temperature grelnika regulacijski parameter SX. tovarni ka nastavitev 60 C nakar se izklopi, V primeru nadaljnjega segrevanja SSE do maksimalne.
temperature SSE regulacijski parameter CX tovarni ka. nastavitev 100 C se solarna rpalka ponovno vklopi z. namenom hlajenja sistema rpalka deluje dokler temperatura. SSE ni ni ja od regulacijskega parametra CX za 5 K oz dokler. ni prese ena varnostna temperatura grelnika 80 C e je. temperatura v grelniku prese ena regulacija preide v stanje. ohlajanja e je temperatura SSE ni ja od temperature grelnika. se prese na energija odvaja v okolico preko cevnih napeljav in. sistema SSE dokler temperatura v grelniku ponovno ne upade. pod maksimalno temperaturo Na ta na in je instalacija. za itena pred pregrevanjem in ponavljajo im se zaustavitvam. prav tako ta na in varovanja omogo a dalj o odsotnost. uporabnika sistema v poletnem obdobju,17 06 08 300002798 001 A B DIEMASOL A. 4 Upravljanje in delovanje,4 2 Merjene vrednosti in regulacijski parametri. Tovarni ke,Veli ina Kratica Obmo je Korak,nastavitve. Temperatura SSE TC 50 0 250 0 C,Temperatura grelnika TS 50 0 250 0 C. Koli ina toplote kWh 0 9999 kWh,Trenutno tevilo vrtljajev rpalke PC 0 100.
Preostali as avtokalibracije tc 0 5 minut e,Temperatura povratka TR 50 250 C. Dodatna temperatura TM 50 250 C,Ciljna temperaturna razlika DT 10 20 K 0 1 20. Maksimalna temperatura grelnika SX 20 80 C 0 1 60,Maksimalna temperatura SSE CX 100 125 C 0 1 100 C. Trajanje avtokalibracije tu 1 5 minut e 1 1,Minimalno tevilo vrtljajev rpalke PN 50 100 5 50. Funkcija cevnih vakuumskih SSE FT 0 1 1 0,Maksimalni pretok Fx 0 20 l min 0 1 6 7.
Ro no obratovanje MM 0 2 1 2,samo s tipalom S3 opcijsko. Regulator je opremljen z varnostnim izklopom grelnika ki pri. Merjene vrednosti temperaturi grelnika 80 C onemogo i nadaljnje polnjenje. Regulacijski parametri,4 2 1 Merjena vrednost TC Temperatura SSE. Merjena vrednost TC ka e trenutno temperaturo tipala v SSE v C. 4 2 2 Merjena vrednost TS Temperatura grelnika, Merjena vrednost TS ka e trenutno temperaturo tipala v grelniku v C. 4 2 3 Merjena vrednost kWh Koli ina toplote, Merjena vrednost kWh ka e koli ino toplote ki jo je solarna naprava. pridobila od zagona regulatorja v kWh, Vrednost izmerjene energije vrednost v kWh se lahko.
uporablja samo za osebno evidenco, 4 2 4 Merjena vrednost tc Preostali as avtokalibracije. Merjena vrednost tc ka e preostali as avtokalibracije faze v. sekundah Med avtokalibracijo obratuje rpalka z maksimalnim. tevilom vrtljajev 100 ele zatem se vklopi regulacija tevila. 4 2 5 Merjena vrednost TM Dodatna temperatura, Dodatno opcijsko tipalo se lahko priklju i na sponke 7 in 8 Primer. Merjenje temperature v zgornjem delu grelnika,DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B. 4 Upravljanje in delovanje, 4 2 6 Regulacijski parameter DT Ciljna temperaturna razlika. Regulacija nadzoruje temperaturo izmerjeno s tipaloma S1 TC in. S2 TS ter primerja tako dobljeno temperaturno razliko s fiksno. prednastavljeno vklopno temperaturno razliko 10 K Regulator. izvede VKLOP ko je izra unana temperaturna razlika T ve ja ali. enaka prednastavljeni zahtevani vrednosti Displej prikazuje oznako. Obratovalna kontrolna lu ka sveti zeleno e temperaturna. razlika upade pod fiksno prednastavljeno izklopno temperaturno. razliko 5 K regulator izklopi obratovanje Da bi kar najhitreje. M000393 zagotovil pripravo tople sanitarne vode z visoko v praksi uporabno. Razpon nastavitev 10 20 K temperaturo posku a regulator vzpostaviti temperaturno razliko. Tovarni ke nastavitve 20 K 20 K tovarni ka nastavitev med temperaturo SSE in grelnika To. dose e regulator s pomo jo dinami ne regulacije tevila vrtljajev. Vklopna temperaturna razlika Fiksna vrednost 10 K,Izklopna temperaturna razlika Fiksna vrednost 5 K.
4 2 7 Regulacijski parameter SX Maksimalna temperatura grelnika. Razpon nastavitev 20 80 C,Tovarni ke nastavitve 60 C. Mejna temperatura grelnika zasilni izklop Fiksna vrednost. Nastavljena temperatura Sx je elena temperatura solarnega. ogrevalnika, Pri prekora itvi nastavljene maksimalne temperature je polnjenje. grelnika prepre eno s imer se izognemo kodljivemu pregretju e. je maksimalna temperatura grelnika prekora ena za neta na. zaslonu utripati in obratovalna kontrolna lu ka pa pri ne. utripati rde e zeleno, Vi jo vrednost nastavljena temperatura grelnika ve ja koli ina. energije se shrani Za normalno dnevno uporabo priporo amo. nastavitev na 60 75 C,V primeru dalj e odstotnosti vikend dopust. Zmanj ajte temperaturo grelnika na 50 C, Izklopite podporo ogrevanja kotel ali elektro grelec.
Na ta na in je instalacija za itena proti pregrevanju in dalj i. ivljenjski dobi solarnega medija,17 06 08 300002798 001 A B DIEMASOL A. 4 Upravljanje in delovanje, 4 2 8 Regulacijski parameter CX Maksimalna temperatura SSE. e temperatura SSE pri mirovanju solarnega kroga dose ena je. maksimalna temperatura grelnika naraste preko nastavljene. maksimalne temperature CX sprejemnikov son ne energije se. vklopi solarna rpalka R1 in ohladi sistem SSE tako da odvaja. toploto preko cevnih napeljav in grelnika hlajenje sistema Pri tem. lahko temperatura grelnika naraste vendar najve do 80 C. varnostni izklop grelnika, e solarni grelnik dose e maksimalno temperaturo 80 C varnostni. izklop regulator izklopi solarno rpalko,Razpon nastavitev 100 125 C. Tovarni ke nastavitve 100 C Temperature v SSE lahko dose ejo tudi vrednosti med 160. 200 C kar je normalno za solarni sistem, Mejna temperatura SSE zasilni izklop Fiksna vrednost.
130 C Zahvaljujo funkciji hlajenja ostane solarni sistem v vro ih poletnih. dneh pripravljen na delovanje dlje asa funkcija pa skrbi za termi no. razbremenitev sistema Maksimalna temperatura SSE je tovarni ko. nastavljena na 100 C jo pa je mogo e spreminjati v obmo ju od 100. 125 C e pride do prekora itve maksimalne temperature SSE. za nejo na zaslonu utripati in obratovalna kontrolna. lu ka pa pri ne utripati rde e zeleno, 4 2 9 Regulacijski parameter tu Trajanje avtokalibracije. e dose e temperatura SSE minimalno vrednost 30 C in. prednastavljeno temperaturno razliko napram grelniku 10 K za ene. regulator solarno obto no rpalko ki deluje z relativnim tevilom. vrtljajev 100 toliko asa kot je bilo nastavljeno s parametrom tu V. tem asu velika hitrost toka potisne morebitne zra ne mehur ke ki. se nahajajo v SSE ali cevnih napeljavah v solarno postajo kjer se v. izlo evalniku Airstop izlo ijo Po izteku tega asa regulator preklopi. na regulacijsko obratovanje matched flow Preostali as. M000397 avtokalibracije ka e merjena vrednost tc,Razpon nastavitev 1 5 minut e. Tovarni ke nastavitve 1 minut e, 4 2 10 Regulacijski parameter PN Minimalno tevilo vrtljajev rpalke. Razpon nastavitev 50 100,Tovarni ke nastavitve 50, Regulacijski parameter PN omogo a dolo itev najmanj e vrednosti. za relativno tevilo obratov solarne rpalke na relejnem izhodu R1. Ni je je tevilo obratov rpalke manj i je pretok,DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B.
4 Upravljanje in delovanje, 4 2 11 Regulacijski parameter FT Funkcija cevnih vakuumskih SSE za Dietrisol POWER. e regulator ugotovi da se je temperatura od nazadnje shranjene. temperature SSE dvignila za 2 K se solarna rpalka vklopi za 30. sekund na 100 kar omogo i zaznavo trenutne temperature. Po izteku asa delovanja solarne rpalke se trenutna temperatura. SSE shrani kot nova izhodi na to ka, e je shranjena temperatura nova mejna to ka ponovno. M000399 prekora ena za 2 K se solarna rpalka ponovno vklopi za 30. Razpon nastavitev 0 1 sekund,Tovarni ke nastavitve 0. e je med asom delovanja solarne rpalke ali tudi med mirovanjem. sistema prekora ena vklopna razlika med SSE in grelnikom. regulator samodejno preklopi na solarno napajanje, e temperatura SSE v asu mirovanja pade za 2 K se vklopna to ka. za funkcijo cevnih SSE izra una na novo, 4 2 12 Regulacijski parameter Fx Maksimalni pretok.
Pretok Pretok,tevilo SSE,minimalno 1x4 820 13 7,1x5 750 12 5. 1x6 680 11 4,M000400 1x7 610 10 2,Razpon nastavitev 0 20 l min 1x8 540 9. Tovarni ke nastavitve 6 7,1x9 470 7 8, Regulator pribli no evidentira preneseno koli ino toplote parameter 1x10 250 4 1. kWh V ta namen je potrebno regulatorju podati parameter Fx. 2x3 1400 20, Parameter Fx je enak pretoku v litrih minuto v solarnem krogu. 2x4 1250 20, Dolo ite vrednost parametra Fx s pomo jo tabele nana ajo se na.
konfiguracijo instalacije in skupne povr ine SSE Pri neto ni navedbi 2x5 1100 18 4. pretoka so dose eni rezultati kWh prav tako neto ni 2x6 950 15 9. 2x7 750 12 5, Vrednost izmerjene energije vrednost v kWh se lahko. uporablja samo za osebno evidenco 2x8 600 10,Plo ati SSE 2x10 400 6 7. Postavitev Povr ina Pretok Pretok,tevilo SSE,SSE m2 l h l min. 3 5 1 ali 2 400 6 7,6 8 3 ali 4 300 5,8 10 4 ali 5 250 4 1. 8 10 2x2 750 12 5,12 15 2x3 670 11 2,16 20 2x4 450 7 5.
12 15 3x2 850 14 2,18 23 3x3 800 13 4,24 30 3x4 650 10 9. 16 20 4x2 1200 20,24 30 4x3 850 14 2,17 06 08 300002798 001 A B DIEMASOL A. 4 Upravljanje in delovanje, 4 3 Regulacijski parameter MM Izbor na ina obratovanja. Razpon nastavitev 0 2,Tovarni ke nastavitve 2, Za kontrolna in servisna dela je mogo e na in obratovanja. regulatorja nastaviti ro no V ta namen izberete regulacijski. parameter MM ki dopu a naslednje vnose,0 odprto Zeleno rde e utripajo e.
1 zaprto Zeleno rde e utripajo e,avtomatsko,2 avtomatsko obratovanje. obratovanje,DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B,5 Zagon sistema. 5 Zagon sistema, Najprej priklopite napravo na omre je Regulator izvede fazo. inicializacije med katero obratovalna kontrolna lu ka utripa rde e in. zeleno Po zaklju ku inicializacije regulator preklopi na samodejno. obratovanje Pri tem na inu dosega ve ina naprav s tovarni kimi. prednastavitvami optimalen izkoristek, e zahtevajo posamezni sistemski pogoji prilagoditev regulacijskih. parametrov je te mogo e prilagodi z ustreznimi nastavitvenimi. vrednostmi,6 Odpravljanje napak, V primeru da delovanje regulatorja ni neopore no prosimo.
preverite naslednje to ke,6 1 Elektri no napajanje. e je obratovalna kontrolna lu ka ugasnjena preverite elektri no. napajanje regulatorja, Regulator je za iten s pritisno varovalko T4 A Slednja je. dostopna e dvignete pokrov in tedaj jo lahko tudi zamenjate. Nadomestna varovalka je prilo ena v vre ki s priborom. 6 2 Okvare tipal, e pride zaradi okvare tipal do motenj v regulacijskem krogu je to Odklopljena temperaturna tipala Pt1000 je mogo e preizkusiti z. signalizirano z utripanjem obratovalne kontrolne lu ke rde e zeleno merilnikom upornosti Pri ustrezni temperaturi bi naj imela spodaj. ter simbolom na zaslonu navedene upornosti, Na zaslonu se poleg tega izpi e koda okvare za ustrezno tipalo TC C C C. 10 961 35 1136 80 1309, Kratek stik Kratek stik voda tipal z navedbo okvarjenega 5 980 40 1155 85 1328.
temperaturnega tipala TC TS Na zaslonu se za to tipalo poka e. 0 1000 45 1175 90 1347,ifra okvare 888 8,5 1019 50 1194 95 1366. Prekinitev napeljave Prekinitev voda tipala z navedbo okvarjenega. 10 1039 55 1213 100 1385, temperaturnega tipala TC TS Na zaslonu se za to tipalo poka e. 15 1058 60 1232 105 1404,ifra okvare 888 8,20 1078 65 1252 110 1423. 25 1097 70 1271 115 1442,30 1117 75 1290,17 06 08 300002798 001 A B DIEMASOL A. 7 Instalacijski primeri,7 Instalacijski primeri,R1 solarnega.
Tipalo grelnika,sanitarne vode,TC Tipalo SSE,DIEMASOL A 17 06 08 300002798 001 A B. 8 Zapisnik o zagonu,8 Zapisnik o zagonu, Vnesite vrednosti ki so bile na regulatorju Diemasol A nastavljene ob. zagonu ter morebitne spremembe vrednosti e so bile izvedene ki. odstopajo od tovarni kih nastavitev, Veli ina Tovarni ke nastavitve Izbrana vrednost Datum spremembe Podpis. Zahtevana temperatura sanitarne tople vode,za dogrevanje. kotlovski krog,Elektri ni grelni element, e so vgrajeni kateri drugi SSE kot DIETRISOL PRO ali ECO nastavite parameter FT na 1.
Za avtomatsko obratovanje nastavite parameter MM na 2.


Related Books

Assessing House Price Developments in the EU

Assessing House Price Developments in the EU

Monitoring and assessing house price developments has become standard practice in macro-financial surveillance. Housing markets played a key role in sowing the seeds of the 2008 financial crisis. Major housing bubbles were at the heart of the boom-bust dynamics in credit and output in a number of EU

The Office of the Property Assessor in Tennessee

The Office of the Property Assessor in Tennessee

1. Initial mapping and collection of data (size, construction, features of improvements) on property improvements and of the property itself (location, service by road, water and sewer availability, etc). 2. Classification of all property in his/her locality as residential, farm, commercial and industrial, public utility, or business property ...

ECO Plus - axle systems with air suspension - BPW

ECO Plus axle systems with air suspension BPW

ECO Plus units with ECO Air COMPACT and AIRLIGHT II air suspension (70 mm wide trailing arms) do not have to be retightened for On-Road use.

Telecrane F21 Series and F24 Series Radio Remote Control ...

Telecrane F21 Series and F24 Series Radio Remote Control

Models F21-2S and F21-2D: FCC identifier LWNF21-2D Models F21-4S and F21-4D: FCC identifier LWNF21-4D Model F21-6S: FCC identifier LWNF21-E1

Avoiding unconscious bias - cdn.ymaws.com

Avoiding unconscious bias cdn ymaws com

Avoiding unconscious bias Avoiding unconscious bias: a guide for surgeons 5 Bullying Bullying is where an individual or group abuses a position of power or authority over another person or persons that leaves the victim(s) feeling hurt, vulnerable, angry, or powerless.2 The

Lower-Intermediate - Heads Up English

Lower Intermediate Heads Up English

New Language Boom Lower-Intermediate Heads Up English - 5 www.headsupenglish.com pre- or post-COMPREHENSION Select one or more activity to direct students before the article is read, or to check understanding after the article is read. 1: Brainstorm Questions: Brainstorm questions that you would like to ask about today's topic. Answer a partner ...

PROCESS ORIENTED NUMERICAL SIMULATION OF MECHANIZED ...

PROCESS ORIENTED NUMERICAL SIMULATION OF MECHANIZED

In this contribution, an IFC-based product model for mechanized tunneling is presented that is used to automatically create a complex numerical simulation model.

Bridge Design Guide - ftp.dot.state.tx.us

Bridge Design Guide ftp dot state tx us

Bridge Design Guide 1-3 TxDOT January 2020 Feedback For TxDOT policy on designing bridges, please refer to the TxDOT Bridge Design Manual - LRFD. Please direct any questions on the content of this document to the Bridge Design Section Director, Bridge Division, Texas Department of Transportation.

Mechanised Shield Tunnelling - Wiley-VCH

Mechanised Shield Tunnelling Wiley VCH

www.ernst-und-sohn.de ISBN 978-3-433-02995-4 Bernhard Maidl Martin Herrenknecht Ulrich Maidl Gerhard Wehrmeyer Mechanised Shield Tunnelling 2nd Edition

Animal Behavior College

Animal Behavior College

Animal Behavior College, Inc. (ABC) and our subsidiaries have been working with animal lovers for decades. We are a nationwide vocational school devoted to helping animal lovers succeed in the rewarding animal careers they dream of. With programs of study specializing in the pet industry, ABC has become the industry leader in animal care courses.