Peranan Efikasi Kendiri Kaunselor Dalam Meningkatkan -Books Download

Peranan Efikasi Kendiri Kaunselor dalam Meningkatkan
25 Jan 2020 | 11 views | 0 downloads | 17 Pages | 820.28 KB

Share Pdf : Peranan Efikasi Kendiri Kaunselor Dalam Meningkatkan

Download and Preview : Peranan Efikasi Kendiri Kaunselor Dalam Meningkatkan


Report CopyRight/DMCA Form For : Peranan Efikasi Kendiri Kaunselor Dalam MeningkatkanTranscription

http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. boleh menjejaskan kesejahteraan psikologikal gk,serta menjejaskan keberkesanan perkhidmatan yang. 2 PENYATAAN MASALAH disediakan,Kajian lepas turut membuktikan bahawa. Usaha memimpin kesejahteraan pelajar di sekolah penurunan daya motivasi gk adalah berdasarkan. 64 seiring dengan usaha pembinaan kesejahteraan faktor bebanan tugas masa kerja yang panjang. dan kecemerlangan guru kaunseling Jaworski ketidakselarasan jangkaan dengan kemampuan serta. 1996 dalam Goleman 1998 menyatakan sebelum ketidakselarasan sokongan dan kerjasama dengan. seseorang itu boleh memimpin dan membantu orang harapan Asrah 2003 Che Supeni 2000 gambang. lain secara berkesan dia perlu terlebih dahulu 2005 Haslee 2003 Lukman 2005 Omar 1999 Siti. meneroka ke dalam diri untuk menemui dirinya yang Halimah 2003 Selain itu menurut Abd Karim. sebenar menurut Combs 1982 keberkesanan 1998 antara faktor yang mengekang proses. seorang kaunselor bukan hanya melalui teknik pelaksanaan perkhidmatan b k di sekolah ialah. malah boleh dibezakan dengan melihat pada faktor dalaman dan luaran diri kaunselor faktor. kepercayaan kendiri dan personaliti yang dimiliki dalaman meliputi aspek a kemampuan kaunselor. Menurut Jourard dan Landsman 1980 personaliti yang masih rendah b sikap dan peribadi kaunselor. sihat digambarkan oleh orang yang mengambil berat yang kurang memadai c permasalahan yang. tentang dirinya sendiri dan orang lain secara kurang diberi perhatian d sifat kaunselor yang. mendalam Cormier dan Cormier 1998 Belkin dilihat sebagai hakim e kurang penguasaan teknik. 1981 Taiwo Hanbal 1998 Gladding 2004 teknik b k f kurang motivasi kreativiti. telah menyenaraikan ciri kaunselor berkesan sebagai kepercayaan dan keyakinan diri g masalah agama. individu yang mempunyai pengetahuan dan dan ras dalam memahami pelajar yang bukan dari. kefahaman kendiri tentang pelbagai aspek kendiri golongan sebangsa h emosi kurang matang i. seperti tahap kecekapan nilai dan keyakinan diri perilaku yang tidak diteladani dan j penampilan. sifat penyabar dan penyayang kuasa dan intimasi yang kurang menarik Faktor luaran pula. perasaan sendiri serta kesedaran interpersonal yang membabitkan aspek kemudahan infrasturktur. melibatkan kesedaran pengalaman budaya sumber kewangan dan maklumbalas persekitaran. kebolehan menunjukkan model dan pengaruh kerja yang juga menjadi penyumbang penting. mengutamakan orang lain fleksibel mempunyai terhadap kestabilan psikologikal gk Faktor faktor. perasaan belas dan empati ciri ciri tersebut sejajar tersebut didapati berkaitan dengan aspek kecekapan. dengan domain kesedaran kendiri regulasi kendiri peribadi ketidakcekapan yang berterusan boleh. motivasi kendiri empati kemahiran sosial penyumbang kepada cetusan emosi yang boleh. kematangan dan kerohanian dalam model menimbulkan ketidakpuasan kerjaya seterusnya. kecerdasan emosi Noriah Goleman 2005 menjejaskan daya tahan gk dalam persekitaran kerja. di sekolah pandangan ini selari dengan pendapat, Kajian tentang kesejahteraan psikologi guru Corey 2003 58 dalam pernyataannya counseling. kaunseling gk mendapati bahawa gk di negara ini can be a hazardous profession and its stresses stem. ada mempunyai masalah tekanan daya ketahanan from the nature of the work from the professional. dan tahap kepercayaan diri yang sederhana Che role expectations of counselors and from the. Supeni 2000 Nilmi 2006 Siti Halimah 2004 individual dynamics of the practitioner. Shahril 2005 Wan Marzuki 2007 Shahril 2005, mendapati bahawa 32 68 peratus gk di negara ini Sehubungan itu Brammer 1993 Combs. tidak mempunyai daya ketahanan Manakala Che 1982 dan Rogers 1961 menyarankan supaya. Supeni 2000 pula mendapati gk sering kali kaunselor perlu mempunyai keyakinan dalam. mengalami tekanan dan 53 3 daripada subjek yang mendemonstrasi keberkesanan perkhidmatan jika. dikaji bersedia untuk melepaskan jawatan gk ingin meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap. sepenuh masa dan bertugas sebagai guru biasa mereka Justeru kaunselor perlu mengukur. dapatan ini disokong oleh kajian Siti Halimah 2004 kecekapan diri supaya dapat diselaraskan dengan ciri. dan beberapa kajian luar negara barret riggar kaunselor yang berkesan dan beretika Saranan ini. flowers Crimando dan Bailey 1997 Hasil kajian menyokong pendapat Corey 2005 34 yang. menunjukkan wujudnya tekanan dan kemungkinan menyatakan the most important instruments you. have to work with as a counselor is yourself as a,ketidakpuasan kerja dalam kalangan gk sepanjang.
melaksanakan perkhidmatan b k di sekolah,masalah tersebut jika tidak ditangani dengan baik. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. Apabila prestasi perkhidmatan gk dikaitkan suatu situasi dan persekitaran atau sebaliknya dan. dengan aspek kualiti peribadi dan profesionalisme c ketekunan melakukan tugasan tertentu bandura. tiga persoalan dapat dibangkitkan 1 mungkinkah 1997 Rasa berkebolehan untuk berjaya melakukan. ketidaksejahteraan psikologi gk berpunca daripada sesuatu mengikut piawaian yang diingini pula boleh. isu isu berkaitan persepsi negatif dan salah faham meningkatkan estim kendiri dan seterusnya. masyarakat terhadap perkhidmatan yang menaikkan ek seseorang Sehubungan itu sikap. 65 dijalankan 2 mungkinkah ketidaksejahteraan optimis dan harapan yang dipertaruhkan seseorang. psikologikal gk berpunca daripada pengaruh faktor terhadap kebolehannya adalah asas kepada. cetusan emosi yang timbul akibat kesukaran peningkatan ek dengan kata lain ek ialah anggaran. menghadapi cabaran perkhidmatan yang semakin keyakinan tentang kebolehan kendiri seseorang. rencam atau 3 adakah tekanan yang dialami individu yang akan membantunya mencapai hasil. berpunca daripada faktor peribadi gk yang meliputi sepertimana yang diharapkan. aspek ketidakupayaan mengurus emosi atau, kekurangan keyakinan diri dalam menyediakan Konsep ek bersandarkan kepada andaian. perkhidmatan berkualiti semua persoalan tersebut bahawa kesedaran terhadap ek menjadi penghubung. memerlukan satu kajian introspektif yang terfokus antara pengetahuan seseorang untuk melakukan. agar gambaran yang jelas berhubung kualiti sesuatu tugas dengan perkara sebenar yang akan. keperibadian gk diperoleh beberapa pengkaji telah dilakukannya Larson Suzuki Gillespie Potenza. menyamakan daya ketahanan emosi dengan efikasi Bechtel Toulouse 1992 Andaian ini disokong oleh. kendiri kaunseling Shahril 2003 dan William Khoo dan Tan 2004 yang berpendapat bahawa ek. 2004 peningkatan sesuatu aspek efikasi akan akan membentuk espektasi atau harapan terhadap. memperbaiki komitmen dan prestasi kerja seseorang diri sendiri kemudiannya akan mendorong kepada. Bandura 1982 Larson 1992 Lin 1988 tindakan yang bakal diambil semasa proses. sehubungan itu penilaian tahap kecekapan efikasi pelaksanaan suatu tindakan individu yang. kendiri telah dijadikan kompetensi teras dalam mempunyai ek tinggi dikatakan akan mencungkil. menyediakan perkhidmatan kaunseling yang atau menggunakan seberapa banyak potensi peribadi. berkesan Martin Easton Wilson Sullivan yang dimilikinya untuk mencapai harapan yang telah. Takemoto 2002 dibentuk sejak awal individu berefikasi tinggi. seterusnya akan membuat tindakan tindakan besar, 3 KAJIAN LITERATUR dengan komitmen yang berterusan bagi memastikan. harapan yang dibentuk menjadi kenyataan usaha,3 1 Efikasi Kendiri Ek. tersebut akan membawa kepada kejayaan yang,besar kejayaan mencapai matlamat yang dibentuk.
Efikasi kendiri ek ialah proses kognitif yang secara realistik akan memperteguhkan eknya Dacey. melibatkan pengukuran tahap keyakinan kecekapan Kenny 1997 Pandangan tersebut menunjukkan. ek boleh menjadi pengantara dalam perubahan bahawa ek berperanan dalam mempengaruhi. tingkah laku seseorang Menurut Bandura 1982 kesediaan individu untuk melaksanakan suatu tugas. 1997 2003 ek merupakan suatu konsep yang dan menentukan tahap serta jenis usaha yang akan. berkaitan dengan kepercayaan peribadi tentang dilakukan untuk mencapai prestasi kejayaan yang. keupayaan mengamalkan kawalan terhadap situasi ditentukan. yang berlaku dalam kehidupan seseorang kecekapan, individu mengawal sesuatu situasi mengikut Kajian terdahulu telah membuktikan. Schwarzer Jerusalem 1995 bergantung kepada bahawa persepsi terhadap ek akan mempengaruhi. peranan ek dalam menyediakan asas pertimbangan bentuk dan tahap kesukaran tindakan yang bakal. terhadap kepercayaan tentang kebolehan individu dilakukan oleh seseorang individu yang mempunyai. tersebut melaksanakan aktiviti dan mengurus situasi ek tinggi didapati meminati tugas tugas yang sukar. yang bakal dihadapi kepercayaan peribadi merujuk dan melihatnya sebagai cabaran yang boleh diukur. kepada rasa berkebolehan untuk melakukan sesuatu berbanding sebagai ancaman yang perlu dielakkan. tugas sehingga mencapai kejayaan mengikut Boundreaux 1998 Lin 1998 Orpen 1995 Stajkovic. piawaian yang ditetapkan individu berkenaan Luthans 1998 Zimmerman 1995 Oleh yang. Persepsi diri tentang kebolehan untuk bertindak demikian individu yang mempunyai efikasi kendiri. dengan cekap dan berkesan akan mempengaruhi tinggi akan memperlihatkan ciri ciri seperti. individu dalam aspek a tindakan dan pengendalian pencapaian peribadi yang tinggi rendah tahap. tingkah laku b pilihan samada untuk mendekati tekanan dan tidak mudah tersinggung Bandura. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. 2003 individu yang mempunyai ek rendah pula Efikasi kendiri kaunseling EkK melibatkan. akan menjauhkan diri daripada tugas tugas sukar penilaian kaunselor terhadap kebolehan dirinya. yang dianggap sebagai ancaman peribadi Betz menjalankan sesi kaunseling secara berkesan. 2000 Mereka mempunyai aspirasi dan komitmen Larson Daniel 1998 EkK yang mantap dijangka. yang rendah terhadap matlamat yang ingin dicapai dapat menghasilkan proses kaunseling yang. apabila berhadapan dengan tugas sukar mereka akan teraputik dan berkesan secara berterusan Hal ini. melihat pada kekurangan diri pelbagai halangan dan disebabkan oleh kualiti keyakinan kaunselor boleh. semua jenis situasi sukar berbanding memberi mempengaruhi keberkesanan hubungan antara. perhatian terhadap cara untuk melaksanakannya kaunselor dengan klien dalam proses kaunseling. perasaan tidak berkemampuan menjadikan mereka Corey 2005 Apabila kualiti keyakinan dapat. kurang berusaha cepat mengalah dan mudah terlibat dimanfaatkan ke dalam diri kaunselor kemungkinan. dengan tekanan Bagaimanapun tahap efikasi penghasilan proses kaunseling yang mantap dapat. individu tidak terus berkekalan pada semua tugasan direalisasikan justeru memiliki kecekapan ek yang. kerana menurut Bandura 1993 1997 2003 tinggi adalah penting dalam mengurus tingkah laku. persepsi terhadap ek adalah subjektif dan spesifik pelajar dan memperbaiki iklim sekolah Brown. pada jenis tugas tertentu Individu mungkin 1999 Rusni 2004 Penghayatan kecekapan efikasi. mempunyai efikasi tinggi dalam menghadapi situasi kendiri kaunseling dapat memupuk kesungguhan. sosial yang sukar namun ragu ragu tentang dalam menghasilkan kepuasan dan daya tahan ke. kebolehan untuk menghadapi cabaran akademik arah mencapai matlamat perkhidmatan bimbingan. Selain itu Marsh Walker dan Debus 1991 dan kaunseling yang berkesan Aminah 1984. berpendapat individu tidak perlu membandingkan menegaskan bahawa kejayaan perkhidmatan. efikasi kendirinya dengan orang lain kerana ek lebih kaunseling di sekolah bergantung kepada dua faktor. melibatkan kepercayaan peribadi yang bersifat a personaliti kaunselor dan b pengiktirafan pihak. realistik untuk dirinya dalam melakukan tugas yang atasan dan ahli dalam sekolah berkenaan Teori dan. ditentukan kajian lepas telah membuktikan bahawa kualiti. Menurut Bandura 1997 ek boleh peribadi kaunselor adalah ramuan terpenting dalam. dipelajari terdapat beberapa sumber yang boleh menentukan keberkesanan perkhidmatan kaunseling. membina ek iaitu i pengalaman masteri ii Brammer 1993 Combs 1982 Rogers 1961. pengalaman persekitaran iii rangsangan verbal dan Menurut mereka kaunselor perlu mempunyai. iv keadaan fisiologi merangkumi pemikiran fizikal keyakinan dalam mendemonstrasi keberkesanan. dan emosi sumber sumber tersebut boleh perkhidmatan jika ingin meningkatkan keyakinan. berkembang bergantung kepada cara individu masyarakat oleh itu gk perlu mengukur kebolehan. dilayan pengalaman kejayaan dan kegagalan dalam sendiri supaya dapat diselaraskan dengan ciri. hidup serta pandangan individu itu sendiri terhadap kaunselor berkesan dan beretika Sehubungan itu. pengalaman tersebut Mischel 1963 1973 Justeru kajian ini mengkaji ciri ciri efikasi dalam kalangan. jika individu itu percaya bahawa dia boleh berjaya guru kaunseling sekolah menengah di negeri. maka dia akan mencuba sedaya upaya hal ini selangor dan bagaimana gk membina dan. menjadikan individu lebih yakin untuk berjaya menggunakan efikasi kendiri kaunseling di dalam. sebaliknya jika individu berasa tidak mampu untuk perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang. berjaya maka dia akan menghadapi kegagalan dijalankan. kerana tiada usaha yang diupayakan untuk, membolehkan dia berjaya Pajares 1996 4 0 PERSOALAN KAJIAN. Pandangan tersebut menunjukkan ek lebih, merupakan kepercayaan yang berorientasi masa a Apakah profil efikasi kendiri umum dan. depan dan melibatkan cara seseorang berfikir efikasi kendiri kaunseling GK sekolah. berperasaan bermotivasi dan bertingkah laku untuk menengah negeri Selangor secara. melaksanakan tugas selain itu faktor ransangan keseluruhan. peribadi dan persekitaran penting sebagai b Adakah terdapat perbezaan efikasi kendiri. pendoroang dalam menjana pembinaan efikasi kaunseling EkK dan efikasi kendiri umum. kendiri indivdu EkU GK sekolah menengah di negeri,Selangor mengikut jantina umur dan. 3 2 Efikasi Kendiri Kaunseling pengalaman sebagai guru kaunseling. c Bagaimanakah GK membina efikasi kendiri,kaunseling.
http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. d Bagaimanakah GK menggunakan efikasi GK membina efikasi kendiri EK dan b. kendiri kaunseling semasa menjalankan bagaimana cara GK menggunakan EK semasa. tugasan bimbingan dan kaunseling di menjalankan tugas dan perkhidmatan Data kualitatif. sekolah ini dikumpulkan daripada empat orang peserta. kajian yang terdiri daripada dua orang GK yang,memperolehi skor kecekapan kecerdasan emosi. 5 0 METODOLOGI KAJIAN paling tinggi dan dua orang yang memperolehi skor. kecerdasan emosi paling rendah Subjek kajian, 5 1 Rekabentuk kajian dikenalpasti daripada hasil dapatan kajian asal Hasil. dapatan yang menggambarkan pengalaman amalan, Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan tingkah laku dan rasionalisasi peserta kajian. kualitatif yang dijalankan dalam dua fasa Kajian diperoleh menerusi penjelasan petikan temubual. asal melibatkan kajian terhadap tiga pemboleh ubah secara verbatim Marshall Rossman 1995. iaitu kecerdasan emosi efikasi kendiri umum dan, kaunseling dan komitmen GK Namun untuk 5 2 Subjek Kajian Kuantitatif. kajian ini pelaporan hanya melibatkan, pembolehubah efikasi kendiri umum dan efikasi Kajian fasa pertama asalnya melibatkan 360 orang.
kendiri kaunseling serta pembinaan dan penggunaan GK sekolah menengah dari enam buah daerah di. efikasi dalam perkhidmatan kaunseling Kajian fasa negeri Selangor Setelah menjalankan proses. pertama menggunakan pendekatan kuantitatif yang pembersihan data hanya 306 sampel sahaja yang. melibatkan penganalisisan data menggunakan soal diterima untuk penganalisisan data selanjutnya. selidik iaitu instrumen efikasi kendiri kaunselor Jadual 1 0 menunjukkan profil demografi GK. yang terdiri daripada efikasi kendiri umum EkU sekolah menengah negeri Selangor yang terlibat. dan efikasi kendiri kaunseling EkK Fasa kedua dengan kajian ini Daripada jumlah keseluruhan. pula menggunakan pendekatan kualitatif yang sampel 69 orang 22 5 terdiri daripada GK dari. melibatkan kaedah temubual individu secara daerah Hulu Langat 46 orang 15 dari Gombak. mendalam bagi menjawab persoalan kajian 26 orang 8 5 dari daerah Kuala Langat 23 orang. 7 5 dari daerah Kuala Selangor 83 orang, Laporan dapatan fasa pertama bermula dengan 27 2 dari daerah Petaling dan 59 orang 19 3. penerangan tentang a ciri ciri demografi responden dari daerah Klang. kajian yang terdiri daripada guru guru kaunseling, sekolah menengah di negeri Selangor b paparan Dari segi komposisi mengikut jantina data. graf profil EkU dan EkK guru guru kaunseling kajian menunjukkan 93 orang 30 4 terdiri. secara keseluruhan di negeri Selangor Statistik daripada GK lelaki dan 213 orang 69 6 terdiri. deskriptif iaitu frekuensi peratusan dan min daripada GK perempuan Dari komposisi kaum pula. digunakan bagi penghuraian profil responden serta data kajian menunjukkan 227 orang GK 74 2. menjawab persoalan kajian yang berkaitan berketurunan Melayu 37 12 1 kaum Cina 40. Selanjutnya penganalisisan data melibatkan statistik orang 13 1 kaum India dan 2 orang 0 7 tidak. inferensi yang membincangkan tentang perbezaan menyatakan kaum dalam instrumen yang diberi. EkU dan EkK GK berdasarkan faktor demografi Profil berdasarkan kategori umur menunjukkan. jantina umur dan pengalaman kaunseling diikuti bahawa GK yang berumur kurang daripada 40 tahun. dengan penerangan berkaitan hubungan antara EkU adalah 188 orang 61 4 manakala yang berumur. dan EkK Sehubungan itu statistik inferensi yang lebih daripada 40 tahun adalah 118 orang 38 6. merangkumi Ujian Analisis Varians Multivariat Bagi tempoh pengalaman sebagai GK pula terdapat. MANOVA digunakan untuk menguji hipotesis 183 orang 59 8 yang mempunyai pengalaman. kajian kaunseling kurang daripada 5 tahun dan 123 orang. 40 2 mempunyai pengalaman kaunseling, Fasa kedua pula menghuraikan hasil dapatan melebihi 5 tahun Data kajian juga. kajian kualitatif Perbincangan adalah berdasarkan menunjukkan bahawa sebahagian besar responden. kepada analisis data temubual individu secara terdiri daripada mereka yang telah berkahwin iaitu. mendalam menurut perspektif empat orang peserta 280 orang 91 5 dan hanya 26 orang 8 5 yang. kajian Huraian secara deskriptif dilakukan belum berkahwin. berdasarkan kategori dan tema tema yang terbentuk,bagi menjawab persoalan kajian a bagaimana cara. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. 6 0 INSTRUMEN KAJIAN,Bagi tujuan pemerolehan data empat jenis.
instrumen telah digunakan sebagai alat kajian utama. dalam fasa pertama diikuti dengan protokol temu,bual individu dalam fasa kedua Instrumen. instrumen berkaitan adalah seperti berikut a,Instrumen Efikasi Kendiri Umum IEkU dan b. Instrumen Efikasi Kendiri Kaunseling IEkK,6 1 Alat Kajian Kuantitatif. 6 1 1 Instrumen Efikasi Kendiri Umum IEkU,Kajian fasa pertama melibatkan penggunan. Instrumen efikasi umum yang asal diadaptasi, daripada instrumen The General Self Efficacy Scales.
GSES oleh Schwarzer 1992 Instrumen GSES,asal telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. oleh Haslee Shahril 2003 dan diujisahkan dalam,satu kajian awal sebelum digunakan dalam kajian. sebenar Instrumen ini telah diuji ke atas 615 orang. kaunselor sepenuh masa sekolah menengah dalam,kajian untuk melihat daya ketahanan kaunselor. 5 3 Subjek Kajian Kualittatif sekolah di Malaysia Nilai kebolehpercayaan. Cronbach Alpa untuk instrumen asal ini ialah 84, Empat orang subjek kajian telah dipilih daripada tiga sementara bacaan Guttman Split Half pula ialah 85. ratus sampel dalam kajian tinjauan yang dijalankan Instrumen asal GSES mengandungi 10 item yang. ke atas guru guru kaunseling sekolah menengah setiap item menggunakan jawapan skala likert 5. sepenuh masa di enam daerah negeri Selangor mata iaitu 1 Sangat Tidak Benar 2 Benar 3 Tidak. Subjek kajian terdiri daripada dua orang Pasti 4 Benar dan 5 Sangat Benar. memperoleh skor Kecerdasan Emosi KE paling, tinggi dan dua orang memperoleh skor KE paling Bagi tujuan kajian ini pengkaji telah.
rendah Jadual 2 0 menambah 10 lagi item efikasi kendiri umum. EkU menjadikannya 20 item yang,mempunyai kaitan dengan skop persekitaran. tugas guru bimbingan dan kaunseling B K di,sekolah Pertambahan item adalah berdasarkan. senarai tugas pengurusan perkhidmatan guru,B K di sekolah menengah Pekeliling Iktisas. Bil 3 96 Bahagian Sekolah Kementerian,Pendidikan Malaysia dan kajian kepustakaan. berkaitan isu dan permasalahan guru B K di,sekolah menengah Instrumen yang dimurnikan.
dengan penambahan item ini telah dirintis,untuk menguji kebolehpercayaan dan. kesahannya Hasil ujian rintis dijalankan ke atas,113 orang guru kaunseling sekolah menengah. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kajian,mendapati daripada 20 item yang dirintiskan. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. hanya lapan item yang dikekalkan selepas pada beberapa kelompok Oleh yang demikian. analisis faktor Kelapan lapan item tersebut pengkaji telah memilih kelompok yang. mempunyai nilai practical significance iaitu mengandungi item bernilai 0 5 ke atas dan. dari 0 585 hingga 0 790 Sebagai rumusan terkumpul dalam satu kelompok berbanding. kelompok yang lain Berdasarkan nilai factor,Instrumen Efikasi Kendiri Umum IEkU. loading 0 50 bagi 100 hingga 120 sampel Hair, mempunyai lapan item yang menggunakan Anderson Tatham Black 1998 item item.
Skala Likert 5 mata iaitu 1 Sangat Tidak terkumpul telah melalui beberapa pusingan proses. Setuju 2 Tidak Setuju 3 Tidak pasti 4 pengguguran item putaran varimaks sehingga. Setuju dan 5 Sangat Setuju Item item ini diperoleh item terpilih iaitu item yang mempunyai. merujuk kepada aspek pemikiran perasaan dan nilai melebihi 0 50 Akhirnya daripada 187 item. tindakan GK dalam mengurus tugas bimbingan yang diuji hanya 41 item sahaja yang dapat. yang merangkumi aspek pengurusan hubungan dikekalkan dan selebihnya telah digugurkan kerana. dan konflik atau cabaran dalam perkhidmatan mempunyai indeks kesahan item factor loading. kurang daripada 0 50 Secara keseluruhan nilai, faktor loading 41 item yang terpilih ialah di antara. 6 1 2 Instrumen Efikasi Kendiri Kaunseling,0 556 hingga 0 871. 6 2 Alat Kajian Kualitatif,Instrumen IEkK ini telah dibina sendiri oleh. pengkaji berdasarkan kerangka konseptual kajian,Peserta kajian telah ditemubual secara mendalam. dan hasil kajian kepustakaan Easton 2005 Larson,dengan menggunakan protokol temu bual.
1992 William 2004 Secara khusus instrumen,berdasarkan prosedur temu bual berstruktur. efikasi kendiri kaunseling IEkK yang dibina telah,penilaian kehidupan kerjaya atau Life Career. mengadaptasi konstruk yang terdapat dalam,Assessment oleh Golman 1990 dalam Gysbers et al. Instrumen Counseling Self Efficacy COSE oleh,2002 Pemprosesan data kajian temu bual ini. Larson 1992 Lima konstruk COSE ialah,melalui tiga langkah bermula dengan a proses.
kepercayaan dalam kebolehan i mengamalkan,mereduksi data yang melibatkan kerja memilih. kemahiran mikro kaunseling ii kemahiran,memfokus memudah dan menyaring apa yang. melayan dalam proses kaunseling iii kemahiran,terdapat dalam data yang ditranskripsikan. berhadapan dengan tingkah laku bermasalah klien,Seterusnya b memaparkan data yang melibatkan. iv bertindak secara cekap mengikut budaya dan, pelbagai bentuk seperti naratif graf rajah pokok dan.
v menyedari nilai sendiri Konstruk tersebut,carta Miles Huberman 1994 Analisis terakhir. didapati sejajar dengan aspek kemahiran dalam,melibatkan aspek c membuat kesimpulan dan. perkhidmatan kaunseling di negara ini Berikut,verifikasi data Kesemua respons lisan subjek. dihuraikan secara ringkas tentang instrumen asal,kajian ditranskripsi dan di analisis menggunakan. Counseling Self Efficacy Estimated COSE oleh,perisian NVivo 2 0 Di peringkat ini pengkaji.
Larson 1992 Konsistensi dalaman keseluruhan,mengintepretasi makna di sebalik tema yang. instrumen COSE ialah 0 93 dan kebolehpercayaan,diperoleh secara mendalam selaras dengan matlamat. pengujian test retest selama tiga minggu ialah 0 87. persoalan kajian,Larson 1992 Walau bagaimanapun bagi tujuan. kajian ini pengkaji telah membina sendiri item item. Sebagai kesimpulan pemprosesan data kualitatif,dalam instrumen EkK dengan menggunakan lima. menggunakan perisian NVivo 2 0 melibatkan,konstruk utama seperti dalam instrumen COSE.
aktiviti i pemindahan data temu bual microsoft,Larson 1992 iaitu efikasi dalam a kemahiran. word kepada bentuk rich text format rtf ii,mikro kaunseling b dalam proses kaunseling c. membentuk projek create project iii browse,menangani tingkah laku bermasalah klien d. document untuk membuka fail rtf yang ingin,kesedaran kecekapan budaya e kesedaran tentang. dianalisis iv proses membina dan menamakan,nilai peribadi.
kod kod pada nod pokok tree node berdasarkan,tema yang dikenalpasti sama ada sebagai chid atau. Instrumen asal yang dibina mempunyai, sibling Seterusnya proses reduksi atau penyaringan. lima konstruk dengan 187 item selepas pengujian,data penyusunan data dalam bentuk gambar rajah. analisis faktor menggunakan putaran varimaks,pokok yang menggambarkan perkaitan dan. didapati tidak semua item yang diuji terkumpul,perbezaan antara kelompok data dan analisis.
dalam satu konstruk yang sama item berserakan, http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. frekuensi setiap sub tema dalam transkripsi 7 0 PENGANALISISAN DATA. diperoleh dengan menggunakan arahan seperti, Browse Node Explanation building Assay Scope 7 1 Data Kuantitatif dan kualitatif. Boolean Search Matric Intersection Documen, Attribute dan Explore Model untuk menjawab Maklumat maklumat yang diperolehi daripada. persoalan kajian yang dikaji borang soal selidik akan dikodkan dan dimasukkan. ke dalam komputer Data data tersebut dianalisis, 6 2 1 Prosedur Mengumpul Data Kuantitif menggunakan perisian program Statistic Package. For The Social Science Version 11 5 SPSS 11 5, Dua jenis statistik akan digunakan iaitu statistik.
Kajian ini melibatkan teknik pengumpulan data deskriptif dan statistik inferensi Analisis statistik. secara berturutan Gabungan pendekatan deskriptif frekuensi peratusan dan min digunakan. pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif bagi menghuraikan secara menyeluruh profil efikasi. melibatkan pentadbiran soal selidik dalam fasa kendiri umum EkU dan efikasi kendiri kaunseling. pertama dan temu bual individu dalam fasa kedua EkK subjek kajian Manakala analisis statistik. Sehubungan itu hasil dapatan fasa pertama inferensi digunakan untuk melihat perbezaan yang. dijadikan rujukan dalam menentukan pemilihan wujud di antara pemboleh ubah EkU dan EkK yang. subjek kajian untuk pengumpulan data fasa kedua dikaji berdasarkan faktor jantina umur dan. pengalaman sebagai GK,6 2 2 Prosedur Mengumpul Data Kualitatif. 7 2 Analisis Data Kualitatif Temubual Individu, Data kajian ini diperolehi daripada peserta kajian. terpilih yang terdiri daripada GK yang memperoleh Penganalisisan data kualitatif dilakukan secara. skor KE yang tinggi dan rendah dalam kajian fasa serentak dengan proses pengumpulan data mengikut. pertama kajian tinjauan Sebelum kajian sebenar langkah langkah yang disarankan oleh Creswell. dijalankan beberapa prosedur telah dilalui termasuk 2005 dan Miles Huberman 1994 Pemprosesan. membina protokol temu bual dan mengurus proses data kajian temu bual ini melalui tiga langkah. temu bual bersama subjek kajian bagi menjawab bermula dengan a proses mereduksi data. persoalan bagaimana GK membina dan melibatkan kerja memilih memfokus dan. menggunakan EK semasa menjalankan menyaring apa yang terdapat dalam data kualitatif. perkhidmatan B K Rajah 1 0 menunjukkan carta yang telah ditranskripsikan Proses ini dilakukan dari. aliran prosedur pengumpulan data kualitatif fasa 2 awal data dikumpul sehingga kesemua data selesai. bermula daripada peringkat awal hingga akhir dan dikumpul bagi tujuan menyusun semula data. Rajah 1 2 carta aliran pengumpulan data temu bual menggugurkan bahagian yang tidak menyumbang. kepada kajian dan membuat kesimpulan Proses,reduksi data juga melibatkan aktiviti membuat. ringkasan mengekod mencungkil tema dan,membuat pengelompokan kategori. Secara jelas proses reduksi bertujuan membantu,pengkaji untuk memastikan data data yang relevan.
dan berkaitan bagi menjawab persoalan kajian,Seterusnya dengan aktiviti b memaparkan data. yang melibatkan pelbagai bentuk seperti naratif,graf rajah pokok dan carta Miles Huberman. 1994 Paparan data yang sering digunakan dalam,kajian adalah bentuk naratif Bagaimanapun dalam. konteks kajian ini pengkaji memaparkan data,mengikut kesesuaian dengan persoalan kajian rajah. model jadual Essay Scope jadual perbandingan dan,naratif Analisis terakhir melibatkan aspek c.
membuat kesimpulan dan verifikasi data Kesemua,respons lisan subjek kajian ditranskripsikan dan. seterusnya dianalisis menggunakan perisian NVivo, http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. 2 0 Di peringkat ini pengkaji menginterpretasikan,makna di sebalik tema yang diperolehi secara. mendalam selaras dengan matlamat persoalan,Sebagai kesimpulan pemprosesan data. kualitatif menggunakan perisian NVivo 2 0,melibatkan aktiviti i pemindahan data temu bual.
microsoft word kepada bentuk rich text format rtf,ii membentuk projek create project iii browse. document untuk membuka fail rtf yang ingin,dianalisis iv proses membina dan menamakan. kod kod pada nod pokok tree node berdasarkan,tema yang dikenalpasti sama ada sebagai chid atau. sibling Seterusnya proses reduksi atau penyaringan. data kesemua dianalisis penyusunan data dalam Graf profil EK GK keseluruhan negeri Selangor. bentuk gambar rajah pokok yang menggambarkan dibina berasaskan skor min peratus bagi setiap. perkaitan dan perbezaan antara kelompok data dan domain yang dikaji Jadual 4 4 Graf profil efikasi. analisis frekuensi setiap sub tema dalam transkripsi kendiri GK yang dibina merangkumi profil enam. diperoleh dengan menggunakan arahan seperti domain dalam EK iaitu EK dalam kemahiran mikro. Browse Node Explanation building Assay Scope EK dalam menjalankan proses kaunseling EK. Boolean Search Matric Intersection Documen dalam menangani tingkah laku bermasalah klien EK. Attribute dan Explore Model untuk menjawab dalam kesedaran budaya EK dalam kesedaran nilai. persoalan kajian yang dikaji peribadi dan EK umum EkU Berdasarkan skor. yang diperoleh pada setiap domain jumlah purata, 7 3 Dapatan Kajian Kuantitatif peratus EkK bagi GK dalam kajian ini ialah 80 35. Skor EkU secara keseluruhan ialah 80 17,a Profil Efikasi Kendiri Umum dan Kaunseling.
GK Sekolah Menengah Negeri Selangor,Profil EK GK menggambarkan min peratus skor. bagi lima subdomain efikasi kendiri kaunseling,EkK dan domain efikasi kendiri umum EkU. Skor min peratus bagi enam daerah yang dikaji telah. dijumlahkan bagi memperoleh skor min peratus,keseluruhan setiap subdomain EkK dan EkU GK. negeri Selangor Hal tersebut ditunjukkan melalui,Jadual 4 4 EkK diwakili oleh lima subdomain yang. meliputi a efikasi dalam kemahiran mikro b,efikasi semasa menjalankan proses kaunseling c.
efikasi menangani tingkah laku bermasalah klien d,efikasi dalam kesedaran budaya dan e efikasi. dalam kesedaran nilai peribadi EkU dilihat secara,berasingan pada satu domain Hasil dapatan. keseluruhan skor min peratus EK GK di negeri, Selangor dapat dilihat menerusi jadual 3 0 dan rajah. graf profil 1 0, http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. Rajah 3 0 graf profil efikasi kendiri kaunselor guru berdasarkan faktor pengalaman sebagai. guru kaunseling keseluruhan negeri Selangor guru kaunseling. menggambarkan bahawa profil efikasi dalam, kesedaran nilai 86 91 mengatasi efikasi kendiri Hasil kajian menunjukkan wujudnya perbezaan.
kemahiran mikro 83 37 diikuti efikasi kendiri EkK dan EkU yang signifikan berdasarkan faktor. semasa menjalankan proses kaunseling 82 12 jantina dan umur Hal ini dapat dilihat apabila nilai. efikasi kesedaran budaya 78 75 dan diakhiri Pillai s Trace 0 034 F 2 286 2 489 p 0 044. dengan efikasi dalam menangani tingkah laku p 0 05 dan partial eta squared 0 034 bagi. bermasalah klien 70 61 Jumlah skor keseluruhan jantina Dari segi nilai kesan nilai 2 tersebut adalah. efikasi kendiri kaunseling ialah 80 35 manakala kecil Keputusan analisis menunjukkan wujudnya. skor efikasi kendiri umum ialah 80 17 Dapat perbezaan yang signifikan dalam gabungan. disimpulkan bahawa guru guru kaunseling yang pemboleh ubah bersandar yang dikaji antara GK. dikaji mempunyai EK keseluruhan yang sederhana lelaki dan GK perempuan Keadaan ini. dengan penekanan yang berbeza beza sederhana ke menunjukkan hipotesis nol Ho1 ditolak. tinggi pada domain domain yang dikaji Rajah, profil menunjukkan domain EkK yang memperoleh Seterusnya perbandingan pemboleh ubah. skor melebihi skor purata peratus 80 35 ialah EK bersandar EkK dan EkU berdasarkan faktor umur. dalam kesedaran nilai peribadi kemahiran mikro menunjukkan nilai Pillai s Trace 0 068 F 2 286. dan semasa proses kaunseling Manakala EK dalam 5 249 dan p 0 000 p 0 05 dan partial eta. kesedaran budaya dan menangani tingkah laku squared 0 056 Dari segi nilai kesan nilai 2. bermasalah klien didapati kurang daripada skor tersebut adalah sederhana Keputusan ini juga. purata peratus keseluruhan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan. bagi EkK dan EkU dalam kalangan GK yang, c Dapatan Perbezaan EK dan Efikasi berumur di bawah 40 tahun berbanding guru. Kendiri Kaunseling GK Sekolah Menengah kaunseling yang berumur di atas 40 tahun Ini. Negeri Selangor bermakna hipotesis nol Ho2 ditolak Walau. bagaimanapun keputusan analisis selanjutnya, Perbezaan efikasi kendiri kaunseling EkK dan menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan. efikasi kendiri umum EkU GK di Selangor antara pemboleh ubah bersandar EkK dan EkU. berdasarkan jantina umur dan pengalaman dalam kalangan GK berdasarkan pengalaman. kaunseling kaunseling Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk. kepada nilai Pillai s Trace bagi kategori pengalaman. Untuk menjawab persoalan kajian yang bertujuan ialah 0 026 F 2 286 1 887 dan p 0 113. untuk melihat perbezaan pemboleh ubah bersandar p 0 05 dan partial eta squared 0 026 Dengan. dengan tiga pemboleh ubah tak bersandar secara itu hipotesis nol Ho3 diterima. serentak ujian MANOVA digunakan bagi menguji, hipotesis Ho 1 hingga Ho 3 7 4 Dapatan Kajian Kualitatif. Hipotesis Null bagi persoalan kajian 2 adalah seperti Analisis data NVivo telah menghasilkan tujuh. yang berikut kategori utama bagaimana guru kaunseling menjana. kecekapan Efikasi Kendiri Kaunseling EkK Tiga, Ho 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kategori utama mewakili bagaimana guru kaunseling.
dalam EkK dan EkU dalam kalangan GK membina efikasi kendiri kaunseling dan empat. sekolah menengah negeri Selangor kategori mewakili bagaimana guru kaunseling. berdasarkan faktor jantina menggunakan efikasi kendiri kaunseling dalam. perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Tiga, Ho 2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kategori utama yang melibatkan cara membina EkK. dalam EkK dan EkU dalam kalangan GK ialah 1 perkembangan sahsiah kerjaya secara. sekolah menengah negeri Selangor holistik 2 sumber perangsang yang menjana. berdasarkan faktor umur kematangan sahsiah kerjaya dan 3 kejelasan. peranan GK Setiap kategori tersebut mempunyai, H o3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tema tema dan subtema yang mencerminkan. dalam EkK dan EkU dalam kalangan GK keseluruhan makna kategori berkenaan Rajah 4 0. sekolah menengah negeri Selangor, http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. kaunseling dalam menyelesaikan sebarang konflik,yang timbul berterusan dalam usaha menyelesaikan. konflik walaupun secara senyap kesediaan untuk,berinteraksi dengan pelbagai pihak suka.
mewujudkan budaya kerja berpasukan Sub tema ke,lima ialah kecenderungan mendorong semangat. membantu yang diwakili oleh enam ciri iaitu,kesedaran terhadap tahap kemampuan diri. mempunyai kecenderungan minat untuk membantu,mempunyai inisiatif untuk mempertingkat diri. bersikap terbuka terhadap perkara perkara baru,berani mengambil tanggungjawab dan menghayati. ciri dorongan pencapaian atau ingin berjaya dalam,melaksanakan sebarang tugas Sub tema ke enam.
ialah ketekalan daya tahan Tema ini digambarkan,menerusi ketekunan guru kaunseling dalam. meneruskan komitmen kecekalan mereka untuk,mengatasi halangan dan perancangan untuk. menghadapi halangan Akhir sekali sub tema ke,tujuh ialah kegigihan guru kaunseling membina. pengetahuan dan kemahiran yang digambarkan,menerusi usaha mempertingkat pengetahuan dan. kemahiran secara formal dan menerusi sumber,Bagi kategori pertama penjanaan efikasi kendiri.
kaunseling menerusi pembinaan sahsiah kerjaya Bagi kategori kedua iaitu sumber. secara holistik tujuh sub tema yang muncul iaitu perangsang sahsiah kerjaya tiga tema utama. pertama ketelitian dalam daya fikir tema ini yang ditemui ialah pertama kecekapan sifat idola. menggambarkan bahawa guru kaunseling boleh kehidupan yang menerangkan guru kaunseling. membina efikasi kendiri apabila mereka mampu boleh membina efikasi kendiri dengan mencontohi. menilai kelebihan dan kekurangan diri kecekapan idola kehidupan yang memiliki sifat. berkecenderungan untuk membentuk matlamat kesedaran kendiri regulasi kendiri motivasi kendiri. perkhidmatan berfikiran terbuka dalam menjana kemahiran empati dan kemahiran sosial yang tinggi. kreativiti kecenderungan membuat refleksi kendiri Kedua pengalaman yang menjana kecekapan. dan berupaya menganalisis sesuatu secara kerjaya yang menerangkan guru kaunseling boleh. konstruktif Kedua kestabilan emosi dalam membina efikasi menerusi pengalaman masteri. membina hubungan berkesan Tema ini berbentuk pengalaman input yang mencetus celik. menerangkan bahawa guru kaunseling juga boleh akal kerjaya kaunseling pengalaman proses yang. membina efikasi kendiri apabila mereka memiliki mempimpin penilaian kendiri kaunselor. ciri ciri kepekaan atau sensitiviti emosi pada suasana pengalaman output yang mempimpin pencapaian. persekitaran kesediaan menghargai orang lain matlamat dan ketiga pengalaman yang menjana. mengamalkan kemahiran empati dan menikmati perubahan sahsiah pelajar seperti pengalaman. kepuasan dan rasa selamat Ketiga kejujuran masteri yang berbentuk pengalaman input yang. memanfaatkan sumber kendiri yang digambarkan memimpin celik akal kehidupan pelajar pengalaman. menerusi kesediaan guru kaunseling untuk proses yang mempimpin penilaian kendiri pelajar. mengiktiraf kejayaan kendiri memupuk minat dan pengalaman output yang memimpin perubahan. menerusi proses retooling menjana hasrat diri pelajar. mencontohi kejayaan individu lain menghayati, nilai nilai spiritual dalam kehidupan dan menilai Manakala bagi kategori ketiga kejelasan. tahap fisiologi kendiri Selain itu guru kaunseling peranan GK dua tema utama yang timbul ialah. juga akan boleh membina efikasi kendiri menerusi pertama kejelasan tanggungjawab tugas. sub tema yang ke empat iaitu kesungguhan bimbingan yang digambarkan menerusi tiga. menjana hubungan kerja yang harmoni Tema ini subtema iaitu jelas matlamat perkhidmatan. digambarkan menerusi tindakan segera guru Bimbingan dan Kaunseling kesedaran fungsi guru. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. bimbingan dan pengetahuan yang jelas tentang skop semasa menghadapi kejayaan dan semasa. bidang tugas bimbingan Kedua kejelasan meneruskan daya tahan Sebagai rumusan. tanggungjawab tugas kaunseling yang bermaksud penggunan efikasi kendiri kaunseling semasa. guru kaunseling perlu jelas dengan matlamat membentuk pengendalian tindakan adalah penting. kaunseling mempunyai kecekapan dalam kemahiran kerana tanggungjawab sebagai GK di sekolah sangat. kaunseling dan kejelasan tentang amalan etika mencabar Untuk menghadapi situasi adverse yang. kaunseling datang daripada pelbagai sudut GK perlu cekap. menggunakan efikasi kendiri,Seterusnya analisis Nvivo mendapati GK. menggunakan EK dalam empat situasi iaitu Untuk kategori ketiga menjana daya. semasa GK 1 menjana proses pemikiran kritis tahan hadapi situasi sukar dua tema yang muncul. kendiri 2 membentuk daya pengendalian tindakan ialah a membentuk pendekatan menguasai. 3 menjana daya tahan menghadapi situasi sukar pemikiran hadapi ancaman tiga subtema. dan 4 membentuk hala tuju dalam membina pendekatan rasional emosional dan tindakan dan. prestasi kerjaya Bagi kategori pertama menjana b membentuk daya tindak kawalan hadapi. proses pemikiran kritis dua tema yang muncul ancaman dua subtema hadapi dengan berani dan. ialah a membina pemikiran kritikal tiga hindari dengan tenang Akhir sekali kategori. subtema menilai kelebihan peribadi kekurangan keempat bagaimana GK menggunakan EK dalam. kualiti peribadi dan penerimaan kendiri dan b perkhidmatan ialah ketika membuat pemilihan hala. membentuk cara kawalan situasi dua subtema tuju membina prestasi kerjaya Dua tema utama. pemikiran analitikal dan ketegasan komitmen yang ditemui ialah a membentuk kesediaan. Tema ini menerangkan bahawa GK akan mencapai matlamat kerjaya dua subtema sedia. menggunakan kecekapan efikasi kendiri kaunseling melaksanakan tanggungjawab tugas dan sedia. mereka semasa menilai kelebihan peribadi memupuk penghayatan nilai dan b menjana. kekurangan diri Kebolehan menerima kelebihan dan pembinaan kompetensi atau kecekapan kerjaya tiga. kekurangan kendiri membuat mereka dapat subtema kecenderungan minat bidang cenderungan. menerima kendiri Seterusnya efikasi kendiri bina hubungan dan cenderung pertingkat ilmu dan. digunakan semasa GK membentuk cara mengawal kemahiran bidang. situasi yang mana mereka akan rasa berkebolehan, untuk berfikir secara analitik dan mempunyai 8 0 IMPLIKASI DAN CADANGAN KAJIAN. komitmen yang tegas Keupayaan memproses, maklumat secara kritis sedemikian boleh Dapatan kajian ini mempunyai implikasi positif. membantu GK membina keyakinan diri dalam kepada GK dalam perkhidmatan dan pra. menghasilkan perkhidmatan B K yang berkesan perkhidmatan Kajian ini membuktikan kesedaran. dan penghayatan EK memberi impak yang besar, Seterusnya bagi kategori kedua terhadap komitmen GK dalam menghasilkan prestasi.
membentuk daya pengendalian tindakan dua kerja yang cemerlang Hal ini menggambarkan. tema yang mencerminkan kategori ini ialah a amalan profesional GK yang berlandaskan matlamat. membentuk tanggapan kemampuan diri tiga yang jelas dan disertai aras keyakinan yang tinggi. subtema rasa berkebolehan membentuk jangkaan boleh menyerlahkan keterampilan profesionalisme. jenis tindakan dan membentuk jangkaan hasil kaunseling Sehubungan itu GK perlu mempunyai. tindakan dan b merangka ikhtiar mempengaruhi kefahaman yang jelas tentang konsep dan elemen. pencapaian empat subtema rancang strategi yakin elemen utama yang terkandung dalam kecekapan. dan berani mengambil tanggungjawab nikmati efikasi kendiri umum dan kaunseling Kecekapan. kepuasan hadapi kejayaan dan penerusan daya tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tugas pada. tahan Kategori pertama menerangkan bahawa GK kedua dua skop bidang perkhidmatan iaitu bidang. menggunakan efikasi kendiri semasa proses bimbingan dan kaunseling Ini bermakna. membentuk tanggapan kemampuan diri yang penghayatan kecekapan EK perlu menyeluruh sama. mencakupi rasa berkebolehan membentuk jangkaan ada ketika menjalankan tanggungjawab memimpin. jenis tindakan dan jangkaan hasil tindakan dalam sesi kaunseling atau semasa mengurus. Seterusnya kategori kedua pula menerangkan GK program program pengembangan Hasil kajian telah. menggunakan efikasi kendiri semasa merancang membuktikan bahawa untuk membina kualiti. strategi menjana keyakinan dan keberanian peribadi profesionalisme guru kaunseling yang. mengambil tanggungjawab menikmati kepuasan holistik dua perkara utama perlu dikuasai iaitu. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. mendalami aspek pengetahuan dan menjana aspek dengan mengambilkira keperluan utama sekolah d. penghayatan kecekapan EK dalam pekerjaan Hasil mendapatkan khidmat konsultasi atau runding cara. kajian lepas telah banyak mengaitkan aspek dengan warga sekolah khasnya pihak pentadbiran. keyakinan dengan kecekapan profesionalisme e membudaya pendekatan membina f. personali kaunseling yang berkualiti Brammer mengemaskini pengetahuan dan kemahiran. Egan 2007 Lambert 1992 Rogers 1951 kemahiran profesional g berbincang dengan. pendidik kaunselor tentang bidang bidang, Implikasi kedua dapatan kajian kurikulum yang boleh dijadikan kekuatan dalam. menunjukkan GK perlu menyedari bahawa membina membina keperluan kemahiran kerjaya dan. efikasi kendiri merupakan suatu tuntutan kehidupan pelajar dan h menyediakan program in. profesional Pembinaaan aras keyakinan yang tinggi house untuk kakitangan dan guru guru sekolah. dalam efikasi kendiri umum dan kaunseling adalah Cadangan di atas sejajar dengan pandangan Staley. penting kerana GK dipertanggungjawab untuk 1997 tentang peranan kaunselor sekolah dalam. melaksanakan dua skop bidang kerja yang luas iaitu menangani pelbagai cabaran abad 21. perkhidmatan membimbing pelajar secara umum, dan membimbing pelajar secara klinikal dalam sesi Implikasi seterusnya ialah terhadap aspek. kaunseling Penghayatan efikasi kendiri kaunseling perancangan dan pengurusan pihak Kementerian. yang tinggi semasa menguruskan kedua dua skop Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Negeri dan. tugasan perkhidmatan akan menjana rasa Pejabat Pendidikan Daerah Beberapa tindakan. berkebolehan seterusnya memantapkan keyakinan boleh dilaksanakan ke arah membina keyakinan. GK Kecekapan ini akan memantapkan keyakinan sekaligus memartabatkan profesionalisme GK di. serta memacu komitmen GK dengan perkhidmatan negara ini Antaranya termasuk GK diberi peluang. profesionalisme bimbingan dan kaunseling di untuk a menjalani latihan pembinaaan kecekapan. sekolah Gambang 2005 Haslee 2003 Martita EK dalam kursus kursus peningkatan. 1999 Sehubungan itu kajian menyarankan agar profesionalisme GK b mewujudkan pusat giat GK. GK i melipatgandakan usaha menjana interaksi di setiap daerah bagi membolehkan GK menjalankan. hubungan dengan pelbagai lapisan warga sekolah aktiviti pembinaan EK menerusi perbincangan isu. ii menanam azam untuk mencontohi ciri ciri peribadi dan profesional dalam kumpulan seperti. kepimpinan individu atau pakar pakar bidang yang personal group therapy c memperkasa program. telah berjaya iii membudayakan kecekapan mentorship dan d memasukkan kurikulum. membuat refleksi kritikal dengan mempertautkan kecekapan dalam program atau bengkel Membina. pengalaman pengalaman lepas dengan falsafah insan Insan Pelajar dan Program Pembangunan dan. dan ketuhanan iv memperluas penglibatan dalam Peningkatan Profesionalisme Guru serta kakitangan. pelbagai bentuk pengalaman di dalam dan di luar sekolah Cadangan yang disarankan bertujuan untuk. skop bidang perkhidmatan B K dan v membina efikasi kendiri EK dan kecekapan. memperkasa komitmen untuk menjalankan sesi peribadi dan sosial guru kaunseling menerusi. kaunseling secara serius dan terancang Kejayaan program program penjanaan profesionalisme. melaksanakan tanggungjawab tersebut akan dapat kaunselor. menjana kepuasan dan keyakinan diri GK, Pengiktirafan kendiri yang terbina mampu Implikasi seterusnya ke atas penyediaan. mempertingkatkan aras keyakinan GK dalam program latihan di institusi latihan kaunselor. menghasilkan perkhidmatan B K yang berkesan Program program latihan kaunseling perlu menjurus. dan profesional kepada aktiviti membina keterampilan peribadi GK. seperti aktiviti memimpin latihan permainan, Selain itu kajian ini mencadangkan supaya kaunseling pengucaan awam dan latihan. GK juga perlu a kreatif dalam usaha mendapatkan kepimpinan majlis kerohanian dan aktiviti membina. sokongan warga sekolah terhadap perkhidmatan kecekapan sosial yang melibatkan integrasi pelbagai. B K b mengenalpasti warga sekolah yang kaum Cadangan ini adalah berdasarkan kepada hasil. berpotensi dan berminat dengan perkhidmatan kajian yang menunjukkan pengalaman masteri yang. menolong bagi membentuk task force atau dilalui semasa latihan pendidikan kaunseling dapat. kumpulan penggerak yang komited c menjana kreativiti keterbukaan minda dan. menyebarkan maklumat tentang peranan dan kecekapan sosial Selain itu perlaksanaan aktiviti. kepakaran guru kaunseling kepada warga sekolah bidang B K secara berpasukan dan sistematik yang. c mendekati tugas secara terancang dan sistematik menggunakan pendekatan school based. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. attachment boleh menyediakan pengalaman 9 PENUTUP,menjana keyakinan sikap berdikari dan.
berkolaborasi semasa menjalankan tugas dalam Perkhidmatan B K merupakan bidang ilmu. seting pekerjaan yang sebenar Sebagai rumusan yang semakin berkembang dan menjadi keperluan. penerapan kecekapan EK dalam latihan pendidikan penting kepada masyarakat di negara ini khususnya. kaunselor secara teoritikal dan praktikal dapat para pelajar di sekolah Sehubungan dengan itu. memperteguh keyakinan dan ketrampilan semasa usaha melahirkan sahsiah GK yang berpersonaliti. melaksanakan tanggungjawab kepimpinan unggul merupakan suatu keperluan yang kritikal. kaunseling di sekolah Hal ini disebabkan GK di sekolah perlu memikul. amanah memimpin generasi pewaris ke arah, Implikasi seterusnya ialah kepada pihak memaksimumkan potensi akal hati dan budi. pentadbir kepimpinan dan guru guru di sekolah GK kecekapan insan cemerlang Tanggungjawab. merupakan personalia utama di barisan hadapan tersebut memerlukan keyakinan yang tinggi dalam. sekolah yang berusaha membina kecemerlangan kalangan GK Sehubungan itu tahap Efikasi Kendiri. sahsiah pelajar Mereka memainkan peranan besar GK yang masih berada di tahap sederhana. dalam tanggungjawab merancang menyelaras menggambarkan bahawa kesedaran yang tinggi. melaksana dan menilai program dalam perkhidmatan perlu ada pada GK sendiri dan pihak pihak berkaitan. B K di sekolah Oleh itu maklum balas dan yang menyokong usaha memartabatkan kualiti. kerjasama pihak pentadbir dan rakan sekerja sangat profesion kaunseling Kesedaran pemikiran tersebut. penting bagi menjana keyakinan GK dalam akan dapat menjana usaha dan tindakan positif ke. menjayakan program B K dengan berkesan Hasil arah memperkasa kecekapan EK secara terancang. kajian mendapati sokongan dan kepercayaan pihak dan berterusan Sebagai kesimpulan keseluruhan. pentadbir menjadi perangsang yang boleh dapatan menunjukkan guru kaunseling sekolah perlu. membangkitkan keyakinan GK semasa mempunyai idea yang jelas tentang cara bagaimana. melaksanakan tanggungjawab B K namun untuk membina dan bila untuk menggunakan. demikian terdapat juga peserta kajian yang kecekapan efikasi kendiri semasa menjalankan. mengalami pengalaman sukar dalam memperoleh perkhidmatan kaunseling Hal ini boleh membantu. kepercayaan sokongan dan penerimaan daripada guru kaunseling menjalankan perkhidmatan. pihak pentadbir serta rakan guru Tanggapan negatif bimbingan dan kaunseling dengan berkesan. guru guru terhadap jawatan GK sepenuh masa telah sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap. menghalang mereka daripada memberi kerjasama perkembangan profesionalisme dirinya sebagai guru. kepada GK dalam program perkembangan yang kaunseling. Cadangan yang dikemukakan memerlukan, penggemblengan usaha pelbagai pihak secara Aminah Hj Hashim 1984 Bimbingan dan. komited disertai dengan penghayatan nilai nilai kaunseling dalam pendidikan menengah. kecekapan emosi Hal ini bertujuan supaya usaha Persatuan Kaunselor Malaysia Jurnal. menjana EK dapat dilaksanakan secara selamat PERKAMA 1 21 27. dalam persekitaran yang kondusif Sejajar dengan Asrah Datok Ambas 2003 Perkembangan. saranan Stone 2005 supaya pengetua dan timbalan profesion yang berterusan Seminar. pengetua sekolah yang membudayakan ciri ciri Kaunseling Kebangsaan 2003 Bahagian. kecerdasan emosi yang tinggi dengan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan. menghidupkan nilai nilai kemanusiaan menerusi Malaysia Kuala Lumpur. pengiktirafan positif sesama manusia akan Bandura A 1982 Self efficacy mechanism in. menyumbang kepada terbinanya keyakinan individu human agency American Psychologist 37. Dengan itu matlamat visi perkhidmatan B K 122 147, sekolah yang menjurus kepada usaha melahirkan Bandura A 1986 Self eficacy In A Bandura. generasi yang menghayati ciri ciri kemanusiaan dan pnyt social foundations of thought and. nilai nilai kecemerlangan dapat direalisasikan action a social cognitive theory hlm 45. menjelang tahun 2020 61 Englewood Cliffs New Jersey Prentice. http kblkm org Jurnal Kaunselor Berdaftar Jilid 2 No 9 2018. Bandura A 1989 Human agency in social Setar Kedah Kertas Projek Sarjana. cognitive theory American Psychologist Pendidikan Universiti Malaya. 44 1175 1184 Combs A 1982 A personal approach to, Bandura A 1990 Perceived self efficacy in the teaching Beliefs that make a difference. exercise of personal agency Applied Sport Boston Allyn Bacon. Psychology 2 128 163 Cormier S Cormier B 1998 Interviewing. Bandura A 1991 Social cognitive theory of self strategies for helpers Fundermental skills. regulation Organization Behavior and and cognitive behavioral interventions CA. Human Decision Making Processes 50 Brooks Cole Publishing Company. 248 287 Corey G 2005 Theory and practice of, Bandura A 1993 Perceived self efficacy in counseling psychotherapy Ed Ke 7.
cognitive development and functioning Thomson Brooks Cole Publishing. Educational Psychologist 28 117 148 Company, Bandura A 1994 Self eficacy Dlm V S Cottone R R Tarvydas V M 1998 Ethical. Ramachaudran Pnyt Encyclopedia Of and professional issues in counseling New. Human Behavior Vol 4 hlm 71 81 New Jersey Prentice Hall. York Academic Press Dacey J Kenny M 1997 Adolescent. Bandura A 1997 Self efficacy in changing Development Ed Ke 2 Dubuque Brown. societies New York Cambridge Benchmark Publisher, University Press Easton C J 2004 The Relationship Between. Bandura A 2003 Self efficacy The exercise of Emotional Intelligence And Counseling. control New York Freeman and Self Efficacy Dissertation Abstracts. Company International Section A Humanities, Brammer L M Macdonald G 1999 The Social Sciences 65 7 A. Helping Relationship Process And Skills Gambang A L Pura 2005 Kefahaman guru. Ma Allyn And Bacon kaunseling sekolah menengah kerajaan. Barret K Riggar T F Flowers C R Crimando terhadap kemahiran membentuk. W Bailey T 1997 The turnover perhubungan dan komunikasi dalam sesi. Dilemma A disease with solution The kaunseling Satu kajian kes Prosiding. Journal of Rehabilitation 63 2 36 47 Konvensyen Kebangsaan Persatuan. Belkin G 1981 Practical counseling in the Kaunseling Malaysia Institut Latihan. schools New York Guilford Press Keselamatan Sosial KWSP ESSET Bangi. Betz N E 2000 Self efficacy theory as a basis of 24 26 Jun. career assessment Journal of Career Gladding S T 2004 Counseling A. Assessment 8 205 222 comprehensive profession Ed Ke 5. Boundreaux E Carmark C L Scarinci I C Pearson Merill Prentice Hall New Jersey. Brantley P L 1998 Predicting smoking Gysbers N C 2004 Professional School. stage of change among sample of low Counseling 8 1 1 14. socio economic status primary care Haslee Shahril Lim Abdullah 2003 A Study Of. outpatients Replication and extension Malaysian School Counselor Resilience. using decisional balance and self efficacy Phd Thesis Faculty Of Education. theories International Journal of Behavior University Of Malaya. Medicine 5 148 165 Holland J L Holland J E 1977 Distribution of. Brown B L 1999 Emotional Intelligence personalities within occupations and fields. Keeping Your Job Trends And Issues Eric of study The Vocational Guidance. Clearing House On Adult Career And Quaterly 25 3 226 231. Vocational Education Center On Education Jowarski J 1996 Working with emotional. And Training For Employment College Of intelligence London Bloomsbury. Education Columbus The Ohio State Jourard S Landsman T 1980 Healty. University personality New York Macmillan, Che Supeni Abdul Ghani 2000 Masalah Jurusalem M Mittag W 1995 Self efficacy in. kaunselor dalam melaksanakan stressful life transitions Dlm A Bandura. perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di pnyt Self efficacy in changing societies.


Related Books

AMERICAN HISTORY CHAPTER 17 PACKET: The United States in WWII

AMERICAN HISTORY CHAPTER 17 PACKET The United States in WWII

AMERICAN HISTORY CHAPTER 17 PACKET: The United States in WWII Take-Home Homework Packet 100 Points Honor Code I understand that this is an independent assignment and that I can not receive any

HP LaserJet Professional P1560 and P1600 Printer Series ...

HP LaserJet Professional P1560 and P1600 Printer Series

Windows Vista (32-bit and 64-bit) Windows XP (32-bit and 64-bit) Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit) Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit) Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 Ease of use HP Smart Install feature installs product software when you connect a USB cable between the product and a computer. The genuine HP print cartridge is easy to install. Convenient access to the print cartridge ...

Class Title Author Copyright Place

Class Title Author Copyright Place

MSA NMAT national medical admission test reviewer Alferez, Merle, editor 2015 Quezon City Gen Ed MSA NMAT national medical admission test: reviewer Alferez, Merle, editor 2015 Quezon City Gen Ed MSA practice test for civil service exam Alferez, Merle, Gales et al. 2015 Quezon City Gen Ed MSA practice test for civil service exam Alferez, Merle ...

USING SIGNAL EXPRESS TO AUTOMATE ANALOG ELECTRONICS ...

USING SIGNAL EXPRESS TO AUTOMATE ANALOG ELECTRONICS

Using Signal Express to Automate Analog ... using a LabVIEW program ... discuss the use of Signal Express and present an example for use in an analog electronics

Strategi Penbelajaran Penjas Orkes

Strategi Penbelajaran Penjas Orkes

Strategi pembelajaran merupakan upaya guru untuk mengatur lingkungan belajar. Varaibel dalam strategi pembelajaran adalah pemilihan metode pembelajaran, penetapan pola organisasi, dan penentuan bentuk komunikasi Penetapan strategi pembelajaran memperhatikan materi yang akan disampaikan, karakteristik siswa, kemampuan guru,dan kemampuan sekolah.

Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran matematika Sekolah ...

Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran matematika Sekolah

masatah, yang penuUs dapatkan dari buku Erman Suherman,dkk (2003) dan dari modul Pelatihan Pembelajaran Matematika Hakiki yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Luhur, Jakarta (2006), serta dari referensi yang lain. Pada

Database Connectivity to MySQL - GitHub Pages

Database Connectivity to MySQL GitHub Pages

In order to connect a Java application to a database designed in MySQL, Oracle, Sybase, MS SQL Server etc, you need a Bridge/Interface Driver Program. Java Provides JDBC (Java Database Connection) and JDBC-ODBC interface/ Driver to connect a database. JDBC is commonly used to connect MySQL database.

MySQL Connector/J 8.0 Developer Guide

MySQL Connector J 8 0 Developer Guide

MySQL Connector/J 8.0. For notes detailing the changes in each release of Connector/J 8.0, see MySQL Connector/J 8.0 Release Notes. For legal information, including licensing information, see the Preface and Legal Notices. For help with using MySQL, please visit the MySQL Forums, where you can discuss your issues with other MySQL users.

Solving Systems of Linear Equations MODULE 8

Solving Systems of Linear Equations MODULE 8

Solving Systems of Linear Equations 8 Get immediate feedback and help as you work through practice sets. Personal Math Trainer Interactively explore key concepts to see how math works. Animated Math Go digital with your write-in student edition, accessible on any device. Scan with your smart phone to jump directly to the online edition, video tutor, and more. MODULE The distance contestants in ...

EJERCICIO RESUELTO. ENGRANAJES ACOPLADOS

EJERCICIO RESUELTO ENGRANAJES ACOPLADOS

EJERCICIO RESUELTO. TREN DE MECANISMOS COMBINADO: ENGRANAJES Y POLEAS 4.- En la figura se representa un tren de mecanismos en el que participan engranajes y poleas. El eje motriz A, que es el que tiene la manivela, lleva acoplado un engranaje de 10 dientes. Hay un eje intermedio B, donde se