Penanaman Sawit Lestari Dan Impak Sosioekonomi Abstrak-Books Download

PENANAMAN SAWIT LESTARI DAN IMPAK SOSIOEKONOMI ABSTRAK
03 Dec 2019 | 38 views | 0 downloads | 24 Pages | 351.15 KB

Share Pdf : Penanaman Sawit Lestari Dan Impak Sosioekonomi Abstrak

Download and Preview : Penanaman Sawit Lestari Dan Impak Sosioekonomi Abstrak


Report CopyRight/DMCA Form For : Penanaman Sawit Lestari Dan Impak Sosioekonomi AbstrakTranscription

e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, effectiveness of the projects carried out by the Malaysian Palm Oil Board which aims to. increase the income of the locals and generate greater benefits for the local economy. Sustainable oil palm cultivation methods were expected to minimize the damage towards. natural resources such as water quality water sources natural reservoirs of water and. also aid in the preservation of high value land areas for the future generations Th. application of the concept of corporate social responsibility has also led to the. improvement of the standard of living for the local communities The benefits derived. from sustainable cultivation methods are an increase in their income level as well as. generation of employment and business opportunities In addition good agricultural. practices such as zero burning construction of terraces plantation of legume cover crops. and maintenance of buffer zones in oil palm cultivation minimizes its environmental. Keywords sustainable oil palm cultivation good agricultural practices socioeconomic. impact corporate social responsibility local community. PENGENALAN, Industri sawit telah berkembang pesat di Malaysia Pada tahun 2007 pendapatan negara. daripada nilai eksport minyak sawit bernilai RM 45 billion Malahan melalui Dasar. Pertanian Negara 2000 2010 DPN 3 kerajaan telah menetapkan seluas 6 juta. hektar tanah untuk pertanian iaitu termasuk tanaman makanan dan tanaman komoditi. Malaysia mempunyai keluasan 32 juta ha tanah dan sehingga 2007 penanaman kelapa. sawit telah meliputi kawasan seluas 4 3 juta ha iaitu 11 75 daripada keseluruhan. tanah di Malaysia MPOB 2010 Sebagai pengeluar utama Malaysia berhasrat untuk. memenuhi tuntutan daripada pengguna dan pengilang Malaysia telah menghasilkan. 14 juta tan minyak sawit iaitu bersamaan 47 daripada pengeluaran global pada tahun. tersebut Keadaan yang pesat ini telah mendorong kawasan pertanian negara hampir. mencapai maksima dan kebanyakan kawasan kelapa sawit baru telah di buka di. kawasan hutan sekunder atau bertukar daripada kawasan tanaman koko atau getah. Sarawak adalah negeri hutan hujan tropika yang kaya dengan kepelbagaian. biologi yang belum diterokai Ramai pengusaha industri sawit tertarik dan tertumpu ke. kawasan seluas 12 445 000 hektar Sarawak mempunyai kadar pertambahan ladang. sawit seluas 35 584 4 ha setahun MPOB 2007, Peranan minyak sawit sebagai sumber bahan makanan serta bukan makanan dan. peningkatan dalam permintaan global telah menarik minat ramai pelabur untuk. menceburi bidang ini Pulangan pelaburan yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. juga merupakan faktor utama mendorong industri ini berkembang dengan pesatnya. Industri ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada 1 5 juta orang secara. langsung atau yang berkaitan Bagaimanapun ianya sedang berdepan dengan cabaran. untuk membekalkan minyak masak global yang mencukupi serta mampan. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, Pembukaan ladang sawit sering di kaitkan dengan aktiviti yang mendatangkan. mudarat kepada alam sekitar amnya penduduk setempat kerana ianya merupakan satu. proses yang berterusan dan akan mengubahkan persekitaran kepada situasi baru. Pembangunan juga di kenalpasti sebagai proses yang dinamik serta boleh mempengaruhi. berbagai aspek seperti sosial ekonomi dan alam sekitar dan dilihat sebagai membawa. kebaikan kepada masyarakat melalui perubahan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. jika dilakukan dengan lestari Walau bagaimanapun ianya selalu di taksirkan dengan. gambaran negatif terhadap impak yang di terima dan memberi kesusahan kepada. penduduk setempat apabila di lakukan tanpa perancangan yang teliti dan efisen. Sosio ekonomi adalah aktiviti yang melibatkan komuniti dalam bidang. ekonomi termasuk faktor ekonomi dan masyarakat Tujuan utama aktiviti sosial. ekonomi di lakukan adalah untuk mencipta punca pendapatan kepada ahli masyarakat. tersebut dan aktiviti ini akan memberi kesan secara langsung atau yang berkaitan. berbanding keadaan ekosistem asal Kesan kepada sosio ekonomi juga telah di. kenalpasti untuk di kaji dengan melihat perubahan yang telah berlaku akibat adanya. projek tersebut di kawasan ini melalui borang soal selidik dan pemerhatian. Peningkatan pendapatan dan hasil merupakan aspek sosio ekonomi yang di kaji untuk. melihat impak daripada projek ini,KG LADANG ASAP SARAWAK.
Kampung ladang asap merupakan sebuah kampung yang terdiri dari penduduk rumah. panjang yang tinggal di sekitar tapak projek iaitu penghuni rumah panjang Nyaleng Sg. Asap Bakun Belaga Kapit Sarawak, Penghuni rumah panjang di dapati masih mengamalkan adat dan kebudayaan. turun temurun mereka walaupun mereka kini telah terdedah kepada budaya baru yang di. bawa oleh orang luar Ini di lihat apabila pengamalan budaya seperti terdapat perayaan. menerima pelawat luar kebudayaan ini dapat di persembahkan semasa majlis tersebut. berlangsung Alat muzik dan tarian tradisional masih boleh di persembahkan oleh. penghuni rumah panjang Warisan ini di lihat ada kesinambungan walaupun generasi. muda telah beralih arah mencari pendapatan, Selain daripada kebudayaan pantang larang juga masih di amalkan terutamanya. dalam hal kematian Mereka akan berkumpul di rumah panjang yang mempunyai. kematian selama beberapa hari bergantung kepada hariki si pemati tersebut sebagai. penghormatan terakhir dan rasa simpati kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Untuk yang bertaraf Temenggong dan Pemanca selama 16 hari penghuni rumah panjang. tersebut akan berkabung manakala untuk penduduk biasa tidak kurang 7 hari Mereka. hanya boleh keluar dari rumah panjang pada hari kedua dan sekiranya mereka tidak. mematuhi peraturan ini denda akan di kenakan,e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x. Artikel ini bertujuan menganalisis sosioekonomi penanam sawit di Kg Ladang. Asap Sarawak sebuah ladang di bawah pengurusan MPOB Kajian ini merupakan. tinjauan keatas penduduk rumah panjang yang tinggal di sekitar tapak projek iaitu. penghuni rumah panjang Nyaleng Sg Asap Bakun Belaga Kapit Sarawak Temubual. akan mengkaji kesan kesan yang di terima secara langsung atau berkaitan hasil. daripada pembukaan lading sawit, Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah temubual pemerhatian dan. penggunaan borang soal selidik Responden diambil dari penghuni penghuni rumah. panjang dalam lokasi projek yang mendapat impak daripada daripada pembukaan ladang. sawit oleh MPOB Luas kawasan projek adalah 1000 hektar berkedudukan pada latitut. 020 57 56 N hingga 03001 0 N dan longitud 1130 54 23 E hingga 1140 00 50 E. Aki Zaki Aman 2010 Manakala data sekunder diperolehi dengan kerjasama daripada. agensi kerajaan seperti POLIS Pusat Kesihatan Pejabat Daerah Kecil serta syarikat. perladangan yang berdekatan,PEMBANGUNAN LESTARI PENANAMAN KELAPA SAWIT.
Amalan pengurusan lestari iaitu mengadakan zon pemampan di sepanjang sungai. dengan mengekalkan kawasan asal di kedua dua bahagian sungai dengan keluasan. yang di tetapkan kerana ia dapat membantu mengekalkan kualiti air. Malaysia amat mementingkan kualiti air di kekalkan supaya kesihatan pengguna. terjamin serta tidak mencemarkan alam sekitar Kualiti air boleh di definasikan melalui. ciri fizikal kimia biologikal dan estetik Oleh itu satu indek telah di wujudkan untuk. memudahkan perbandingan di buat untuk menentukkan tahap kualiti air tersebut. Ini dapat di buktikan apabila rekod kualiti air yang di kaji pada setiap 4 bulan sekali. menunjukkan tiada berlaku pencemaran pada kualiti air Kajian kualiti air di sungai di. dalam kawasan di lakukan secara in situ dan sampel air yang di ambil di hantar ke. makmal dengan segera Keadaan cuaca semasa sampel di ambil adalah cerah dan tidak. Pengambilan sampel di lakukan pada sebelum hutan di tebang dan kekerapan. pada setiap empat bulan apabila selepas hutan di tebang dan di tanam dengan. kelapa sawit Diantara parameter yang di ambil adalah pH oksigen terlarut DO. permintaan oksigen biokimia BOD permintaan oksigen kimia COD bahan pepejal. terampai SS dan Ammonium nitrat AN,e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x. Untuk mendapatkan data oksigen terlarut DO alat DO meter YS1 55 telah. di gunakan untuk mengukur paras DO pada kedalaman diantara 30 cm daripada. permukaan air manakala untuk BOD COD TSS dan AN sampel air akan di hantar ke. makmal untuk di analisa, Jadual 1 Piawaian nasional kualiti air di Malaysia. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, INTERIM NATIONAL WATER QUALITY STANDARDS FOR MALAYSIA INWQS. Parameters Units,l llA llB lll lV V,Ammonical Nitrogen mg l 0 1 0 3 0 3 0 9 2 7 2. BOD mg l 1 3 3 6 12 12,COD mg l 10 25 25 50 100 100.
DO mg l 7 5 7 5 7 3 5 3 1,pH 6 5 8 5 6 5 9 5 6 9 5 9 5 9. Colour TCU 15 150 150,Electrical Conductivity mmhos cm 1000 1000 6000. Floatables N N N,Odour N N N,Salinity o 0 5,Taste N N N. Total Dissolved Solids mg l 500 1000,Total Suspended Solids mg l 25 50 50 150 300 300. Temperature Normal 2,Turbidity NTU 5 50 50,counts 100 5000 5000.
Faecal Caliform 10 100 400,ml 2000 2000,counts 100. Total Coliform 100 5000 50000 50000 50000 50000,Sumber Jabatan Alam Sekitar 2008. Pengekalan ekosistem berhampiran sungai iaitu zon pemampan telah berjaya. memelihara kualiti air seperti sediakala Ini adalah kerana zon pemampan telah bertindak. sebagai penapis filter yang menghalang dan menyerap segala faktor pencemaran seperti. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, hakisan tanah daripada memasuki air Ini berlaku kerana tumbuhan dan rumput yang di. kekalkan telah bertindak sebagai penapis yang menghalang kelodak tanah daripada. memasuki kawasan sungai dengan memperlahankan kederasan dan mengurangkan. kuantiti air Akar akar tumbuhan pula telah menyerap nutrien yang di hanyutkan melalui. air memasuki sungai, Faktor pembajaan dan penggunaan racun rumpai kepada tanaman sawit yang di. jalankan di kawasan berdekatan juga tidak memgubahkan kualiti air tersebut apabila. adanya zon pemampan, Pengekalan pokok di kawasan zon pemampan membolehkan kanopi pokok.
bertindak sebagai pelindung dan menyejukkan air sungai memperbaiki keadaan habitat. dalam air seperti ikan Kanopi ini juga menyediakan pelindungan kepada haiwan. terrestrial daripada cuaca yang melampau, Secara amnya zon pemampan telah menunjukkan kesan positif dengan. mengurangkan pengaruh nutrien daripada aktivti pertanian serta agrokimia terhadap air. sungai Zon pemampan adalah amalan yang praktikal bagi mencapai matlamat ini. Kestabilan tebing sungai daripada runtuhan atau hakisan berpunca daripada akar. tumbuhan yang menstabilkan tanah secara mekanikal mengikatkan tanah dan. mengurangkan berat tanah melalui evapotranspirasi, Keadaan ini membuktikan bahwa kualiti air sungai sediada masih boleh di. gunakan oleh penghuni rumah panjang berdekatan malahan pekerja ladang juga turut. menggunakan air sungai sebagai kegunaan harian untuk mandi membasuh dan memasak. Data yang di perolehi di lokasi K menunjukkan tiada perubahan pada pengambilan. sampel 1 dan 2 kerana lokasi tersebut tidak di ganggu dan di jadikan sebagai lokasi. Walaupun aktiviti membersihkan kawasan berbukit di lakukan tetapi apabila. pembinaan teres dan penanaman kekacang penutup telah di tanam maka risiko. berlakunya hakisan tanah yang membawa kepada keruntuhan bukit dapat di elakkan. Kawasan pemeliharaan nilai tinggi atau HCV yang telah di kenalpasti sebelum. kerja kerja penebangan hutan di buat berdasarkan kepada empat kriteria yang di tetapkan. dan berjaya di kekalkan selepas aktivti pembangunan ladang siap Definasi HCVA. bermakna tempat itu mempunyai salah satu ciri ciri seperti berikut. kawasan tadahan air,kawasan perkuburan,kawasan warisan budaya atau adat. kawasan yang mempunyai flora dan fauna yang di lindungi. Memelihara dan mengekalkan kawasan tadahan hujan atau di kenali sebagai. hutan bukit amat penting untuk menggelakkan berlakunya kemusnahan hutan awan. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, Cloud forest yang seterusnya akan memberi kesan kehilangan sumber air kerana. fungsi utama hutan bukit adalah untuk menyerap lembapan udara atau di kenali sebagai. pemendakan mendatar Hutan awan di kawasan tropika lembap menunjukkan hutan. tersebut sering di lutupi awan atau kabus sepanjang masa dan di samping menyerap air. hujan ia juga menerima lembapan tambahan dalam bentuk pemeluwapan titisan air di. udara Keadaan ini telah menjamin sumber air yang berterusan kepada sungai yang. berdekatan dalam kawasan projek, Pihak MPOB telah menggunakan beberapa jentera berat seperti empat buah.
Bulldozer tiga Excavator dua buah lori 10 tayar empat kenderaan pacuan empat roda. dua buah traktor 10 buah chainsaw dua jenerator sepanjang tempoh kerja kerja. penebangan hutan Purata pekerja yang terlibat setiap hari yang mengendalikan atau. berhubungkait dengan jentera ini adalah seramai 46 orang. Untuk tempoh selama dua tahun tidak berlaku sebarang kemalangan maut. kecuali dua kes kecederaan ringan di sebabkan oleh kemalangan sendiri iaitu terjatuh. daripada kenderaan yang di naiki Pencegahan awal seperti memastikan peraturan. menggunakan jentera dengan betul telah dapat membantu menghalang berlakunya. kemalangan yang tidak di ingini, Perkara ini dapat dielakkan apabila pihak MPOB melalui kerjasama pengguna. jalan yang lain amat berhati hati dan memandu dengan tertib semasa menggunakan. jalan tersebut Kesedaran penggunaan lori pengangkutan dengan menutup barang yang di. bawa serta tidak berlebihan overloaded dapat menggelakkan daripada muatan terjatuh. dan boleh membahayakan keselamatan kepada pengguna yang lain serta pematuhan berat. yang di benarkan dapat memastikan sistem brek boleh berfungsi dengan baik apabila. berlakunya kecemasan Perancangan yang baik dan koordinasi akan dapat mengurangkan. kekerapan penggunaan lori pengangkut serta menjimatkan kos. Didapati apabila projek telah di mulakan maka kumpulan yang mendapat manfaat. langsung seperti pekerja kontrektor peniaga restoran malahan penduduk yang tiada. kaitan langsung juga mendapat impak apabila berpeluang menyediakan rumah sewa. kepada kakitangan MPOB, Bagi penduduk yang bekerja di projek MPOB taraf hidup mereka dapat di. tingkatkan melalui pendapatan yang di terima pada setiap bulan Selain daripada itu. kemasukan orang luar kekawasan ini telah memberi masyarakat sedia ada satu cabaran. baru dengan situasi yang menuntut perkongsian kawasan penempatan kemudahan awam. bersama masyarakat lain,6 ANALISIS SOSIOEKONOMI PENEROKA SAWIT. Responden merupakan penghuni rumah panjang yang terletak di dalam kawasan. projek Seramai 62 resonden telah memberi kerjasama untuk di soalselidik Setiap. responden mengambil masa selama 30 minit hingga 45 minit Analisis dilakukan. terhadap jantina bangsa dan agama umur Status Perkahwinan Tahap Pendidikan. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, Pekerjaan Pendapatan Individu Pendapatan Isirumah Jenis kediaman Pemilikan. kenderaan Pemilikan peralatan rumah Bekalan Air Bekalan elektrik Kemudahan awam. Maklumat mengenai MPOB Status tanah dan Maklumbalas terhadap projek MPOB. 6 1 Jantina, Jadual 1 menunjukkan 64 50 daripada jumlah 62 orang responden ialah lelaki.
manakala 35 50 ialah responden perempuan Terdapat 31 orang ketua isi rumah dengan. saiz purata sebuah keluarga sebanyak 7 45 orang sekeluarga Hal ini menggambarkan. kaum lelaki lebih ramai terpilih menjadi responden. Jadual 1 Jantina Responden,Jantina Bil responden,Lelaki 40 64 5. Perempuan 22 35 5,Jumlah 62 100,6 2 Bangsa dan Agama. Terdapat 90 32 daripada sejumlah 62 responden berbangsa Kenyah 6 45 Bemali. dan 3 23 Kejaman sebagaimana ditunjukkan dalan jadual 2 Walau bagaimanapun. kesemua mereka tergolong dalam kumpulan Orang Ulu Mereka adalah penduduk. pribumi asal yang telah menetap di kawasan Bakun semenjak sebelum kemerdekaan. dan sering berpindah randah untuk bercucuk tanam 100 responden menganut agama. Jadual 2 Bangsa Responden,Bangsa Bilangan responden Peratus. Kenyah 56 90 32,Bemali 4 6 45,Kejaman 2 3 23,Jumlah 62 100 00. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x,6 3 Umur Responden.
Jadual 3 pula memaklumkan terdapat 3 23 responden berumur di bawah 18 tahun. 66 13 berumur 19 hingga 50 tahun dan 30 64 berumur lebih 50 tahun Bilangan. responden lelaki berumur kurang 18 tahun adalah seorang atau 1 62 dan perempuan. juga seorang atau 1 62 Responden yang berumur di antara 19 50 tahun pula ialah. 50 di wakili oleh lelaki dan perempuan 16 13 Manakala responden yang berumur. lebih 50 tahun pula di wakili oleh 12 90 kaum lelaki dan 17 74 Wanita Purata. umur responden ialah 39 4 tahun Hal ini menunjukkan 19 50 tahun atau golongan belia. adalah lebih tinggi berbanding golongan lain,Jadual 3 Umur Responden. Kategori umur Bilangan Lelaki Perempuan,1 62 1 62 3 23. 19 50 41 31 10,50 00 16 13 66 13,50 19 8 11,12 90 17 74 30 64. Jumlah 62 40 22,64 52 35 48 100 00,6 4 Status Perkahwinan. Jadual 4 menggambarkan status perkahwinan responden dengan 61 2 lelaki. berkahwin dan 3 23 belum berkahwin 32 26 perempuan berkahwin manakala. 3 23 masih bujang Seramai 46 pasangan menetap di rumah panjang secara. berasingan dengan ibubapa dan 12 pasangan berkongsi rumah dengan keluarga ibubapa. Jadual 4 Status Perkahwinan,Jantina Berkahwin Belum berkahwin Jumlah.
Lelaki 38 61 2 2 3 23 40 64 43,Perempuan 20 32 26 2 3 23 22 35 59. Jumlah 58 93 46 4 6 46 62 100 00,e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x. 6 5 Tahap Pendidikan, Merujuk kepada Jadual 5 daripada sejumlah 25 8 yang tidak pernah bersekolah 61 2. adalah lelaki manakala 32 26 ialah perempuan Manakala sebanyak 37 10. lelaki menerima pendidikan sehingga sekolah rendah Sebanyak 33 87 19 36. lelaki dan 14 52 perempuan menerima tahap pendidikan sekolah menengah dan. bakinya 3 23 perempuan berpelajaran ke tahap Universiti Kolej. Jadual 5 Tahap Pendidikan,Tahap pendidikan Lelaki Perempuan Bilangan. Tidak bersekolah 5 8 06 11 17 74 16 25 8,Sekolah Rendah 23 37 1 0 0 23 37 10.
Sekolah Menengah 12 19 36 9 14 52 21 33 87,Universiti Kolej 0 0 2 3 23 2 3 23. Jumlah 40 64 52 22 35 5 62 100 0,6 6 Pekerjaan, Rajah 1 menunjukkan bilangan responden yang bekerja adalah 53 orang atau 85 48. dan bakinya seramai 9 orang tidak bekerja terdiri daripada perempuan sahaja Manakala. jadual 4 13 pula menunjukkan daripada bilangan responden lelaki seramai 27 orang. adalah bekerja sendiri dan bakinya 18 orang bekerja dengan majikan seperti syarikat. perladangan pembalakan kerja kerja am di empangan Bakun Jenis pekerjaan sendiri. pula adalah bertani dan memburu di hutan sekitar rumah panjang. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x,Pekerjaan responden. Tidak kerja,Rajah 1 Pekerjaan responden, Bilangan responden perempuan yang bekerja tidak bekerja adalah seramai 9 orang. dan mereka merupakan surirumah sepenuh masa Manakala responden perempuan yang. bekerja adalah 8 orang bekerja sendiri dan 5 orang bekerja dengan majikan Pekerjaan. sendiri yang di lakukan oleh golongan wanita adalah bertani berniaga secara kecilan di. pasar tamu manakala bekerja dengan majikan adalah guru pekerja am di pejabat. Jadual 6 Perkerjaan responden,Jantina Pekerjaan Jumlah.
bekerja Bertani sendiri majikan,Lelaki 0 27 13 40,Perempuan 9 8 5 22. Jumlah 9 35 18 62,6 7 Pendapatan Individu, Jadual 7 menunjukkan kumpulan gaji responden kurang daripada RM400 adalah. sebanyak 21 responden atau 33 87 manakala jumlah gaji paling sedikit adalah. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, RM1501 00 RM 2000 00 iaitu hanya seramai 1 orang atau 1 61 Tiada pendapatan. adalah sebanyak 9 orang atau 14 52 pendapatan RM 401 RM650 adalah seramai 8. orang atau 12 90 pendapatan RM651 RM 1000 adalah sebanyak 10 orang atau. 16 13 pendapatan RM 1001 RM1500 adalah sebanyak 11 orang atau 17 74. pendapatan RM 1501 RM 2000 adalah seramai 1 orang atau 1 61 manakala. pendapatan RM 2001 ke atas adalah seramai 2 orang atau 3 23 Sumber pendapatan di. perolehi dari gaji bulanan hasil jualan produk pertanian dan kiriman wang daripada anak. anak Seramai lapan belas orang memperolehi pendapatan bulanan apabila bekerja. dengan majikan manakala bakinya 35 orang memperolehi sumber kewangan daripada. jualan produk pertanian hasil memburu dan hasil hutan seperti gaharu ubatan. tradisional,Jadual 7 Kumpulan Gaji Individu,Kumpulan gaji Bilangan. RM 400 00 21 33 87,RM 401 00 RM 650 00 8 12 90,RM 651 00 RM 1000 00 10 16 13.
RM 1001 00 RM 1500 00 11 17 74,RM 1501 00 RM 2000 00 1 1 61. RM 2001 00 2 3 23,Jumlah 62 100 00,6 8 Pendapatan Isirumah. Berikut adalah pendapatan gaji isirumah responden yang di soalselidik Pendapatan. isirumah di definasikan adalah gabungan pendapatan suami isteri dan ahli keluarga. yang menetap bersama dalam satu rumah telah mengubah komposisi kumpulan gaji. berbanding dengan pendapatan individu, Dalam Jadual 8 menunjukkan bilangan responden yang tidak bergaji telah tiada. kerana terdapat sumber pendapatan lain daripada ahli keluarga mereka Bilangan. responden dalam kumpulan gaji kurang RM 400 sebulan telah berkurang sebanyak. kepada 12 orang sahaja berbanding 21 orang pada asalnya Bilangan responden. kumpulan gaji RM 401 RM 650 00 telah bertambah kepada 13 orang berbanding 8. orang dalam kategori yang sama untuk individu Peningkatan 7 orang responden. dalam kumpulan gaji RM651 RM1000 00 menjadikan seramai 17 orang Bagi. kumpulan pendapatan RM1001 00 RM1500 00 hanya terdapat pertambahan empat. orang dan menjadikannya seramai 13 orang Untuk pendapatan dalam kumpulan RM. e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x, 1501 00 RM 2000 00 pula terdapat perubahan daripada seorang kepada 5 orang. manakala bagi kumpulan melebihi RM2000 00 kekal kepada 2 responden sahaja. Bilangan responden yang kekal menunjukkan tiada perubahan pendapatan. isirumah dengan individu pada kumpulan gaji kurang dari RM400 00 sebulan adalah. kerana kebanyakkan isteri mereka membantu bertani secara sambilan anak yang. masih bersekolah dan tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Jadual 8 Kumpulan Gaji Isirumah,Kumpulan gaji Bilangan Bilangan Perubahan.
responden responden,individu keluarga,0 9 0 9 100 00. RM 400 00 21 12 9 42 86,RM 401 00 RM 650 00 8 13 5 62 50. RM 651 00 RM 1000 00 10 17 7 70 00,RM 1001 00 RM 1500 00 11 13 2 18 18. RM 1501 00 RM 2000 00 1 5 4 400 00,RM 2001 00 2 2 0. Jumlah 62 62,6 9 Jenis kediaman, Merujuk kepada Jadual 9 keseluruhan responden tinggal di rumah panjang tetapi terdapat.
13 orang responden yang sama mempunyai rumah kampong yang berdekatan dengan. rumah panjang yang di gunakan semasa menanam padi memungut hasil tanaman dan. bertani Rumah kampong bermakna rumah yang di bina berasingan daripada rumah lain. yang dibina secara sendirian,Jadual 9 Jenis kediaman. Jenis Kediaman Bil responden,Pondok 15 20 27,e Bangi Vol 10 No 1 2015 057 080 ISSN 1823 884x. Rumah panjang 62 100 00,Rumah kampong 13 17 57,6 10 Pemilikan kenderaan. Dalam Jadual 10 pula seramai 25 orang tidak memiliki apa apa kenderaan Seramai 19. daripada mereka adalah wanita dan bakinya 6 orang adalah lelaki yang telah berumur. lebih 50 tahun Terdapat 3 orang mempunyai basikal dan seramai 41 orang memiliki. motorsikal Hanya 4 reponden sahaja yang mempunyai kereta serta seramai 5 orang. mempunyai dua buah kenderaan berbeza serentak tetapi terdapat 5 responden. mempunyai kenderaan lain seperti sampan,Jadual 10 Pemilikan kenderaan. Jenis kenderaan Biangan responden,Tiada 18 32 00,Basikal 3 4 00.
Motorsikal 41 53 00,Kereta 4 5 00,Lain lain nyatakan 5 6 00. Jumlah 71 100 00,6 11 Pemilikan peralatan rumah, Berikut adalah senarai pemilikan peralatan rumah oleh responden dalam Jadual 11. Seramai 54 responden memiliki television mewakili sebanyak 73 daripada keseluruhan. responden Pemilikan radio pula adalah seramai 24 orang atau 32 Seterusnya terdapat.


Related Books

PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI ...

PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat juga menjadi pemicu utama akulturasi budaya Barat terhadap budaya Pribumi. Cyberspace telah memasuki masa Second Media Age dimana jumlah pertumbuhan pengguna internet di dunia semakin meningkat tajam begitu juga di Indonesia.

MATH 213 SCAVENGER HUNT STANDARDS REPORT DIRECTIONS

MATH 213 SCAVENGER HUNT STANDARDS REPORT DIRECTIONS

MATH 213 SCAVENGER HUNT STANDARDS REPORT DIRECTIONS The national Common Core State Standards (CCSS) have received a lot of attention in the media in the last few years and have been adopted by many states (Oregon adopted them in 2010). These standards, in addition to the NCTM Standards, will be important components of teaching

Freeze Drying Adviser Basics and Applications

Freeze Drying Adviser Basics and Applications

Freeze Drying Adviser Basics and Applications Freeze drying is the most gentle process to dry various types of perishable materials. The principle of freeze drying is based on the direct transition of a substance from the solid to the gaseous state, called sublimation. Initially, the product is frozen and then dried by sublimation in an environment

Literary Portrayals of Jewish American Women in Orthodox ...

Literary Portrayals of Jewish American Women in Orthodox

Unorthodox: The Scandalous Rejection of my Hasidic Roots (2012) by Deborah Feldman, The Mind Body Problem (1983) and Mazel (1995) by Rebecca Goldstein Newberger, Kaaterskill Falls (1998) by Allegra Goodman, The Ladies Auxiliary (1999) by Tova Mirvis, Sotah (1992), The Sacrifice of Tamar (1995), Chains around

Guide to Freeze Drying - Cole-Parmer

Guide to Freeze Drying Cole Parmer

Guide To Freeze Drying for the Laboratory An Industry Service Publication. 2. Foreword This booklet has been developed to serve as a basic guide to the freeze drying process. The information presented is generic in nature and is the result of research and experience by Labconco personnel and users of freeze drying equipment. It is our intention to provide a non-biased review of preparation ...

LUCA thermostatic bar mixer shower

LUCA thermostatic bar mixer shower

Installers please note these InstructIons are to be left wIth the user 2180940C April 2010 Installation and operating instructions LUCA thermostatic bar mixer shower

A Guide To Freeze Drying for the Laboratory

A Guide To Freeze Drying for the Laboratory

This booklet has been developed to serve as a basic guide to the freeze drying process. The information presented is generic in nature and is the result of research and experience by Labconco personnel and users of freeze drying equipment. It is our intention to provide a non-biased review of preparation techniques and freeze drying methods ...

Mathematics100-800 DiagnosticTests

Mathematics100 800 DiagnosticTests

ii MATHEMATICS 100-800 PLACEMENT TEST for the LIFEPAC CURRICULUM Instructions This test is designed to aid the teacher in proper placement of the student into the LIFEPAC curriculum.

Does Diagnostic Math Testing Improve Student Learning?

Does Diagnostic Math Testing Improve Student Learning

Does Diagnostic Math Testing Improve Student Learning? October 2011 Julian R. Betts, Youjin Hahn, Andrew C. Zau Supported with funding from the Donald Bren Foundation

5. ELECTRICITY AND CHEMISTRY - ELECTROLYSIS

5 ELECTRICITY AND CHEMISTRY ELECTROLYSIS

5. ELECTRICITY AND CHEMISTRY - ELECTROLYSIS ... Method Draw a labelled ... Explain the colour change of the electrolyte during the electrolysis of copper sulphate