Natuurkunde Vwo Examenblad Nl-Books Download

NATUURKUNDE VWO examenblad nl
01 Feb 2020 | 13 views | 0 downloads | 74 Pages | 1.59 MB

Share Pdf : Natuurkunde Vwo Examenblad Nl

Download and Preview : Natuurkunde Vwo Examenblad Nl


Report CopyRight/DMCA Form For : Natuurkunde Vwo Examenblad NlTranscription

Samenstelling syllabuscommissie,Edgar Groenen voorzitter. Berenice Michels secretaris SLO,Pieter Smeets Cito. Anneke de Leeuw vakvernieuwingscommissie docent,Dirk Jan van de Poppe NVON docent. Robert Bouwens CvE vaksectie docent,Arean Verbrugge docent pilotschool. Harm Meek docent pilotschool,2014 College voor Examens vwo havo vmbo Utrecht.
Alle rechten voorbehouden Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een. geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij. elektronisch mechanisch door fotokopie n opnamen of enige andere manier zonder. voorafgaande toestemming van de uitgever,Voorwoord 4. 1 Inleiding 5,1 1 Natuurkunde in de tweede fase 5,1 2 Het centraal examen natuurkunde 5. 1 3 Totstandkoming syllabus 5,1 4 Domeinindeling en CE toekenning 6. 2 Specificaties 6,2 1 Toelichting op de specificaties 7. 2 1 1 Bekend verondersteld 7,2 1 2 Contexten 7,2 1 3 Vakbegrippen en instrumenten 8.
2 1 4 Formules 9, 2 1 5 Verschillen en overeenkomsten tussen havo en vwo 9. 2 1 6 Opzet van de specificaties bij de globale eindtermen 10. 2 2 Specificaties 11,Domein A Vaardigheden 11,Domein B Golven 17. Domein C Beweging en wisselwerking 19,Domein D Lading en veld 21. Domein E Straling en materie 23,Domein F Quantumwereld en relativiteit 24. Domein H Natuurwetten en modellen 25,3 Voorbeeldopgaven 27.
Bijlage 1 Examenprogramma natuurkunde vwo 52,Bijlage 2 Grootheden en eenhedenoverzicht 57. Bijlage 3 Examenwerkwoorden bij natuurkunde 59, Bijlage 4 Vergelijking met vorig natuurkundeprogramma 61. Bijlage 5 Nieuwe Natuurkunde in het centraal examen 73. De minister heeft de examenprogramma s op hoofdlijnen vastgesteld In het examenprogramma. zijn de exameneenheden aangewezen waarover het centraal examen CE zich uitstrekt het CE. deel van het examenprogramma Het examenprogramma geldt tot nader orde. Het College voor Examens CvE geeft in een syllabus die in beginsel jaarlijks verschijnt een. toelichting op het CE deel van het examenprogramma Behalve een beschrijving van de. exameneisen voor een centraal examen kan de syllabus verdere informatie over het centraal. examen bevatten bijvoorbeeld over een of meer van de volgende onderwerpen specificaties van. examenstof begrippenlijsten bekend veronderstelde onderdelen van domeinen of. exameneenheden die verplicht zijn op het schoolexamen bekend veronderstelde voorkennis uit de. onderbouw bijzondere vormen van examinering zoals computerexamens voorbeeldopgaven. toelichting op de vraagstelling toegestane hulpmiddelen. Ten aanzien van de syllabus is nog het volgende op te merken De functie ervan is een leraar in. staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet. gevraagd kan worden Naar zijn aard is een syllabus dus niet een volledig gesloten en afgebakende. beschrijving van alles wat op een examen zou kunnen voorkomen Het is mogelijk al zal dat maar. in beperkte mate voorkomen dat op een CE ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel. woorden in deze syllabus staat maar dat naar het algemeen gevoelen in het verlengde daarvan. Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal. examen voorbereiden Een syllabus kan ook behulpzaam zijn voor de producenten van. leermiddelen en voor nascholingsinstanties De syllabus is niet van belang voor het schoolexamen. Daarvoor zijn door de SLO handreikingen geproduceerd die niet in deze uitgave zijn opgenomen. Deze syllabus geldt voor het examenjaar 2016 Syllabi van eerdere jaren zijn niet meer geldig en. wijken van deze versie af Voor het examenjaar 2017 wordt een nieuwe syllabus vastgesteld. In deze syllabus zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerdere versie van deze syllabus. De veranderingen zijn blauw gemarkeerd, Het CvE publiceert uitsluitend digitale versies van de syllabi Dit gebeurt via Examenblad nl. www examenblad nl de offici le website voor de examens in het voortgezet onderwijs. Een syllabus kan zo nodig ook tussentijds worden aangepast bijvoorbeeld als een in de syllabus. beschreven situatie feitelijk veranderd is De aan een centraal examen voorafgaande. Septembermededeling is dan het moment waarop dergelijke veranderingen bekendgemaakt. worden Kijkt u voor alle zekerheid jaarlijks in september op Examenblad nl. Voor opmerkingen over syllabi houdt het CvE zich steeds aanbevolen U kunt die zenden aan. info cve nl of aan CvE Postbus 315 3500 AH Utrecht. De voorzitter van het College voor Examens,Drs H W Laan. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 4. 1 Inleiding, Deze syllabus specificeert de eindtermen van het CE deel van het nieuwe examenprogramma.
natuurkunde vwo In dit verband wordt eerst kort de achtergrond van het nieuwe programma. beschreven,1 1 Natuurkunde in de tweede fase, Het vak natuurkunde is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek Het neemt daar. een plaats in naast wiskunde B scheikunde en n profielkeuzevak te kiezen uit wiskunde D. biologie informatica en NLT In het profiel Natuur en Gezondheid is natuurkunde een. profielkeuzevak In de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is. natuurkunde een keuze examenvak Het is een school toegestaan om het vak natuurkunde of. gedeelten daarvan bijvoorbeeld in de vorm van modulen ook in het vrije deel aan te bieden. De omvang van het vak natuurkunde is voor het vwo 480 SLU Hiervan beslaat het in deze syllabus. gespecificeerde CE deel ongeveer 60 Bij de totstandkoming van de syllabus is een inschatting. gemaakt van de studielast die nodig is om de beschreven stof aan te leren Hierbij is rekening. gehouden met het feit dat onderdelen van de stof al in de onderbouw aan bod zijn geweest en dus. niet volledig nieuw geleerd hoeven te worden Welke onderdelen dit betreft is niet volledig. vastgelegd omdat dit per school kan verschillen,1 2 Het centraal examen natuurkunde. De zitting en de zittingsduur van het centraal examen worden in juni 2013 gepubliceerd op. www examenblad nl Ook wordt daar dan een lijst gepubliceerd met hulpmiddelen die bij het. examen zijn toegestaan In februari 2013 wordt een vooruitblik op de regeling toegestane. hulpmiddelen gegeven Ook deze is te vinden op Examenblad. Bij het maken van het centraal examen wordt ernaar gestreefd dat 50 van het totaal aantal. scorepunten dat door de kandidaat behaald kan worden afkomstig is van vragen waarbij voor de. beantwoording een expliciete berekening noodzakelijk is Zie hiervoor ook bijlage 5. 1 3 Totstandkoming syllabus, In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf b tavakken heeft het ministerie van. Onderwijs Cultuur en Wetenschap in februari 2005 de commissie Vernieuwing. Natuurkundeonderwijs havo vwo ingesteld Deze commissie had de opdracht een integraal. examenprogramma te ontwerpen en te toetsen in een innovatietraject In 2007 is door deze. commissie een concept vernieuwd examenprogramma natuurkunde geformuleerd Bij dit concept. examenprogramma is door een breed samengestelde syllabuscommissie natuurkunde een. werkversie van een syllabus ontwikkeld Het concept examenprogramma met bijbehorende. werkversiesyllabus is op pilotscholen getest Op grond van de ervaringen in de pilots is het. concept examenprogramma aangepast De voorliggende syllabus hoort bij het nieuwe. natuurkundeprogramma waarvan de eerste landelijke examens plaatsvinden in 2016 Zie bijlage 5. voor meer informatie over dit nieuwe programma, De huidige syllabus voor natuurkunde is afgestemd met die voor scheikunde en biologie voor wat. betreft de inhoudsopgave en de specificaties van het A domein Verder zijn er afspraken gemaakt. tussen de syllabuscommissies biologie natuurkunde en scheikunde ten aanzien van de omgang. met voorkennis contexten en wendbaarheid Ook met de syllabuscommissies wiskunde A en. wiskunde B zijn gesprekken gevoerd over de inhoud van de natuurkundesyllabus en de gebruikte. notaties Middels een landelijke veldraadpleging is de mening van natuurkundedocenten en andere. betrokkenen over de nieuwe syllabus gepeild De resultaten van deze veldraadpleging zijn door de. syllabuscommissie gewogen en in deze syllabus verwerkt. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 5. 1 4 Domeinindeling en CE toekenning, Het examenprogramma staat in bijlage 1 Het betreft hier het programma met globale eindtermen.
waarvan het CE deel in hoofdstuk 2 van deze syllabus wordt gespecificeerd. In de onderstaande tabel staat vermeld welke subdomeinen op het centraal examen ge xamineerd. kunnen worden,Domein Subdomein CE moet mag,in SE in SE. A Vaardigheden X X,B Golven B1 Informatieoverdracht X X. B2 Medische beeldvorming X X,C Beweging en C1 Kracht en beweging X X. wisselwerking,C2 Energie en wisselwerking X X,C3 Gravitatie X X. D Lading en veld D1 Elektrische systemen X X,D2 Elektrische en magnetische velden X X.
E Straling en materie E1 Eigenschappen van stoffen en materialen X. E2 Elektromagnetische straling en materie X X,E3 Kern en deeltjesprocessen bk. F Quantumwereld en F1 Quantumwereld X X,relativiteit. F2 Relativiteitstheorie bk,G Leven en aarde G1 Biofysica bk. G2 Geofysica bk,H Natuurwetten en X X,I Onderzoek en I1 Experiment X. I2 Modelstudie X,I3 Ontwerp X, bk beperkte keuze uit deze vier subdomeinen worden er twee gekozen.
Let op E1 en I zijn verplicht voor het SE,Tijdelijke afwijking voor 2016 en 2017. In het centraal examen van 2016 en 2017 zullen GEEN vragen worden gesteld over. subdomein D2 Het onderwerp mag wel getoetst worden in het SE maar dat is niet. verplicht Meer informatie hierover is te vinden in de handreiking van SLO. NB Het feit dat het hier een tijdelijke afwijking betreft houdt in dat er vanaf het centraal examen. van 2018 wel vragen gesteld kunnen worden over subdomein D2. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 6. 2 Specificaties,2 1 Toelichting op de specificaties. 2 1 1 Bekend verondersteld, Per domein is aangegeven wat bij het betreffende domein bekend wordt verondersteld Het gaat. om natuurkundige kennis en vaardigheden waarvan wordt aangenomen dat deze in de onderbouw. of in de voorbereiding op het SE behandeld zijn Let op voorkennis die bij een domein vermeld. staat kan ook voor andere domeinen relevant zijn, De als bekend veronderstelde leerstof dient ge nterpreteerd te worden in het licht van de. daarop volgende subdomeinen Dat wil zeggen de als bekend veronderstelde leerstof betreft. onderdelen uit de onderbouw of uit het SE die nodig kunnen zijn bij de bevraging van de. betreffende subdomeinen maar niet expliciet in de specificaties bij die domeinen vermeld worden. Bij domein B is als voorkennis opgenomen, het verband tussen de frequentie van een oscillogram en de toonhoogte van de geregistreerde.
Bij het CE kan het nodig zijn dat een kandidaat dit verband hanteert bij het beantwoorden van een. vraag die betrekking heeft op een specificatie uit domein B of een ander domein uit de syllabus. 2 1 2 Contexten, Het begrip context wordt door de b tavernieuwingscommissies gedefinieerd als. de omgeving waarin leren plaatsvindt een situatie of probleemstelling die voor leerlingen. betekenis heeft of krijgt door de uit te voeren leer activiteiten1. In deze syllabus is bij een aantal specificaties aangegeven in welke context en de kennis en. vaardigheden uit de specificatie minimaal beheerst moeten worden Contexten die in de syllabus. vermeld staan worden op het centraal examen bekend verondersteld Dat wil zeggen dat vragen. binnen deze context niet veel toelichting nodig hebben. Van de kandidaten wordt daarnaast verwacht dat ze hun kennis en vaardigheden wendbaar kunnen. toepassen Dat wil zeggen dat ze bij het CE de betreffende kennis en vaardigheden ook in andere. contexten en situaties kunnen toepassen mits de bij een vraag aangeboden informatie voldoende. houvast biedt voor een correcte beantwoording van die vraag. In specificatie B1 5 staat, De kandidaat kan uit u t en u x diagrammen de fysische eigenschappen van de trillingen en. golven bepalen,Met als toevoeging,minimaal in de context cardiogram. Dit betekent dat de kandidaten bekend zijn met een cardiogram en daaruit bijvoorbeeld de. frequentie van de hartslag kunnen bepalen Indien bij het CE deze specificatie in een andere. context wordt getoetst dan moet deze context in het vraagstuk worden toegelicht. Bron Boersma et al 2003 De relatie tussen context en concept. Te downloaden via www betanova nl, Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 7. Bij een aantal specificaties is door middel van een voetnoot aangegeven dat de natuurkundige. kennis en vaardigheden uit de specificatie niet wendbaar hoeven te worden toegepast. Bij specificatie B2 4 staat in een voetnoot dat de kandidaat kennis en vaardigheden uit deze. specificatie niet wendbaar hoeft te kunnen toepassen. Dit betekent dat de natuurkundige achtergronden die in deze specificatie worden genoemd voor. zover deze niet elders in de syllabus ook staan alleen toegepast hoeven te worden in de context. van medische beeldvormingstechnieken,2 1 3 Vakbegrippen en instrumenten.
Bij veel specificaties zijn vakbegrippen of instrumenten opgenomen. Onder een vakbegrip wordt verstaan een begrip uit het natuurkundig vakjargon d w z een begrip. dat binnen de natuurkunde een vast omschreven betekenis heeft Deze betekenis kan afwijken van. de betekenis in het dagelijks leven, Als een vakbegrip opgenomen is bij een specificatie dan moet de kandidaat. bekend zijn met de natuurkundige betekenis van het begrip in de natuurkunde. noemen we dat vakbegrip, de natuurkundige betekenis in voorkomende gevallen kunnen onderscheiden van de. betekenis in het dagelijks leven, de natuurkundige betekenis van het begrip kunnen toepassen. Het is n et nodig dat de kandidaat de achterliggende verklaringen en theorie n van een dergelijk. vakbegrip kent, Bij specificatie B1 6 staan de vakbegrippen amplitudemodulatie en frequentiemodulatie. De kandidaat moet bekend zijn met de betekenis van deze begrippen Bijvoorbeeld Bij. informatieoverdracht wordt gebruik gemaakt van het combineren van een gegevenssignaal met. een draaggolf met een hogere frequentie Dit noemen we modulatie Er zijn twee vormen van. modulatie bij amplitudemodulatie wordt de amplitude van de draaggolf gevarieerd bij. frequentiemodulatie de frequentie, De kandidaat moet deze kennis ook kunnen toepassen bijvoorbeeld bij het onderscheiden van het.
u t diagram van een amplitude gemoduleerd signaal of van een frequentie gemoduleerd signaal. van dat van het oorspronkelijke signaal, De kandidaat hoeft de techniek achter de amplitude en frequentiemodulatie en de wiskundige. beschrijvingen ervan niet te kennen, Als een instrument of apparaat opgenomen is bij een specificatie dan moet de kandidaat. bekend zijn met het natuurkundig gebruik van het instrument apparaat in de. natuurkunde gebruiken we hiervoor een instrument apparaat. de kennis over het natuurkundig gebruik van het instrument apparaat kunnen toepassen. Het is n et nodig dat de kandidaat de achterliggende verklaringen en theorie n of de werking van. het instrument of apparaat kent, Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 8. Bij specificatie E2 5 staat het instrument optische telescoop. De kandidaat moet bekend zijn met het natuurkundig gebruik van de telescoop Bijvoorbeeld. Om zwakke objecten met lage stralingsintensiteiten zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt. van telescopen Een optische telescoop is een telescoop die geschikt is voor het optisch gebied. ongeveer 400 tot 750 nm, De kandidaat moet deze kennis ook kunnen toepassen bijvoorbeeld om te analyseren of een. bepaald type telescoop wel of niet geschikt is voor waarnemingen vanaf een bepaalde locatie of in. een bepaald gebied van het spectrum, De kandidaat hoeft de werking van het apparaat en de achterliggende theorie n uit de.
geometrische optica niet te kennen,2 1 4 Formules, Bij ieder subdomein staat vermeld welke formules erbij horen. Kandidaten moeten,berekeningen kunnen maken met deze formules. kunnen redeneren met deze formules zie subdomein A15 specificatie 3. de grootheden kennen die in de formules voorkomen evenals de bijbehorende eenheden. Zie ook bijlage 2, 2 1 5 Verschillen en overeenkomsten tussen havo en vwo. Sommige sub domeinen zijn specifiek voor havo of vwo andere sub domeinen overlappen. Bij de overlappende subdomeinen is geprobeerd de omschrijvingen zoveel mogelijk gelijkluidend te. maken Daar waar de omschrijvingen verschillend zijn kan ervan uitgegaan worden dat voor havo. en vwo verschillende eisen worden gesteld,De verschillen tussen havo en vwo betreffen. 1 De inhoud, Er zijn inhoudelijke verschillen tussen de specificaties voor havo en vwo andere begrippen.
contexten en formules,2 Het wiskundig karakter, Van vwo kandidaten wordt voor meer specificaties een wiskundige beschrijving verlangd dan. van havo kandidaten,3 De notatie, De gekozen notaties zijn bij vwo formeler dan bij havo. bij de havo wordt geen gebruik gemaakt van vectornotatie bij het vwo wel overigens. alleen waar de richting van de vector van belang is bij vectorgrootheden die genoteerd. staan zonder vectornotatie wordt alleen de grootte van de vector bedoeld. bij vwo wordt gebruik gemaakt van het sommatieteken bij havo niet. bij vwo wordt gebruik gemaakt van differentie notatie bij havo niet. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 9. 2 1 6 Opzet van de specificaties bij de globale eindtermen. Iedere domeinspecificatie is op dezelfde wijze opgezet. Bekend verondersteld Zie paragraaf 2 1 1,De kandidaat kan. Vaardigheden die de kandidaat moet beheersen ook formules waarmee gerekend moet kunnen. De kandidaat kent,Beschrijvende kennis,de volgende verschijnselen. de volgende vakbegrippen,de volgende verbanden,Subdomein naam.
Eindterm uit het examenprogramma,Specificaties,De kandidaat kan. x Specificatie, Evt verdere beperking afbakening of nadere aanduiding. Evt vakbegrippen zie paragraaf 2 1 3,Evt instrumenten apparaten zie paragraaf 2 1 3. Evt minimaal in de contexten zie paragraaf 2 1 2,y Specificatie. Evt verdere beperking afbakening,Evt vakbegrippen zie paragraaf 2 1 3.
Evt instrumenten apparaten zie paragraaf 2 1 3,Evt minimaal in de contexten zie paragraaf 2 1 2. z Specificatie,De volgende formules horen bij deze specificaties. Opsomming van bij de specificaties behorende formules zie paragraaf 2 1 4. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 10. 2 2 Specificaties,Domein A Vaardigheden, De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorie n. Subdomeinen A1 t m A4 Algemene vaardigheden profieloverstijgend niveau. Subdomeinen A5 t m A9 Natuurwetenschappelijke wiskundige en technische vaardigheden. b taprofielniveau, Subdomeinen A10 t m A15 Natuurkunde specifieke vaardigheden. De eerste categorie met algemene profieloverstijgende vaardigheden worden in deze syllabus niet. verder gespecificeerd De specificaties van de subdomeinen A5 t m A9 zijn afgestemd met de. syllabuscommissies scheikunde en biologie, Sommige vaardigheden of onderdelen daarvan zullen niet op het centraal examen getoetst worden.
Omwille van de volledigheid zijn deze vaardigheden wel in de syllabus opgenomen maar cursief. en grijs afgedrukt,Subdomein A1 Informatievaardigheden gebruiken. De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken beoordelen selecteren en verwerken. Geen nadere specificatie voor het vak natuurkunde,Subdomein A2 Communiceren. De kandidaat kan adequaat schriftelijk mondeling en digitaal in het publieke domein. communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied. Geen nadere specificatie voor het vak natuurkunde,Subdomein A3 Reflecteren op leren. De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen. belangstelling motivatie en leerproces,Geen nadere specificatie voor het vak natuurkunde. Subdomein A4 Studie en beroep, De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep.
wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder. woorden brengen,Geen nadere specificatie voor het vak natuurkunde. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 11. Subdomein A5 Onderzoeken, De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren gebruik makend van relevante. begrippen en theorie vertalen in een vakspecifiek onderzoek dat onderzoek uitvoeren en uit de. onderzoeksresultaten conclusies trekken De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente. redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden. Specificatie, De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en. wiskundige vaardigheden, 1 een natuurwetenschappelijk probleem herkennen en specificeren. 2 een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een of meerdere onderzoeksvra a g en. 3 verbanden leggen tussen een onderzoeksvraag en natuurwetenschappelijke kennis. 4 een hypothese opstellen bij een onderzoeksvraag en verwachtingen formuleren. 5 een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter. beantwoording van een of meerdere onderzoeksvra a g en door middel van verificatie of. falsificatie, 6 voor de beantwoording van een onderzoeksvraag relevante waarnemingen verrichten en.
meet gegevens verzamelen, 7 meetgegevens verwerken en presenteren op een wijze die helpt bij de beantwoording van een. onderzoeksvraag, 8 op grond van verzamelde gegevens van een uitgevoerd onderzoek conclusies trekken die. aansluiten bij de onderzoeksvra a g en van het onderzoek. 9 de uitvoering van een onderzoek en de conclusies evalueren gebruik makend van de. begrippen validiteit nauwkeurigheid reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid. 10 een natuurwetenschappelijk onderzoek presenteren. Subdomein A6 Ontwerpen, De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp. voorbereiden uitvoeren testen en evalueren en daarbij relevante begrippen theorie en vaardig. heden en valide en consistente redeneringen hanteren. Specificatie, De kandidaat kan gebruik makend van relevante begrippen theorie en vaardigheden en valide en. consistente redeneringen, 1 een technisch ontwerpprobleem analyseren en beschrijven.
2 voor een ontwerp een programma van eisen en wensen opstellen. 3 verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke kennis en taken en eigenschappen van een. 4 verschillende deel uitwerkingen geven voor taken en eigenschappen van een ontwerp. 5 een beargumenteerd ontwerpvoorstel doen voor een ontwerp rekening houdend met het. programma van eisen prioriteiten en randvoorwaarden. 6 een prototype van een ontwerp bouwen, 7 een ontwerpproces en product testen en evalueren rekening houdend met het programma. 8 voorstellen doen voor verbetering van een ontwerp. 9 een ontwerpproces en product presenteren, Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 12. Subdomein A7 Modelvorming, De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren inperken tot een hanteerbaar. probleem vertalen naar een model modeluitkomsten genereren en interpreteren en het model. toetsen en beoordelen De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en. relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden,Specificatie2. De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en. wiskundige vaardigheden, 1 relevante grootheden en relaties in een probleemsituatie identificeren en selecteren.
2 door het doen van aannamen en het maken van vereenvoudigingen een. natuurwetenschappelijk probleem inperken tot een onderzoekbare vraagstelling. 3 bij een natuurwetenschappelijk probleem een model selecteren dat geschikt is om het. probleem te bestuderen, 4 een bestaand rekenmodel omzetten naar een computermodel. 5 een beargumenteerde schatting maken voor waarden en foutmarges van modelparameters op. basis van gegevens, 6 toetsbare verwachtingen formuleren over het gedrag van een model. 7 een model met een geschikte tijdstap doorrekenen. 8 een model evalueren op basis van uitkomsten verwachtingen en meet gegevens rekening. houdend met eventuele foutmarges in modelparameters. 9 een modelstudie presenteren, Subdomein A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium. De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium. hanteren waar nodig met aandacht voor risico s en veiligheid daarbij gaat het om instrumenten. voor dataverzameling en bewerking vaktaal vakconventies symbolen formuletaal en. rekenkundige bewerkingen3,Specificatie,De kandidaat kan. 1 informatie verwerven en selecteren uit schriftelijke mondelinge en audiovisuele bronnen mede. met behulp van ICT, gegevens halen uit grafieken tabellen tekeningen simulaties schema s en diagrammen.
grootheden eenheden symbolen formules en gegevens opzoeken in geschikte tabellen. 2 informatie gegevens en meetresultaten analyseren weergeven en structureren in grafieken. tekeningen schema s diagrammen en tabellen mede met behulp van ICT. 3 uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaarden en uitkomsten van. berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers. bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst gegeven met evenveel. decimalen als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal decimalen. bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante. cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers. als de logaritme van een meetwaarde wordt genomen krijgt het antwoord evenveel. decimalen als de meetwaarde significante cijfers heeft. Bij vragen op het centraal examen over modelleren zal de kandidaat de keuze hebben tussen het gebruik van. een grafisch of een tekstueel model zie de voorbeeldopgaven in hoofdstuk 3. Zie voor de specificaties van de rekenkundige bewerkingen subdomein A12. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 13. gehele getallen die verkregen zijn door discrete objecten te tellen vallen niet onder de. regels van significante cijfers dit geldt ook voor mathematische constanten en. geldbedragen, 4 aangeven met welke technieken en apparaten de belangrijkste grootheden uit de. natuurwetenschappen worden gemeten, 5 verantwoord omgaan met materialen instrumenten organismen en milieu. Subdomein A9 Waarderen en oordelen, De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of. een technische toepassing en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten. normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. Specificatie,De kandidaat kan, 1 een beargumenteerd oordeel geven over een situatie waarin natuurwetenschappelijke kennis. een belangrijke rol speelt dan wel een beargumenteerde keuze maken tussen alternatieven bij. vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard, 2 onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten normatieve maatschappelijke.
overwegingen en persoonlijke opvattingen,3 feiten met bronnen verantwoorden. 4 de betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen voor de. beantwoording van het betreffende vraagstuk,Subdomein A10 Kennisontwikkeling en toepassing. De kandidaat kan in contexten analyseren op welke wijze natuurkundige en technologische kennis. wordt ontwikkeld en toegepast,Geen nadere specificatie. Subdomein A11 Technisch instrumentele vaardigheden. De kandidaat kan op een verantwoorde wijze omgaan met voor de natuurkunde relevante. materialen instrumenten apparaten en ICT toepassingen. Specificatie,De kandidaat kan, 1 gebruik maken van kennis over materialen meetinstrumenten en apparaten voor het in de. praktijk uitvoeren van experimenten en technisch ontwerpen met betrekking tot de in de. domeinen genoemde vakinhoud, in elk geval de volgende materialen meetinstrumenten en apparaten.
meetlint maatglas stopwatch en weegschaal,stemvork toongenerator oscilloscoop GM teller. krachtmeter luchtkussenbaan stroboscoop,vloeistof thermometer veer. filters spectroscoop,elektroscoop voedingsapparaat regelbare weerstand. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 14. 2 gebruik maken van kennis over ICT toepassingen voor het uitvoeren van experimenten en. modelstudies met betrekking tot de in de domeinen genoemde vakinhoud. in elk geval de volgende toepassingen,computer met sensoren lichtpoortje. videometen meetprogrammatuur,modelleerprogrammatuur.
programmatuur voor het verwerken en analyseren van meetgegevens. Subdomein A12 Rekenkundige en wiskundige vaardigheden. De kandidaat kan een aantal voor de natuurkunde relevante rekenkundige en wiskundige. vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij voor de natuurkunde specifieke. probleemsituaties,Specificatie,De kandidaat kan,1 basisrekenvaardigheden uitvoeren. rekenen met verhoudingen procenten breuken machten en wortels. de omtrek en de oppervlakte berekenen van een cirkel een driehoek en een rechthoek. de oppervlakte berekenen van een bol, het volume berekenen van een balk een cilinder en een bol. absolute waarde toepassen,2 wiskundige technieken toepassen. herleiden van formules, redeneren met evenredigheden recht omgekeerd kwadratisch omgekeerd kwadratisch. oplossen van lineaire en tweedegraads vergelijkingen. oplossen van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden. toepassen van log x ln x e ax eax ax xa sin x en cos x. in een rechthoekige driehoek met twee zijdes of met n zijde en n hoek gegeven de. overige zijdes en hoeken uitrekenen gebruik makend van sinus cosinus tangens en de. stelling van Pythagoras,grafisch optellen en ontbinden van vectoren.
grafieken tekenen bij een meetserie, functievoorschriften opstellen van lineaire verbanden evenredige verbanden recht. omgekeerd kwadratisch omgekeerd kwadratisch en wortelverbanden. grafieken tekenen met behulp van een functievoorschrift. aflezen van diagrammen waaronder logaritmische diagrammen dubbel logaritmische. diagrammen en diagrammen met asonderbrekingen, interpoleren en extrapoleren in diagrammen en tabellen. differenti ren van lineaire en kwadratische functies machtsfuncties sinusfuncties en. cosinusfuncties, tekenen van de raaklijn aan een kromme en de steilheid bepalen. de oppervlakte onder een grafiek bepalen, relaties van de vorm y ax2 y ax 1 y ax 2 y ax1 2 door co rdinatentransformatie. weergeven als een rechte lijn door de oorsprong, 3 berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules en.
eenheden hanteren, formules zoals vermeld bij de vakinhoudelijke subdomeinen. substitueren van formules, in natuurkundige formules eenheden afleiden en controleren. Syllabus natuurkunde vwo CE 2016 nader vastgesteld 15.


Related Books

natuurkunde - Examenblad

natuurkunde Examenblad

Correctievoorschrift HAVO . 2018 . tijdvak 2 . natuurkunde . Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling . 2 Algemene regels . 3 Vakspecifieke regels . 4 Beoordelingsmodel . 5 Aanleveren scores . 6 Bronvermeldingen . 1 Regels voor de beoordeling . Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de ...

Primary Schools Appointment of Teachers (Appendix D) and ...

Primary Schools Appointment of Teachers Appendix D and

Primary Schools Appointment of Teachers (Appendix D) and SNAs (Appendix E) Introduction As Patron I have approved the following new guide, produced in the light of the revised Constitution of Boards and Rules of Procedure for the Boards of Management of National Schools, issued by the Department of Education and Science in November 2007 and in particular appendices D and E (and available at ...

Chapter 4 packet - ReicheltScience.com

Chapter 4 packet ReicheltScience com

Attach answers to back of packet. Notes Outline I. Body membranes II. Classification of body membranes III. Cutaneous membrane IV. Mucous membranes V. Serous membranes VI. Connective tissue membrane VII. Integumentary system VIII. Skin structure IX. Skin structure . 1. Complete the following table relating to body membranes Membrane Tissue type Common locations Functions Mucous Serous ...

Turgeon: Immunology & Serology in Laboratory Medicine, 4 ...

Turgeon Immunology amp Serology in Laboratory Medicine 4

Turgeon: Immunology & Serology in Laboratory Medicine, 4th Edition Test Bank Chapter 1: An Overview of Immunology *Question also appears in Student Review Questions.

SIMPLE SEROLOGICAL TECHNIQUES

SIMPLE SEROLOGICAL TECHNIQUES

Figure-3 Diffusion of reactants in double immunodiffusion, Ag = antigen; ab = antibody. c. One advantage of immunodiffusion procedures is that antigenic relationships can be detected from precipitation patterns (Figure-4). (1) In reactions of identity, two identical antigens will diffuse at the same rate, and their two precipitin bands will merge into a solid chevron.

To Change the colour of the Background Click on the Button ...

To Change the colour of the Background Click on the Button

To Change the colour of the Background Click on the Button Below. MASTER CIRCULAR Master Circular No. 54 Qualifying Service for Pensionary Purposes

vorwort draft6 end.indd 2 14.09.11 12:52 - Franz Ziegler

vorwort draft6 end indd 2 14 09 11 12 52 Franz Ziegler

Franz Ziegler Instructor Franz Ziegler: baker pastry chef, confiseur former member and coach to the Swiss National Pastry Team winner of many competi-tions consultant to leading chocolate companies author of many books acclaimed the world over Pastry Chef of the Year 2008/2009

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Reklamasi

BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Pengertian Reklamasi

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa sumber yang ...

Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang undang yang Baru tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh

dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak dasar pekerja yang dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara

Anatomy and Physiology of Theory - Jones & Bartlett Learning

Anatomy and Physiology of Theory Jones amp Bartlett Learning

Anatomy and Physiology of Theory The anatomy of theor y can be broken down into specific units of analy- ... (simple) and offer graphic ... By definition, ...