Kort Maar Krachtig Samenwerking Bij Logistiek In De Korte -Books Download

Kort maar krachtig samenwerking bij logistiek in de korte
10 Jan 2020 | 23 views | 0 downloads | 68 Pages | 1.30 MB

Share Pdf : Kort Maar Krachtig Samenwerking Bij Logistiek In De Korte

Download and Preview : Kort Maar Krachtig Samenwerking Bij Logistiek In De Korte


Report CopyRight/DMCA Form For : Kort Maar Krachtig Samenwerking Bij Logistiek In De Korte



Transcription

KORT MAAR KRACHTIG,SAMENWERKING BIJ LOGISTIEK,IN DE KORTE KETEN. Entiteit Departement Landbouw en Visserij,Afdeling Monitoring en Studie. Auteurs Eva Van Buggenhout Anne Vuylsteke en Dirk Van Gijseghem. Datum 28 02 2014,Samenstelling,Entiteit Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Monitoring en Studie,Verantwoordelijke uitgever. Jules Van Liefferinge secretaris generaal,Depotnummer.
D 2014 3241 076,Vlaamse overheid,Voor bijkomende exemplaren neemt u contact op met. Afdeling Monitoring en Studie,Koning Albert II laan 35 bus 40. 1030 Brussel, Tel 02 552 78 20 Fax 02 552 78 71 ams lv vlaanderen be. Een digitale versie vindt u terug op,www vlaanderen be landbouw studies. Vermenigvuldiging en of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt. Van Buggenhout E Vuylsteke A Van Gijseghem D 2014 Kort maar krachtig samenwerking bij. logistiek in de korte keten Afdeling Monitoring en Studie Brussel. Graag vernemen we het als u naar dit rapport verwijst in een publicatie Als u een exemplaar ervan opstuurt. nemen we het op in onze bibliotheek, Wij doen ons best om alle informatie webpagina s en downloadbare documenten voor iedereen maximaal.
toegankelijk te maken Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen willen. wij u hierbij graag helpen U kunt steeds contact met ons opnemen. VOORWOORD 1,SAMENVATTING 2,1 PROBLEEMSTELLING 5,1 1 Situering 5. 1 2 Probleemstelling 5, 1 3 Doelstelling aanpak en structuur van het rapport 7. 2 KORTE KETENS EN HUN LOGISTIEK ENKELE BEGRIPPEN 9. 2 1 Korte ketens in Vlaanderen en in Europa 9,2 2 D korte keten bestaat niet 9. 2 3 Samenwerking rond logistiek in de korte keten 11. 3 SUCCESFACTOREN VOOR LOGISTIEKE SAMENWERKING 13,3 1 Inleiding 13. 3 2 Logistieke samenwerking in de onderzochte case studies 14. 3 3 Economische factoren 15,3 4 Governance factoren 17.
3 5 Managementfactoren 19,3 6 Verankeringsfactoren 22. 3 7 Institutionele factoren 26, 4 CHECKLIST WAARAAN MOET U DENKEN BIJ HET GEZAMENLIJK OPZETTEN VAN LOGISTIEK 29. 5 BESLUIT EN BELEIDSAANBEVELINGEN 35,5 1 Belangrijkste bevindingen 35. 5 2 Beleidsaanbevelingen 37,BRONNEN 39,AFKORTINGEN 41. BIJLAGE 1 42,BIJLAGE 2 45,BIJLAGE 3 51, Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het.
Departement Landbouw en Visserij en kadert binnen de uitvoering van het strategisch plan voor de korte keten. De afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij voerde de studie uit Het project. liep van juni 2013 tot en met december 2013, Het rapport kwam tot stand dankzij de waardevolle input opmerkingen en inspiratie van de heer Dirk Bergen. mevrouw Maayke Keymeulen de heer Patrick Pasgang mevrouw Ann Detelder mevrouw Sara De Preter de. provinciale initiatieven Rurant vzw Streekproducten Vlaams Brabant vzw en mmm eetjesland cvba en de. deelnemers aan de projectdag van het project Agrocomplex Scheldemond 21 05 2013 Gijzenzele. In de eerste plaats dient het rapport als een handleiding rond logistiek en logistieke samenwerking voor land. en tuinbouwers en andere actoren die wensen te starten met of reeds gestart zijn met een korteketeninitiatief. Daarnaast biedt het ook aanbevelingen naar beleidsmakers Er is tevens een achtergrondrapport beschikbaar. met een uitgebreidere literatuurstudie,SAMENVATTING. De Vlaamse overheid lanceerde op 12 oktober 2011 een strategisch plan voor de korte keten met als doel. knelpunten op te lossen en actoren te ondersteunen en te stimuleren Het plan formuleert een aantal. basisprincipes voor korte ketens betrokkenheid van de consument via een rechtstreekse vertrouwens relatie. met de producent een beperkt aantal transparante schakels zelfstandigheid van de producent in zijn. prijszetting zijn aanbod en zijn productiemethode zeggenschap en het lokale karakter wat zorgt voor een. territoriale verbondenheid met het product Via doelstelling 6 zet het strategisch plan o a in op de optimalisatie. van de distributie en de logistiek met het oog op een effici ntere organisatie van de korte keten Rond logistiek. en distributie zijn er namelijk nog heel wat verbeteringen mogelijk Het Vlaamse strategisch plan schuift. samenwerking naar voren als oplossing om tot een optimale slimme logistiek te komen. Dit rapport heeft als doel om in kaart te brengen hoe men via samenwerking het product zo effici nt mogelijk. bij de consument kan krijgen in de korte keten Dat betekent echter niet dat er n sleutelformule is voor. logistieke samenwerking Integendeel het gaat vaak om maatwerk Gezien de rijke literatuur en voorraad aan. case studies beogen we voornamelijk de versnipperde kennis samen te brengen door een overzicht te bieden. van de literatuur lopende en afgelopen projecten case studies en hun belangrijkste aanbevelingen belicht. vanuit logistiek standpunt Vanuit al die verzamelde kennis komen we tot een praktisch hanteerbare checklist. Wat zijn de kenmerken en aandachtspunten van logistiek in de korte keten. Logistiek gaat om de juiste goederen op tijd in de gewenste hoeveelheid in de juiste conditie tegen de laagste. kosten op de gewenste plaats te krijgen Logistiek is dus meer dan opslag en transport alleen Het gaat om de. afstemming van vraag en aanbod binnen de gehele keten met als einddoel het voldoen aan de behoeften van. de markt klant Een korte keten impliceert dat het gaat om een beperkt aantal schakels in de keten en dat het. product bijgevolg niet wordt verdeeld via de grootdistributie of de voedselverwerkende industrie Logistiek. wordt dus anders georganiseerd in een korte keten in vergelijking met een gangbare keten Hoewel een korte. keten eenvoudig te organiseren lijkt gezien het beperkte aantal tussenschakels is het een uitdaging om het. product zo effici nt mogelijk bij de consument te krijgen De beperkte volumes en het gebrek aan effici ntie en. professionalisering vormen belangrijke aandachtspunten bij logistiek in de korte keten. Wat opvalt is dat het logistieke plaatje niet alleen moeilijk te optimaliseren valt maar dat het zelfs vaak over. het hoofd gezien wordt Veel producenten zijn bovendien niet bereid om voor hun logistiek te betalen Als ze de. logistiek zelf op zich nemen kunnen ze vaak niet inschatten welke deel van hun tijdsbelasting en financi le. belasting toe te schrijven is aan de logistieke post Bovendien menen velen dat logistiek geen impact heeft op. de kostprijs van een product Nochtans is het tegendeel waar en dat wordt ook bevestigd door initiatieven die. hun logistiek wel geoptimaliseerd hebben Het vergt tijd geld en denkwerk om een goede organisatie van de. logistiek te realiseren door optimalisatie van de trajecten planning van de taken aangepaste. transportmiddelen en een aangepast logistiek weefsel Het bewustzijn hierrond moet dus nog groeien. Nochtans is een optimale slimme logistiek een noodzakelijke voorwaarde om tot rendabele korte ketens te. komen en draagt het meer bepaald bij tot het bereiken en tevreden stellen van de consument of klant het. bekomen van betere prijzen en lagere kosten het waarborgen en verhogen van kwaliteit van de producten het. ondersteunen van de promotie en het imago het verminderen van de impact op milieu impact van korte. ketens op het milieu is niet eenduidig het verkrijgen van een enorme tijd en geldwinst etc. Verder blijkt dat logistiek niet los te zien is van andere bedrijfsfuncties bv productontwikkeling marketing. communicatie etc en van de bedrijfsdoelstellingen strategie en missie Kortom logistiek moet afgestemd. zijn met alle elementen van het businessmodel Logistiek staat ook niet los van de specifieke kenmerken van. een initiatief bv afzetkanalen grootte etc de specifieke regio waarin het zich bevindt inclusief het. bestaande logistiek weefsel de actoren en de beschikbare middelen Dat maakt dat er een scala logistieke. concepten mogelijk zijn en dat dus de zaken geval per geval bekeken moeten worden Het is dus vaak eerder. een kwestie van maatwerk via logistiek bedrijfskundig onderzoek dan van een sleutelformule voor logistiek die. blind van toepassing is op elk korteketen initiatief. Welke manieren van samenwerking bestaan er rond logistiek en distributie. Er bestaat heel wat literatuur rond de noodzaak om samen te werken bij logistiek Bij logistieke samenwerking. werken twee of meer onafhankelijke partijen samen in de logistieke activiteiten waardoor zij een beter product. of betere dienst leveren dan afzonderlijk door de partijen zou kunnen worden bereikt De redenen om samen te. werken rond logistiek zijn o a het vermijden van overbodige logistieke kosten bv overbodige voorraden en. overbodig transport een betere beladingsgraad een hogere energie effici ntie schaalvoordelen in de. belevering van de klant een korte doorlooptijd van de klantenorder de frequente belevering van de klant het. minimaliseren van transactiekosten en het gezamenlijk bereiken van nieuwe potenti le klanten. Samenwerking kan horizontaal met collega telers verticaal of in een netwerk en rond verschillende logistieke. activiteiten, Bevoorraden en bestellen productuitwisseling afstemmen van vraag en aanbod en bestelsystemen. Fase van mobiliteit gezamenlijk transport bij ophaling en levering al dan niet uitbesteed en over het. gebruik van bepaalde transportmiddelen en het retourtraject. Fase van immobiliteit alle aspecten die te maken hebben met verpakking verwerking en opslag Het. gaat hier dan bijvoorbeeld over een gezamenlijk voorraadbeleid en gezamenlijke distributiecentra. Ook uit alle case studies die we onderzocht hebben in het rapport blijkt dat logistiek het best in samenwerking. met anderen ontwikkeld wordt Soms is er van in het begin van een samenwerkingsverband aandacht voor de. logistieke aanpak soms pas bij de verdere ontwikkeling Het is vaak ook op pas bij de groei van het project. bv in aantal afzetkanalen of klanten dat een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde externe logistieke. partners samenwerking of uitbesteden Daarnaast kunnen ook andere strategische samenwerkingsverbanden. worden aangeknoopt met bedrijven bepaalde afzetkanalen verenigingen etc die complementaire expertise. kennis of vaardigheden bezitten In dit kader deden heel wat case studies een beroep op een bepaalde vorm. van begeleiding financieel juridisch organisatorisch etc Samenwerking in het kader van logistiek betekent. dus meer dan enkel samenwerking tussen collega landbouwers. Wat zijn succesfactoren voor samenwerking, Ondanks de specifieke situatie bij elk initiatief kunnen een aantal knelpunten en succesfactoren bepaald. worden zowel voor samenwerking in het algemeen als voor samenwerking bij logistiek We maakten deze. analyse op basis van literatuurstudie case studies in de literatuur en drie Vlaamse case studies De. succesfactoren vormen een eerste checklist die men kan hanteren bij het opzetten of verder uitbouwen van. logistieke samenwerking in de korte keten Indien aan de succesfactoren voldaan is is dat een eerste stap. richting een geslaagde gezamenlijke logistieke aanpak. De succesfactoren hebben betrekking op het economische plaatje governance management verankering en. instituties Het gaat om een waaier van factoren zoals kosten en baten inschatten en eerlijk verdelen de. consument centraal stellen omgaan met risico s de aanwezigheid van vertrouwen engagement een. inspirerende en verantwoordelijke trekker afspraken en een businessplan een goede partnerkeuze inzetten. van ICT een goede interne organisatie o a taakverdeling tijd een strategische en geschikte locatie klein. starten afstemmen van informatiestromen toegang tot steun kennis en vaardigheden o a via begeleiding en. netwerken bewezen technieken uit de grootdistributie m b t logistiek en marketing durven gebruiken. ondernemerschap en innovatie, Kunnen we komen tot een checklist voor korteketeninitiatieven die willen starten met logistieke.
samenwerking of hier al mee bezig zijn, Op basis van de literatuur en case studies stelden we een checklist op voor het opzetten van gezamenlijke. logistiek Belangrijk is dat naarmate het initiatief zich ontwikkelt en evolueert ook de logistiek herbekeken en. aangepast moet worden en de checklist opnieuw bekeken moet worden De belangrijkste kapstokken zijn de. Vertrek vanuit een organisatie en businessmodel bepaal de doelstellingen en strategie n van het. bedrijf de sterktes en zwaktes de ruimte voor innovatie de vraag de waardepropositie. differentiatiestrategie en heb aandacht voor kosten middelen communicatie en wettelijke. beperkingen, Vertrek vanuit een analyse van het actiegebied breng mogelijke producenten in kaart alsook. mogelijke consumenten klanten en het logistieke weefsel van het actiegebied en maak gebruik van. klassieke bestaande elementen of innovatieve elementen. Zoek strategische partners en werk samen of besteed uit en hou hierbij rekening met economische. governance en managementfactoren, Bouw de logistieke keten uit in samenwerking met andere partners vul alle aspecten in m b t. bestellen en bevoorraden fase van mobiliteit en fase van immobiliteit en kies ervoor al dan niet uit te. Meet de logistieke prestaties en stuur bij waar nodig ga na waar welke activiteit plaatsvindt binnen de. logistieke keten en of deze activiteit nuttig is en op de juiste plaats en manier verloopt qua. responsiviteit beschikbaarheid beladingsgraad en kwaliteit. Is er een rol voor de overheid om samenwerking te stimuleren op dit vlak of te ondersteunen. De overheid heeft een rol te spelen bij het stimuleren van logistieke samenwerking in de korte keten maar. deze rol is beperkt tot het cre ren van het juiste kader voor initiatieven om te starten of te ontwikkelen. Samenwerking moet immers door de initiatiefnemers zelf worden opgezet. Beperken van de trial and errorfase o a via het cre ren van een faciliterend kader voor begeleiding. van korte ketens in hun opstart of ontwikkeling, Creatie van een setting waarin initiatieven van elkaar kunnen leren met aandacht voor. procesmanagement procesfacilitering en wettelijke ruimte om te experimenteren. Kennisversnippering tegengaan o a door bijeenbrengen van goede praktijken. Subsidi ring op voorwaarde dat er een businessplan is projecten de tijd geven om rendabel te. worden met steeds het doel voor ogen dat de projecten uiteindelijk zelfstandig kunnen bestaan. Beleid en wetgeving afstemmen op innovatieve kleine en nieuwe initiatieven en. samenwerkingsverbanden en belemmeringen wegwerken,1 PROBLEEMSTELLING.
Mensen gaan werken sporten en zijn met de kinderen bezig In de supermarkt vinden ze alles wat. ze nodig hebben en da s gemakkelijk en tijdsbesparend. Een marktmaker uit de community van VLAM n a v een. bevraging over hoeveproducten 2013, Bovenstaand citaat illustreert hoe belangrijk toegankelijkheid en gemak voor de consument zijn Het is niet. omdat korte ketens moeilijk de effici ntie van de gangbare distributie kunnen benaderen dat zij geen aandacht. moeten hebben voor logistiek en distributie Dit rapport wenst bij te dragen aan de bewustmaking rond het. belang van logistiek en distributie in korte ketens en een aantal aandachtspunten te formuleren bij het opzetten. 1 1 Situering, De Vlaamse overheid lanceerde op 12 oktober 2011 een strategisch plan voor de korte keten In dit plan wordt. de korte keten gezien als een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de. producent en de consument Daardoor blijft de landbouw in relatie staan met de producent in de regio en zijn. sociale culturele ecologische en economische eigenschappen. Een korte keten steunt volgens het strategisch plan op een aantal basisprincipes betrokkenheid van de. consument via een rechtstreekse vertrouwens relatie met de producent een beperkt aantal transparante. schakels zelfstandigheid van de producent in zijn prijszetting zijn aanbod en zijn productiemethode. zeggenschap en het lokale karakter wat zorgt voor een territoriale verbondenheid met het product. Naast een gediversifieerd inkomen voor de land en tuinbouwers zelf is de korte keten ook van belang voor de. sociale en economische regionale ontwikkeling Zo helpen korte ketens om de interactie en verbondenheid. tussen landbouwers en consumenten te verhogen en dus de ontwikkeling van vertrouwen en sociaal kapitaal te. stimuleren Er zijn ook bewijzen dat korte ketens een hoger multiplicatoreffect hebben op de lokale economie in. vergelijking met een langere keten Kneafsey et al 2013. Het Vlaamse strategisch plan korte keten heeft de ambitie om knelpunten op te lossen en actoren te. ondersteunen en te stimuleren om in de korte keten actief te zijn Hiervoor wordt gewerkt rond acht. doelstellingen, 1 Producenten informeren sensibiliseren en warm maken voor de korte keten. 2 Consumenten informeren sensibiliseren en warm maken voor de korte keten. 3 Het realiseren van professionele begeleiding van de producenten. 4 Stimuleren van onderzoek en het bevorderen van de kennisuitwisseling en ontsluiting. 5 Overleg cre ren om de knelpunten in de wetgeving weg te werken. 6 Het potentieel van de keten uitwerken,7 Versnippering van het beleid tegengaan. 8 Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren, Onder doelstelling zes bevindt zich de subdoelstelling De optimalisatie van de distributie en de logistiek zorgt.
voor een effici ntere organisatie van de korte keten Het strategisch plan erkent dus het belang van distributie. en logistiek in de korte keten en ziet hierin nog heel wat verbetermogelijkheden. 1 2 Probleemstelling, Zoals het citaat bovenaan in deze inleiding illustreerde blijft het gemak van de supermarkt het winnen van. boerderijwinkels waardoor het grote publiek met lokale producten niet wordt bereikt van Haaster de Winter et. al 2013 Voor heel wat consumenten zijn producten van de land en tuinbouwers doorgaans niet dicht bij huis. beschikbaar Bereikbaarheid van en toegang tot producten zijn voor de consument van groot belang en dus een. sleutelfactor in het uitbouwen van een succesvolle korte keten Boer Tuinder 2013 Kneafsey et al 2013. Naast verkoop van de eigen producten op de hoeve kan het dus interessant zijn om een logistieke keten op te. zetten en de producten naar de consument te brengen of te streven naar een ruimer assortiment door het aan. te vullen met producten van andere telers Maar juist daar blijkt het schoentje te knellen Niet alleen. onderschatten land en tuinbouwers in de korte keten het belang van een effici nte logistiek vaak het blijkt. ook niet evident om de logistieke keten effici nt te organiseren. Onderschat belang van logistiek in de korte keten, Waarom is het van belang dat de bedrijfsleider specifiek aandacht schenkt aan de logistiek binnen de korte. keten Het logistieke plaatje blijkt vaak moeilijk te optimaliseren en wordt zelfs over het hoofd gezien door. gebrek aan tijd geld en competenties In sommige gevallen vormt logistiek een zodanig obstakel dat bepaalde. landbouwers de korte keten opgeven omdat ze menen dat logistiek te veel tijd zou opslorpen Nochtans is het. een van de sleutelfactoren bij de korte keten Messmer 2013 Het belang van logistiek speelt op verschillende. vlakken Kneafsey et al 2013 Van de Zande 1997 Messmer 2013 Verzijden 2010 van Haaster de Winter. et al 2013, Als logistiek en distributie doordacht en goed geregeld zijn. kan dat in combinatie met een goede strategie wat betreft afzetkanalen de toegankelijkheid van de. korte keten voor consumenten verhogen n de dienstverlening en klantentevredenheid verbeteren. heeft dat een gunstige impact op prijzen en kosten. verbetert dat de kwaliteit door een snelle en effici nte doorstroming van bederfelijke producten. ondersteunt dat de promotie en het imago zeker als tegelijkertijd wordt ingezet op groene logistiek. kan dat een belangrijke rol spelen in het verminderen van de milieu impact van korte ketens al is het. totaalplaatje van korte ketens op ecologisch vlak onduidelijk. kan dat een gunstige impact hebben op sociaal vlak waarbij afhaalpunten niet alleen functioneel. ingezet worden het zijn dan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. levert dat een enorme tijd en geldwinst op producenten kunnen zich concentreren op waar ze goed. Een effici nte logistiek in de korte keten is natuurlijk niet de enige succesfactor De territoriale verankering de. organisatie het werken met verschillende actoren en een pertinent gebruik van communicatiemiddelen zijn. evenwaardige succesfactoren Messmer 2013 Organisatie en co rdinatie zijn dus evenzeer van groot belang. zie ook hoofdstuk 3,De aandachtspunten van kleinschalige logistiek. De gangbare distributie is zeer effici nt uitgebouwd Deze effici ntie is voor korte ketens moeilijk te benaderen. Immers hoewel korte ketens het aantal tussenschakels beperken wordt het bereiken van de consument er niet. eenvoudiger op Dat klinkt misschien contradictorisch maar het gaat er vooral om dat o a door de kleine. schaal hogere kosten geen schaalvoordelen het voor individuele land en tuinbouwers in de korte keten. moeilijk is om logistiek en distributie effici nt te organiseren. Meer bepaald zijn er drie belangrijke aandachtspunten bij logistiek in de korte keten die zeer nauw verbonden. zijn met elkaar Messmer 2013 Scheer en Snels 2012 van der Voort et al 2011 Bartels et al 2010 van. Haaster de Winter et al 2013, Beperkte omvang i e beperkte hoeveelheden omzet assortimentsbreedte beperkt.
jaarrond leveren en beschikbaar zijn leidt tot een gebrek aan schaalvoordelen hogere. logistieke kosten en moeilijkheden in het afstemmen van vraag en aanbod Zo zou het. aandeel logistiek in de kostprijs minstens tweemaal hoger zijn bij kleinschalige logistiek dan bij. grootschalige landelijke logistiek De mismatch in vraag en aanbod gaat niet enkel om hoeveelheid. product maar om gebrekkige informatie het niet kennen van partijen producten en mogelijkheden en. het gebrek aan een wil om samenwerking aan te gaan. Ineffici nte organisatie van logistiek uit zich o a in transportmiddelen die niet optimaal benut. worden zowel in beladingsgraad als ook in het aantal kilometers dat gereden moet worden om een. hoeveelheid product af te zetten bij een klant dropdichtheid De levertijd is beperkt de. beschikbaarheid van producten is wisselend en de logistieke kosten zijn hoog Bartels et al 2010. Om een effici nte en betaalbare infrastructuur op te zetten speelt het belang van het bereiken van. een bepaald volume zie ook vorig puntje Dat vergt op zijn beurt een continue voldoende vraag. Daarnaast is ook de investering in tijd geld logistiek en bevoorrading een mogelijke drempel. Gebrek aan professionalisering van Haaster de Winter et al 2013 bepaalde kennis en. vaardigheden anders dan de technische capaciteiten van de land en tuinbouwers ontbreken alsook. het bewustzijn over de nood aan deze vaardigheden Verder ontbreekt ook aandacht voor. productontwikkeling marketing een website en samenwerking met andere ondernemers. Ondanks deze aandachtspunten zijn er nog heel wat verbeteringen mogelijk Een zo optimaal slim en effici nt. mogelijke logistiek is een belangrijke voorwaarde om tot rendabele korte ketens te komen o a Kneafsey et al. 2013 Verzijden 2010 en Messmer 2013 Het Vlaamse strategisch plan schuift samenwerking naar voren. als oplossing, De voordelen van samenwerking bij logistiek in de korte keten. Bij logistieke samenwerking werken twee of meer onafhankelijke partijen samen in de logistieke activiteiten. waardoor zij een beter product of een betere dienst leveren dan afzonderlijk door de partijen zou kunnen. worden bereikt Janssen et al 2011 Samenwerking bij logistiek kan leiden tot het bereiken van de nodige. omvang een hogere effici ntie en een hogere professionalisering We zetten de concrete voordelen hieronder. op een rijtje gebaseerd op Duineveld 2003 Tromp et al 1998 Janssen et al 2011 Messmer 2013. M nard 2004 en de Regt Vuylsteke 2011, Verhoogde effici ntie en lagere kosten o a via schaalvoordelen effectieve benutting van. opslagplaatsen en voertuigen vermijden van overbodige voorraden en overbodig transport een betere. beladingsgraad lagere transactiekosten bv kosten voor het inwinnen en zoeken van informatie. delen van risico s etc, Verbeterde marktpositie een hogere marktmacht een verbeterd imago een hogere servicegraad en. verbeterde klantentevredenheid door korte doorlooptijd van de klantenorder verhoogde. omloopsnelheid van de voorraad betere planning schaalvoordelen in belevering van de klant en. verhoogde haalbaarheid van hoogfrequente leveringen etc. Meer duurzaamheid vermindering van het beslag op milieu ruimte en leefbaarheid hogere energie. effici ntie verhoogde haalbaarheid om groene logistiek te realiseren sociale doelen realiseren etc. Reductie in investeringen gezamenlijk investeren sneller terugverdienen van investeringen in. innovatie technologie en schaalvergroting etc, Kennisuitwisseling betere beschikbaarheid van informatie uitwisselen goede praktijken gezamenlijke. innovatiekracht benutten van complementaire competenties elke partner kan doen waar hij zij goed. De roep naar kwantificering en monitarisering van voordelen van samenwerking weerklinkt vaak Maar dat is. geen evidente opdracht zie achtergrondrapport We kunnen vermoeden dat ondanks al deze voordelen. samenwerking op haar beurt echter ook voor knelpunten zorgt bv bij conflicterende visies wantrouwen etc. Hier moet ook aandacht voor zijn, 1 3 Doelstelling aanpak en structuur van het rapport.
Dit rapport heeft als doelstelling om in kaart te brengen hoe men via samenwerking het product zo effici nt. mogelijk bij de consument kan krijgen in de korte keten Deze doelstelling leidt tot volgende onderzoeksvragen. 1 Hoe kan men samenwerken rond logistiek in de korte keten Wat zijn knelpunten en succesfactoren. voor samenwerking, 2 Kunnen we komen tot een checklist voor korteketeninitiatieven die willen starten met logistieke. samenwerking of hier reeds mee bezig zijn, 3 Is er een rol voor de overheid om samenwerking te stimuleren op dit vlak of te ondersteunen. Er liepen reeds heel wat onderzoeken en projecten rond korte keten waaronder enkele in het kader van grotere. programma s o a SUS CHAIN FP5 Groei Kans Interreg Fish and chips Interreg Meer informatie over. deze projecten is beschikbaar in bijlage 1 Logistiek is in de meeste onderzoeken niet het hoofdonderwerp. maar een van de besproken aspecten Daarnaast werden ook al heel wat rapporten gepubliceerd rond. samenwerking De meerderheid van de onderzoeken bevatten een of meerdere case studies Gezien de rijke. literatuur en voorraad aan case studies beoogt dit rapport voornamelijk om de versnipperde kennis en. aanbevelingen samen te brengen in een praktische hanteerbare checklist We vullen de bestaande. onderzoeken nog aan met drie Vlaamse case studies, Hoofdstuk 2 plaatst de korte keten en haar logistiek in het juiste begrippenkader en kijkt waar er in de. logistieke keten samenwerking mogelijk is De succesfactoren voor een dergelijke samenwerking rond logistiek. en voor samenwerking in het algemeen komen aan bod in hoofdstuk 3 We toetsen hierbij de theorie aan de. praktijk via een aantal case studies Hoofdstuk 4 vat hoofdstuk 2 en 3 samen in een handige checklist voor. startende of lopende initiatieven in de korte keten die een logistieke keten wensen op te starten of te. verbeteren Immers pas als het product fysiek en met de juiste informatie de consument bereikt. wordt de korte keten werkelijk een krachtig middel om haar economische maar ook sociale en. ecologische doelstellingen waar te maken Hoofdstuk 5 concludeert en biedt beleidsaanbevelingen. Leeswijzer, Raadpleeg zeker ook het achtergrondrapport Van Buggenhout E Vuylsteke A Van Gijseghem. D 2014 Kort maar krachtig samenwerking bij logistiek in de korte keten Achtergrondrapport. voor een uitgebreidere literatuurstudie en de bijlagen achteraan in dit rapport voor een overzicht. van bestaande onderzoeken en case studies,2 KORTE KETENS EN HUN LOGISTIEK ENKELE.
In dit hoofdstuk plaatsen we korte ketens en agro logistiek in het juiste kader en bepalen we op die manier de. focus van het rapport Vervolgens bekijken we de logistieke schakels in de korte keten waar er samenwerking. kan plaatsvinden,2 1 Korte ketens in Vlaanderen en in Europa. De jaarlijkse omzet van de korte keten in Vlaanderen bedraagt naar schatting 56 miljoen euro Vlaanderen is. relatief gezien belangrijker voor de rechtstreekse verkoop op de hoeve en de boerenmarkt dan de andere. gewesten Drie kwart van de nationale omzet wordt in Vlaanderen gerealiseerd Ongeveer 1 200 producenten. verkopen rechtstreeks aan de consument Een op de vijf Vlaamse gezinnen koopt minstens n keer per jaar op. de hoeve Het aantal bezoeken steeg in 2012 van 8 2 naar 10 1 keer op jaarbasis Een gemiddeld kopend. Vlaams gezin besteedde in 2012 104 3 euro op de hoeve VLAM 2013a Vilt 02 07 2013. In Europa worden in de eerste plaats fruit en groenten via korte keten afgezet gevolgd door dierlijke producten. vlees en met zuivelproducten op een derde plaats Bovendien is er een trend bij de Europese initiatieven om. aan productuitwisseling te doen aanvullen van het assortiment met producten van andere telers De teeltwijze. is bij de meerderheid van de initiatieven biologisch geheel of gedeeltelijk Kneafsey et al 2013. Ook in Vlaanderen doet de meerderheid 44 van de biologische landbouwers een beroep op de korte keten. In 2010 bracht de korteketenverkoop in de biologische landbouw 7 5 miljoen euro op in 2011 was dat 8 8. miljoen euro of 17 meer Thuisverkoop inclusief automaten en website is bij deze bedrijven veruit het. meest populaire korteketenkanaal met een aandeel van 63 Groenteabonnementen worden populairder met. een omzettoename van 78 maar ook de markten doen het niet slecht met een stijging van de omzet van. 44 60 van de korteketenverkoop bestaat uit verse producten Het aandeel eigen productie binnen de. verkoop bedraagt 70 Samborski Van Bellegem 2013,2 2 D korte keten bestaat niet. In hoofdstuk 1 lijstten we reeds de basisprincipes op waaraan een korte keten moet voldoen volgens het. strategisch plan korte keten Het werken met basisprincipes komt voort uit het probleem dat er geen vaste. definitie bestaat voor korte keten Precies door de verscheidenheid aan types stellen Kneafsey et al 2013 dat. korte ketens een belangrijke bron van innovatie vormen in de organisatie van voedselketens Elke studie over. korte keten start dan ook met een omschrijving van wat men precies onder korte keten verstaat in die. specifieke studie 1,Korte keten enkel lokaal actief zijn. Grosso modo zien we twee strekkingen in de literatuur zij die korte keten associ ren met een inkorting van de. geografische afstand en zij die het geografische aspect van korte keten uit de weg gaan We behandelen deze. kwestie beknopt in dit rapport omdat deze interpretatie van korte ketens implicaties heeft voor de organisatie. van logistiek Als we uitgaan van een beperkt geografisch gebied stelt dat namelijk andere logistieke eisen. dan wanneer hier niet van wordt uitgegaan, Tot de eerste strekking behoort het Vlaams strategisch plan met als een van de basisprincipes plaatselijk. geteelde producten worden lokaal verkocht Het lokale het gebiedsafhankelijke is dus duidelijk aanwezig Meer. bepaald moet het productieproces lokaal zijn maar de grondstoffen in principe niet al moet er wel gestreefd. worden naar zo lokaal mogelijk Deze invullingen van lokaal blijven eerder vaag Wat maakt iets lokaal Gaat. Hierbij botsen de meeste studies ook op het onderscheid tussen lokaal korte keten en regionale voedselsystemen Zie het achtergrondrapport voor. meer informatie, het om rechtstreeks contact fysieke afstand En hoe wordt het geografisch gebied juist afgebakend Cazaux.
2010 geeft een overzicht van een aantal criteria de invulling van lokaal. De geografische afstand bv binnen een straal van 50 km rond de producent. Temporele afstand bv het voedsel kan binnen 24 uur naar het punt van consumptie vervoerd. Politieke en geografische grenzen het systeem opereert binnen de gemeentelijke of provinciale. Bio regio s volgens de natuurlijke grenzen van een ecosysteem. Sociale afstand volgens het aantal intermediairen tussen de producent en de consument. Bij de tweede strekking gaat het niet zozeer om het lokale aspect en de verkorting van de geografische of. fysieke afstand maar het gaat erom dat het product de consument bereikt met daarin vastgelegde informatie. en dat het product zorgt voor toenadering letterlijk in termen van afstand of figuurlijk in termen van sociale. band verbintenis tussen een of meerdere producenten en een consument of groep consumenten Messmer. 2013 De focus ligt dus meer op de virtuele relatie tussen de producent en de consument Hierdoor kan de. consument vol vertrouwen connecties en associaties maken met de plaats ruimte van productie Voor een. diepere analyse verwijzen we naar het achtergrondrapport. In beide strekkingen gaat het erom dat de landbouwer via de korte keten een betere prijs voor zijn product. ontvangt in vergelijking met de meer traditionele keten door een verhoogde controle over de prijs en. verhoogde transparantie over de herkomst van het product en de productiewijze Transparantie vertrouwen. informatie bewustzijn en rechtstreeks contact zijn veel genoemde sleutelwoorden bij de korte keten Marsden. et al 2000,Focus van het rapport, De focus van dit rapport ligt op korteketeninitiatieven zoals bepaald door de basisprincipes van het strategisch. plan korte keten in een beperkt geografisch gebied waarbinnen de logistiek geoptimaliseerd moet worden We. bepalen in dit rapport dat beperkt geografisch wil zeggen niet landelijk2 Bovendien focussen we enkel op. korteketeninitiatieven die gebruik maken van afzetkanalen met een vorm van collectiviteit We gaan ervan uit. dat de meeste afzetkanalen collectief ingezet kunnen worden bv boerderijwinkels CSA boerenmarkten. catering bv ziekenhuizen scholen etc internetaankopen pakketten aan huis of via afhaalpunten etc. Zelfpluk en individuele kramen op een markt vallen hier bijvoorbeeld niet onder Collectiviteit hoeft niet enkel. te gaan over collectieve afzet verkoop door en bij het collectief het kan ook gaan over samenwerking bij. afzet of het collectief samenstellen van een aanbod Het maakt voor dit rapport ook niet uit of het gaat om. particuliere of zakelijke consumenten klanten en directe of indirecte verkopen met een beperkt aantal. tussenschakels,We formuleren daarbij wel een aantal bedenkingen. 1 Ook studies rond de logistiek van streekproducten en van biologische producten worden meegenomen. in zoverre zij relevant zijn voor korte ketens, 2 We zullen merken dat bij sommige case studies aan een aantal basisprincipes niet meer voldaan zal. worden De discussie die in de vorige paragrafen gevoerd werd kan doorgetrokken naar de cases zelf. Indien zij zich verder professionaliseren in hoeverre is er nog sprake van korte keten bv indien meer. tussenschakels, Die territoriale begrenzing komt ook overeen met de realiteit Kneafsey et al 2013 bestudeerden een groot aantal cases en stelden vast dat de. verkoop meestal op lokale of regionale markten gebeurt minder dan een derde van de initiatieven verkoopt op nationaal niveau en 15 exporteert. 2 3 Samenwerking rond logistiek in de korte keten, Logistiek omvat de organisatie de planning de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf.
ontwikkeling en inkoop via productie en distributie naar de eindafnemer inclusief de retourstromen Het doel is. om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoefte van de markt teneinde een langdurige. relatie met de klant op te bouwen naar Visser en Van Goor uit Uitenboogaart et al 2010 en Vereniging van. Logistiek Management 1992 uit Duineveld 2003 Samengevat de juiste goederen op tijd in de. gewenste hoeveelheid in de juiste conditie tegen de laagste kosten op de gewenste plaats. Uitenboogaart et al 2010 3, De principes van agrologistiek zijn natuurlijk gelijkaardig aan die van logistiek in het algemeen Duineveld. 2003 omschrijft agrologistiek als zijnde geori nteerd op de opslag en verplaatsing van agrarische. producten in de hele keten van primaire producent tot consument Het agroproduct heeft specifieke. logistieke eisen door de beperkte houdbaarheid en bederfelijkheid Elk product kent bovendien zijn eigen. optimale bewaarcondities De klassieke agroketen vertrekt van de telers over de verwerkende producent naar. het distributiecentrum DC handelaar retailer tot uiteindelijk de filialen worden bereikt De specifieke invulling. van deze keten zal afhangen van het product en de afzetketen in kwestie. Een voorstelling van de schakels in de agrologistiek vinden we bij van der Vorst 2012 met hieraan gekoppeld. de relevante onderwerpen per schakel zie figuur 1 Die onderwerpen zijn transport productie. voorraadbeheer locatie allocatie en integrale aspecten ketenmanagement Als men wil samenwerken rond. logistiek zal men over al deze topics keuzes moeten maken en beslissingen moeten nemen. Figuur 1 Schakels en onderwerpen in de agrologistiek. Bron van der Vorst 2012, Hoe verloopt de logistiek dan in de korte keten De kenmerken van een korte keten hebben implicaties voor. de logistiek In hoofdstuk 1 benadrukten we al dat het gaat om kleinschalige logistiek In het strategisch plan. korte keten vinden bij de basisprincipes terug dat een korte keten impliceert dat het gaat om een beperkt. aantal schakels in de keten4 en dat het product bijgevolg niet wordt verdeeld via de grootdistributie of de. voedselverwerkende industrie Messmer 2013 onderscheidt grosso modo drie fasen in de logistiek van de. korte keten bestelling en bevoorrading de fase van mobiliteit ophalen bij producent transport tussen. Distributie is de laatste stap in de logistieke keten Het beslaat het pad dat je eindproduct van magazijn tot consument aflegt Hier valt ook het. verzamelen van de orders onder en het klaarmaken van de verzending voor een bepaalde klant. Sommigen stellen ook dat er bijvoorbeeld maximaal n verzamelDC aanwezig moet zijn in de hele keten en dat er vaak sprake is van ultravers.


Related Books

The Nautical Almanac 2017

The Nautical Almanac 2017

Explanation of The Nautical Almanac Daily Pages 1 Date based on GMT/UT 2 Time based on GMT/UT (this is just integral hour only) 3 Mer. pass- meridian passage of Aries ...

Faculty of Engineering & Technology, Jadavpur University ...

Faculty of Engineering amp Technology Jadavpur University

Course Details for UG Common 1st Year Curriculum of UG Programs (except Architecture and Pharmacy) Faculty of Engineering & Technology, Jadavpur University

Effects of Trigger Point Acupuncture Treatment on ...

Effects of Trigger Point Acupuncture Treatment on

-RESEARCH ARTICLE-Effects of Trigger Point Acupuncture Treatment on Temporomandibular Disorders: A Preliminary Randomized Clinical Trial Kazunori Itoh1,*,y, Sayo Asai1,y, Hideaki Ohyabu2, Kenji Imai1, Hiroshi Kitakoji1 1Department of Clinical Acupuncture and Moxibustion, Meiji University of Integrative Medicine, Kyoto, Japan 2Department of Dentistry, Meiji University of Integrative Medicine ...

PROPOSED NORTHERN TERMINAL PINJAR TRANSMISSION LINE - EPA WA

PROPOSED NORTHERN TERMINAL PINJAR TRANSMISSION LINE EPA WA

proposed northern terminal pinjar transmission line public environmental report s e cwa e dames & moore 621.315.1 dam copya report no. t83 march 1989

OECD SOCial inDiCatOrS

OECD SOCial inDiCatOrS

The report features a special chapter on the social impact of the recent crisis (Chapter 1) and provides a guide to help readers understand the structure of OECD social indicators (Chapter 2).

Chapter 15 Reconstruction - Test Page for the Nginx HTTP ...

Chapter 15 Reconstruction Test Page for the Nginx HTTP

Chapter Instructional Objectives After you have taught this chapter, your students should be able to answer the following questions: 1. How did Presidents Lincoln and Johnson envision Reconstruction? 2. How and why did Republicans in Congress take control of Reconstruction? 3. What did African Americans expect after the Civil War? What were the realities they encountered during Reconstruction ...

Guide to Effective Documentation and Case Notes for ...

Guide to Effective Documentation and Case Notes for

information in case notes if it has already been documented in another way. For example, the Employment Services Responsibilities, Rights and Consent (DHS-3172-ENG) form is signed by the participant, so it is not necessary to case note that this form was reviewed.

Pinjar Gas Turbine Power Station: Environmental review and ...

Pinjar Gas Turbine Power Station Environmental review and

Pinjar Gas Turbine Power Station: Environmental review and proposed combined cycle extensions Western Power Corporation Proposed Changes To Environmental Conditions

PREVENTIVE CARE SERVICES - UHCprovider.com

PREVENTIVE CARE SERVICES UHCprovider com

preventive care services benefit? A: Yes, if the member was returned to normal mammography screening protocol, her future mammography screenings would be considered under the preventive care services benefit. 2 Q: If a polyp is encountered during a preventive screening colonoscopy, are future colonoscopies

BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Dasar Kompetensi ...

BAB II LANDASAN TEORI A Konsep Dasar Kompetensi

karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkreteria efektif dan unggul atau kecakapan dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Istilah profesinalisme berasal dari Profession dalam Kamus Inggris Indonesia kata profession berarti pekerjaan4.