Graad 11 November 2013 Lewenswetenskappe V2-Books Download

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2
25 Jan 2020 | 15 views | 0 downloads | 15 Pages | 435.56 KB

Share Pdf : Graad 11 November 2013 Lewenswetenskappe V2

Download and Preview : Graad 11 November 2013 Lewenswetenskappe V2


Report CopyRight/DMCA Form For : Graad 11 November 2013 Lewenswetenskappe V2Transcription

2 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013,INSTRUKSIES EN INLIGTING. Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur voordat die vrae beantwoord word. 1 Beantwoord AL die vrae, 2 Skryf AL die antwoorde in die ANTWOORDEBOEK neer. 3 Begin die antwoorde vir ELKE vraag boaan NUWE bladsy. 4 Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie. vraestel gebruik word, 5 Indien antwoorde NIE volgens die instruksies van elke vraag beantwoord. word NIE sal kandidate punte verbeur, 6 Maak alle sketse met potlood en byskrifte met blou of swart ink. 7 Teken diagramme en vloeidiagramme SLEGS wanneer dit gevra word. 8 Die diagramme in hierdie vraestel is NIE noodwendig volgens skaal geteken. 9 Jy mag NIE grafiekpapier gebruik NIE, 10 Jy mag nieprogrammeerbare sakrekenaar gradeboog en passer gebruik.
11 Skryf netjies en leesbaar,NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 3. AFDELING A, 1 1 Verskeie opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter A D langs die. vraagnommer 1 1 1 1 1 10 in die ANTWOORDEBOEK neer. byvoorbeeld 1 1 11 D,1 1 1 Bakterie is,A eensellig en sonder selkern. B eensellig en parasities in plante en diere, C mikroskopiese plante met saprofitiese voedingswyse. D eensellig met selkern en parasities in plante en diere. 1 1 2 Virusse het,A nukle ensuurkern en prote enomhulsel.
B DNA bevattende kern en vetomhulsel,C nukle ensuurkern en plasmamembraan. D DNA kern en prote enomhulsel,1 1 3 Die volgende is lys wat virusse beskryf. i Speel belangrike rol as ontbinders,ii Is die hoofpatogene in die mens. iii Is parasities,iv Vermeerder binne in gasheerselle. Watter van die volgende is van biologiese belang in virusse. A i ii en iii,B ii iii en iv,C i iii en iv,D ii en iv.
1 1 4 Briofiete is terrestri le plante met GEEN,A sellulose. B riso ede,C vaatweefsel,D sporofiet fase,1 1 5 Blare wat sporangie dra word genoem. A sporofille,D sporogoniums,4 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013. 1 1 6 Die oorsake van aardverwarming kan geklassifiseer word as. A Biofisiese kwessie,B Politieke kwessie,C Sosio ekonomiese kwessie. D Al die bogenoemde, 1 1 7 Die hoeveelheid en gehalte van die water word onderhou deur.
A die bou van verskeie damme langs die strome van,opvangsgebied. B skoonmaak van vleilande langs strome in die opvanggebied. C herbebossing van die opvanggebied met inheemse bome. D sny van kanale om water uit vleilande na strome en riviere te. 1 1 8 Watermonster geneem vanuit stroom onthul die. teenwoordigheid van die volgende ongewerweldes bloedsuiers. rot stert maaiers bloedwurms en naaldekoker larwes Dit dui. daarop dat die stroom is,A skoon en sonder besoedellende stowwe. B geskik vir menslike gebruik stroomaf,C erg besoedel. D besoedel, 1 1 9 Saad en spoor verskil ten opsigte daarvan dat. A Spore diplo ed en sade haplo ed is,B Spore dehidrasie kan weerstaan terwyl sade nie.
C Spore gamete is terwyl sade aan nuwe plante oorsprong gee. D Spore slegs eensellig kan wees, 1 1 10 Triploblastiese diere wat nie deurlopende spysverteringskanaal. en seloom het nie,A Cnidaria,B Platwurms,C Annelida. D Arthropoda 10 x 2 20,NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 5. 1 2 Gee die korrekte BIOLOGIESE TERM vir elk van die volgende beskrywings. Skryf slegs die term langs die vraagnommer 1 2 1 1 2 10 in die. ANTWOORDEBOEK neer,1 2 1 Die vegetatiewe deel van swam. 1 2 2 Die bakterie soort wat bolvormig is, 1 2 3 Verhouding tussen twee organismes wat saamleef tot voordeel.
van een of albei organismes, 1 2 4 Die konsentrasie van sinsorgane aan die anterior kant van dier. se liggaam wat tot die vorming van kop lei, 1 2 5 Medisyne wat veg teen infeksies wat deur bakterie veroorsaak. 1 2 6 Vloeistof gevulde holte wat met mesoderm uitgevoer is. 1 2 7 Plekke waar sade gestoor word om te help om biodiversiteit te. 1 2 8 Die verdeling van die liggaam van dier in reeks van soortgelyke. 1 2 9 Die bergingsweefsel wat in die embriosak gevind word. 1 2 10 Diere wat aan substraat vasgeheg is 10 x 1 10. 6 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013, 1 3 Dui aan of elk van die stellings in KOLOM van toepassing is op SLEGS A. SLEGS B BEIDE A en B of GEENEEN van die items in KOLOM II nie. Skryf SLEGS A SLEGS B BEIDE A en B of GEENEEN langs die. vraagnommer in die ANTWOORDEBOEK neer,KOLOM KOLOM,1 3 1 Afdeling van die plante met A Gimnosperme. vaskul re stelsel sade en geen blomme B Angiosperme. 1 3 2 Die doel van blomme A Lok bestuiwers,B Vorm vrugte.
1 3 3 Tree as ontbinders op A Lintwurms, 1 3 4 Liggaamsplan met twee lae selle A Triploblasties. B Diploblasties, 1 3 5 Hierdie laag is verantwoordelik vir die A Mesoderm. ontwikkeling van organe B Endoderm, 1 3 6 Produk wat tydens die maak van bier A Alkohol. gevorm word B Koolstofdioksied, 1 3 7 Baie van hulle is parasiete en het dus A Platyhelminthes. negatiewe invloed op landbou B Annelida, 1 3 8 Die hoogs aangepaste blomblare wat A Vrugblare.
die stamper van die blom vorm B Kroonblare, 1 3 9 Die begin van die groei van die saad A Bestuiwing. B Ontkieming, 1 3 10 Die buitenste laag van die saadknop A Blombodem. B Mikropilum,TOTAAL AFDELING A 50,NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 7. AFDELING B, 2 1 Bestudeer die grafiek hieronder wat die liggaam se reaksie op inenting deur. inspuiting en versterkingsinspuiting toon Beantwoord die vrae wat volg. 2 1 1 Noem TWEE algemene maniere hoe entstowwe toegedien word 2. 2 1 2 Wat in die inenting stimuleer die liggaam om teenliggaampies te. 2 1 3 Watter selle in die immuunstelsel produseer die teenliggaampies 1. 2 1 4 Wat het met die teenliggaamvlak na die eerste inspuiting gebeur 2. 2 1 5 Wat het met die teenliggaamvlak na die tweede inspuiting gebeur 2. 8 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013, 2 2 Die volgende tabel toon hoe effektief Na Blootstellingsprofilakse PEP.
dwelms is as dit na verskillende periodes van blootstelling aan die MI virus. geneem word Bestudeer die tabel en beantwoord die vrae wat volg. Tydperk van blootstelling ure 0 24 72 76 96,Doeltreffendheid 100 100 52 0 0. 2 2 1 Teken eenvoudige lyngrafiek om bostaande inligting aan te toon 7. 2 2 2 Hoe effektief sal PEP dwelms wees as dit 48 uur na blootstelling. aan MIV geneem word 2, 2 2 3 Skoolseun raak met sy kaal hande aan die bloed van beseerde. rugbyspeler op Vrydagmiddag Op advies van sy ouers het hy. besluit om sy dokter te gaan sien maar doen dit eers die volgende. Dinsdag Dink jy dat die dokter het hom PEP dwelms sou gee. Gee rede vir jou antwoord 2, 2 3 Bestudeer die diagram wat drie diere verteenwoordig en beantwoord die. vrae wat volg, 2 3 1 Watter soort simmetrie het elkeen van die diere 3. 2 3 2 Verduidelik die voordele vir die diere A en C om hierdie soort. simmetrie te h 3,NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 9.
2 4 Lees die inligting oor renosterstroping en verwys na die grafiek om die vrae. wat volg te beantwoord,Renosterstropery steeds aan die toeneem. Ekonomiese kragte dryf renosterstropery Die aantal renosters wat. onwettig doodgemaak was in Suid Afrika gedurende die eerste 134 dae van. 2013 het verbysterende 313 bereik net 20 minder as 2010 se dodetal. van 333 Renosters word gestroop vir hul horings wat ho pryse in Asi. behaal renosterhorings was in 2011 verkoop vir R400 000 per kilogram In. Asi word renosterhoring gebruik vir medisinale doeleindes Die verbod op. die handel in renosterhoring het nie gehelp nie want die swartmark prys van. die horings het net toegeneem Dit het gelei tot toename in die stropery. Soveel so dat die weermag in 2011 ingebring is om die stropery te beveg. Een manier om die renosters te beskerm sou wees om mense oor die ware. medisinale waarde van renosterhoring op te voed Dit is moeilik om mense. se kulturele oortuigings te verander aangesien hulle gewoonlik nie op. wetenskaplike feite gebaseer is nie So die idee dat lewende renoster. meer waardevol is as dooie renoster is iets wat gebruik kan word om die. renosters te beskerm Renosterhoring word gemaak van keratien en is. soortgelyk aan naels Indien die horing afgesny word sal dit weer begin. Aangepas uit www rhino economics com,10 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013. Beraamde renosterbevolking in Suid Afrika,vanaf 1993 tot 2010. Totale aantal renosters,1940918780,20000 16273,Grafiek 2 13555. Wit renoster,10000 6376 7095 7913,5000 1916 Swart,867 962 1043 1328 1384 1456 1512 1587 1678.
1993 1995 1997 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 2 4 1 Bereken die totale aantal renosters wat gestroop was in 2010 en. 2011 Toon alle berekeninge 4, 2 4 2 Teken tabel om die bevolkings van swart en wit renosters in 1997. en 2010 te vergelyk 4, 2 4 3 Beskryf die tendens van wit renostergetalle soos in grafiek 2. getoon Verduidelik jou antwoord 4, 2 4 4 Wat kan gedoen word om renosters teen stropery te beskerm. Stel DRIE maniere voor 3,NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 11.
3 1 Lees die artikel hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Kaapstad se stortingsterrein krisis, Ongeveer 6 000 ton afval word tans daagliks in die stad Kaapstad. gegenereer Vyf en vyftig persent van afval wat by die Raad se ses. stortingsterreine beland word direk ontvang van die industri le en. kommersi le sektore terwyl die huishoudelike afval van huishoudings vir. ongeveer 30 van die afvalstroom verantwoordelik is. Totaal van 1 7 miljoen ton afval was in stortingsterreine in Kaapstad. gedurende 2002 ontvang in vergelyking met die 1 6 miljoen ton in 2001 en. die 1 5 miljoen ton in 2000 Dit is jaarlikse verhoging van sowat 7. Ongeveer 80 van afval uit lae inkomste huishoudings bestaan uit. organiese afval in vergelyking met di van gegoede voorstede wat tipies. ongeveer 60 70 van verpakkingsafval bevat Van die totale hoeveelheid. afval wat geproduseer word word meer as 90 deur die stad Kaapstad. Daar is dringende behoefte aan nuwe stortingsterrein soos die stad voor. die sluiting van die meeste van sy huidige stortingsterreine staan. Skoonmaakkoste van rommel en storting oorskry R100 miljoen per jaar Dit. is geld wat aan veel meer belangriker kwessies in die stad bestee kan word. veral as die behuisingkrisis in ag geneem word,Aangepas vanuit www capetown gov za en SolidWaste. 3 1 1 Bereken hoeveel ton huishoudelike afval per dag geproduseer. word Toon alle berekeninge 3, 3 1 2 Stortingsterreine is bekend daarvoor om besoedeling in die. omgewing te veroorsaak Beskryf kortliks TWEE moontlike. maniere hoe dit kan gebeur 4, 3 1 3 Noem EEN manier hoe laer inkomste huishoudings die. hoeveelheid afval wat hulle na stortingsterreine stuur kan. verminder 1,12 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013, 3 2 Lees die volgende paragraaf en beantwoord die vrae wat volg.
Hedendaagse plaag, Ontbossing is die permanente vernietiging van inheemse woude en. bosveld Een van die redes vir ontbossing is die omskakeling van woude en. bosw reld tot landbougrond om die groeiende getalle van mense te voed. Tans word ongeveer 12 miljoen hektaar woude jaarliks skoongemaak Met. die verlies aan beskermende dekking van plantegroei deur ontbossing word. meer grond verloor Jaarlikse verliese aan grond in Suid Afrika word geskat. op 300 400 miljoen ton Ons woude tree ook op as groot koolstof stoor. omdat koolstofdioksied CO2 uit die atmosfeer geneem word Huidiglik kom. tot 20 persent van die globale koolstofvrystellings van ontbossing en die bos. agteruitgang meer as die totale uitlaatgasse van die globale vervoer. Ontbossing sal ook impak op die watersiklus h want bome is. verantwoordelik om grondwater deur hul wortels op te neem en dit in die. atmosfeer vry te stel transpirasie Byna al hierdie ontbossing vind in die. klam woude en oop bosw reld van die trope keerkringe plaas Teen. hierdie koers kan alle klam tropiese woude verlore gaan teen die jaar 2050. Aangepas uit www botany uwc ac za, 3 2 1 Verduidelik hoe die verwydering van plante deur ontbossing lei tot. toename in die konsentrasie van kweekhuise gasse 3. 3 2 2 Verduidelik hoe ontbossing gronderosie verhoog 3. 3 2 3 Verduidelik hoe ontbossing die watersiklus be nvloed 3. NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 13, 3 3 Bestudeer die grafiek hieronder wat die hoeveelheid osoonvermindering in. die stratosfeer tussen 1982 en 1996 aantoon, 3 3 1 Lewer kommentaar oor die osoonvermindering gedurende die. tydperk 1982 1996 4, 3 3 2 Hoeveel van die osoon het vanuit die atmosfeer in 1990 verlore.
3 3 3 Behalwe chloorfluoorkoolstowwe CFK s noem DRIE ander. kweekhuisgasse 3, 3 3 4 CFK s kan vir 100 jaar in die atmosfeer bly Wat is die implikasie. hiervan vir die osoonlaag 1, 3 3 5 Gee DRIE moontlike redes vir die afname in osoonvermindering na. 14 LEWENSWETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2013, 3 4 Bestudeer die diagram wat filogenetiese boom van vier plantspesies toon. en beantwoord die vrae wat volg,3 4 1 Verskaf definisie van filogenetiese boom 2. 3 4 2 Dui aan of die volgende stellings waar of onwaar is In elke geval. gee rede vir jou antwoord, a Die soliede sirkel genommer 3 verteenwoordig die.
gemeenskaplike voorouer van die suikerbos palm en mielie. b Die suikerbos is nader verwant aan die denneboom as wat dit. is aan die mielieplant want hulle is langs mekaar op die. filogenetiese boom gele 2,c Palmbome het ontstaan uit dennebome 2. d Suikerbos palmbome en mielieplante is almal blomplante 2. 3 4 3 Hoeveel miljoen jare gelede het die voorouer van die palm en. mielieplant van mekaar geskei 1,TOTAAL AFDELING B 80. NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 15,AFDELING C, 4 1 Eutrofikasie en suurmynwater dreinering is twee van die belangrikste. watergehalte probleme in Suid Afrika Skryf mini opstel en beskryf wat dit. is wat dit veroorsaak en die uitwerking daarvan op die omgewing. LET WEL GEEN punte sal toegeken word vir antwoorde in die vorm. van vloeidiagramme of diagramme nie,TOTAAL AFDELING C 20.


Related Books

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 MEMORANDUM

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 LEWENSWETENSKAPPE V2 MEMORANDUM

4 LEWENSWETENSKAPPE V2 (NOVEMBER 2013) AFDELING B VRAAG 2 2.1 2.1.1 Inspuiting Per mond/Mondelings (2) 2.1.2 dooie of verswakte kieme (1) 2.1.3 T-limfosiete (1) 2.1.4 Dit het stadig tot ongeveer dag 50 toegeneem waar dit op sy hoogste was en het dan weer afgeneem. (2)

INFORMATION FOR DISTRIBUTORS DECEMBER 2014

INFORMATION FOR DISTRIBUTORS DECEMBER 2014

QUICK PREVIEW FOR DETAILS CLICK THE BUTTON PHOTO-ETCHED SETS NEW DECEMBER 2014 23016 Typhoon Mk.Ib seatbelts 1/24 Airfix (1 part) 23020 Typhoon Mk.Ib seatbelts 36283 M48A3

MAY 2014 - Romsey Modellers

MAY 2014 Romsey Modellers

AIRFIX 1/72 BAE LIGHTNING F2A XN728 BY TONY ADAMS One of the first models I built after getting back into the hobby was Airfixs original 1/72 Lightning, surprisingly it didn [t put me off as it was such a dog! Consequently I was looking forward to seeing what ^Airfix 2014 _ could make of this iconic British aircraft. While I waited for Sean to ...

The 21 Day Total Body Dumbbell Workout Challenge

The 21 Day Total Body Dumbbell Workout Challenge

The 21 Day Total Body Dumbbell Workout Challenge Build strength, burn fat, increase flexibility, all with just a set of dumbbells By: Tom Coffey

MIS VBA & E -ACCOUNTS - I Turn Institute

MIS VBA amp E ACCOUNTS I Turn Institute

Start with the PowerPoint 2010 Task Pane The PowerPoint Toolbars and Managing Slides Working with Design template and AutoContent Wizard Formatting and Editing Slides tmake it Nicer! Drawings and Pictures in PowerPoint PowerPoint Slide Design - the Color and Animation Schemes PowerPoint Slide Show

What is Reliability Centered Maintenance?

What is Reliability Centered Maintenance

develop the maintenance program for the Boeing 747 aircraft, the first maintenance program to apply RCM concepts. MSG-2, the next revision, was used to develop the maintenance programs for the Lockheed L-1011 and the Douglas DC-10. The success of this program is demonstrated by comparing maintenance requirements of a DC-8 aircraft, maintained ...

Golden Gate Grooves, Issue 4 Master

Golden Gate Grooves Issue 4 Master

possibility. We're proud of what we have accomplished, which includes a viable and growing Blues in the Libraries program. And I'm personally proud of the caliber of contributions to this fledgling newsletter. Thanks from the bottom of my heart to everyone who has invested time and energy into making this publication happen!

AC66-2.15, Rev 2 - Aircraft Maintenance Engineer Licence ...

AC66 2 15 Rev 2 Aircraft Maintenance Engineer Licence

1 Aircraft Radio Systems James Powell 0-89100-356-8 2 Avionic Systems Operation and Maintenance James W. Wasson 0-89100-436-X 3 Avionics Fundamentals Jeppesen 0-89100-293-6 4 Aircraft Instruments and Avionics for A & P Technicians Max F. Henderson 0-89100-422-X 5 Dictionary of Aeronautical Terms Dale Crane 1-56027-287-2 Syllabus Layout

Manual of Standard Specifications - Utah Chapter of APWA

Manual of Standard Specifications Utah Chapter of APWA

2012 . Manual of . STANDARD SPECIFICATIONS . Adopted by . Standard Specifications Committee . Amendment . No. 6 . Published by . Utah LTAP Center . Utah State University . 8305 Old Main Hill . Logan UT 84322-8205 (800) 822-8878 or (435) 797-2931 . Concrete pavement patch. 1. GENERAL: A. If a pavement panel and its curb and gutter are of monolithic construction, the curb and gutter will have to ...

Air Tractor Pilot Training Course

Air Tractor Pilot Training Course

training aid to be accompanied by the Air Tractor Flight Manuals sold with each aircraft. All information contained herein should be verified against the approved AFM. Air Tractor 402/502/504/602 Pilot Training Course 3