Dnd Informatika Geo Edu Al-Books Download

DND informatika geo edu al
05 Mar 2020 | 13 views | 0 downloads | 34 Pages | 1.44 MB

Share Pdf : Dnd Informatika Geo Edu Al

Download and Preview : Dnd Informatika Geo Edu Al


Report CopyRight/DMCA Form For : Dnd Informatika Geo Edu AlTranscription

N k t leksion,n fare eshte Internet Banking,n Ndryshimet e udhehequra nga kerkesa. n Ndryshime te lidhura me shperndarjen dhe permiresimet. teknologjike dhe organizative per zhvillimin e kanalit. Internet Banking, n Marredhenia banke klient ne kendveshtrimin e nje raporti. ne distance,n Siguria e transaksioneve on line, n Kanali i shperndarjes nepermjet Internetit ne Shqiperi. situata aktuale,fare eshte Internet Banking, n Aktualisht Interneti konsiderohet si zemra e struktures. me shume kanale zbatuar nga bankat dhe ne perdorim. per nje numer gjithnje ne rritje llogarish bankare te. n Interneti i ofron kompanive mundesi te shumta te rritjes. dhe permiresimit te performances qe bazohen ne, zvoglimin e kostove te transaksioneve dhe ne krijimin e.
marredhenieve te reja tregtare pa e llogaritur kete si nje. rifreskim te fuqise dhe mundesise konkrete per rinovimin. e produktit dhe te gjithe procesit te tregut,Disa nga sherbimet baze qe. ofron Internet Banking jane,n Informacion mbi gjendjen e llogarise. n Informacion mbi transaksionet e fundit te kryera pasqyre. e levizjeve te llogarise, n Kryerje pagesash utilitare shpenzime telefoni drita uje. sigurime etj,n Transferta fondesh ndermjet llogarive personale. n Transferime fondesh kombetare dhe nderkombetare,n Shlyerje te kestit te kredise.
n Informim mbi kushtet e punes te bankes,n Ndryshim i te dhenave personale te klientit etj. Sherbime me te avancuara,vetem nga disa banka,n Hapje depozite online dhe. n Aplikim per kredi,Perhapja e Internet Banking,n Faktore te shumte si kostot konkuruese. sherbimet e permiresuara ndaj klienteve,dhe konsideratat demografike kane. nxitur bankat gjithnje dhe me shume te,vlersojne teknologjite e reja si per.
shembull shitjet elektronike e commerce,dhe stategjine e Internet Banking. n Ekziston nje lidhje te drejte midis rritjes se,numrit te klienteve dhe futjes se. sherbimeve te reja online te bankave,Faktoret e biznesit qe ndikojne mbi. perhapjen e Internet Banking,n Konkurrenca faktori kryesor qe ndikon ne. zgjerimin e teknologjise se Internet Banking Nje,menyre per te kenaqur klientet ekzistues dhe.
terhequr ato te rinj,n Reduktimi i kostos kosto per transaksion. shume me te ulet kundrejt atyre tradicionale ne,sportelet e degeve dhe agjensive. n Shperndarja gjeografike,Faktoret e biznesit qe ndikojne mbi. perhapjen e Internet Banking 2,n Emri i mire akses te lehte ne nje game te gjere. produktesh dhe sherbimesh fmanciare bankat,shpresojne te krijojne besueshmerine e klientit.
shitjet e kryqezuara dhe permiresimin e,aktivitetit te vazhdueshem. n Demografia e klienteve Internet Banking i,mundeson bankave t i ofrojne nje game te gjere. funksionalitetesh klienteve te tyre,Llojet e Internet Banking. n Tre tipet kryesore te sherbimeve te ofruara,nepermjet Internet Banking. n Informative informacione marketingu rreth produkteve dhe. sherbimeve te saj ne servera te vecante, n Komunikuese nxjerrje llogarie aplikim kredie ose updatim.
te te dhenave te klientit Siguria,n Operacionale kryerje transaksionesh. aksesimin e llogarise ne distance pagesat utilitare si uje drita. telefon etj transferrin fondesh etj,Ndryshimet e udhehequra nga. n Nga nje sondazh i kryer nga Shoqata e Bankave ne Itali ABI ka. rezultuar se rreth 25 e klienteve ishin te gatshem per te ndryshuar. banken e tyre nese kjo e fundit do te ofronte produkte dhe sherbime. me eficente dhe bazuar ne teknologji me te reja vetem 28 e. klienteve pelqenin te kryenin sherbimet bankare ne oraret zyrtare te. punes ndersa 45 e klienteve deshironin te mund t i kryenin. veprimet bankare ne oret e pasdites ose ne darke 24 deshironin. te kishin sherbim edhe diten e shtune dhe 3 edhe te dielen. Bizneset kompanite kryesisht ato industriale demostruan se ne. 33 te rasteve zgjedhja e bankes behej bazuar mbi efikasitetin e. sherbimeve te ofruara,Avantazhet qe i ofrohen,klientit nga Internet Banking. n Kohe reale grumbullimin e drejtperdrejte te informacionit si. dhe kryerjen e menjehershme te transaksioneve mbi Llogarine. bankare te klientit,n Kontakti direkt me bankat marredhenie. transparente midis bankes dhe klientit deri ne pershkrimin e. produktit sherbimit te ofruar, n Operimi individual mundeson aksesimin e informacionit.
sherbimeve zone te dedikuar per zgjidhjen e problemeve si. dhe konsulence operacionale, n Forca kontraktuale e tregut tenton te zhvendeset nga ofruesi tek. kerkuesi naviguesi ne Internet eshte nje klient teper kerkues te. cilit i interesojne produktet dhe sherbimet e personalizuara te cilat i. pershtaten interesave dhe nevojave te tij,Ndryshimet e udhehequra nga. n Me futjen e sherbimeve nepermjet www bankat,po kercenohen gjithnje dhe me shume nga. shoqerite e telekomunikacioneve providerat e,internetit dhe firmat prodhuese te software ve. n Karakteristikat e klienteve dhe panorama e,zhvilluar konkurruese ben qe banka te.
percaktoje sjelljet strategjike dhe te ri,interpretoje proceset e bisnesit te saj per te. mbrojtur rolin e ndermjetesit,Ndryshime te lidhura me. shperndarjen, n Pasi u be propozimi i kanaleve alternative klientet ishin me. te kenaqur pasi mund ti kryenin keto sherbime kudo qe. ndodheshin ne kohe reale me kosto me te ulet dhe kushte. me te mira, n Per pasoje kanali i ri mund te shfrytezohet per te krijuar nje. oferte shume te mire si nga aspekti ekonomik ashtu dhe per. cilesine duke perdorur modele fleksibel te bisneseve. n Kjo nuk nenkupton qe struktura fizike e bankes te humbase. rendesine e saj, n kanalet alternative jane me efikase kur integrohen me.
kanalet e tjere te shperndarjes dhe jo kur zevendesojne. kanalin tradicional bankar,Permiresimet teknologjike dhe. organizative per zhvillimin e kanalit,Internet Banking. n Dy strategjite alternative qe kane perballe,bankat dhe qe nenkuptojne perkrahjen e. Internet Banking jane integrimi i kanalit,te Internet Banking me kanalet e. meparshme agjensite deget rrjetet e,promotoreve financiare bankat telefonike.
ATM etj dhe ndryshimet e qarta te vete,kanaleve ne vecanti te kanalit te I. Arkitektura baze e Internet Banking,perbehet nga komponentet e meposhtem. n Klienti i bankes pasi regjistrohet ne sherbimin e Internet. Banking mund te aksesoje kudo dhe kurdo sherbimin e. n Web Server sherben per te krijuar lidhjen ndermjet rrjetit. te jashtem internetit dhe rrjetit te brendshem te bankes. i perbere nga servera aplikacionesh serverat e te,dhenave komjutera etj. n Application Server qe ne kete rast eshte serveri i. aplikacionit te Internet Banking, n Database Server eshte serveri ku ruhen gjithe te dhenat. mbi klientin llogarite e tij si dhe veprimet qe ai kryen. nepermjet Internet Banking marre ne kohe reale inputin.


Related Books

PENDAHULUAN - ypli.or.id

PENDAHULUAN ypli or id

Linux IGOS Nusantara terus dikembangkan Puslit Informatika LIPI bersama berbagai kalangan komunitas Linux di Indonesia. Linux awalnya merupakan nama inti ( kernel ) dari sistem operasi komputer. Linux saat ini popular disebut sebagai sistem operasi komputer dengan lisensi bebas (free software) . Distro Linux adalah kumpulan program dalam bentuk CD atau DVD atau kemasan lainnya. Umumnya distro ...

SOAL SELEKSI - areknerut.files.wordpress.com

SOAL SELEKSI areknerut files wordpress com

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2015 CALON TIM OLIMPIADE INFORMATIKA/KOMPUTER INDONESIA 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2015 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG -UNDANG Bidang Informatika/Komputer Waktu : 150 menit. Soal OSK 2015 Bidang Informatika/Komputer Hal 2 dari 17 halaman Hak ...

Teori Bilangan - informatika.stei.itb.ac.id

Teori Bilangan informatika stei itb ac id

Rinaldi M/IF2120 Matematika Diskrit 1 Teori Bilangan Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit . Rinaldi M/IF2120 Matematika Diskrit 2 Bilangan Bulat Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, -34, 0 Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan riil yang mempunyai titik desimal, seperti 8.0, 34.25, 0.02. 3 Sifat Pembagian pada Bilangan Bulat ...

PENGANTAR MATEMATIKA DISKRIT

PENGANTAR MATEMATIKA DISKRIT

Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika, diantaranya : algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer , keamanan komputer , sistem operasi, teknik kompilasi, dsb. Matematika diskrit adalah matematika yang khas informatika yaitu Matematika Informatika. 1 2 3

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Di PT ...

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Di PT

Judul Skripsi : Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia di PI. Swakarya Insan Mandiri Yogyakarta sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Tekni lnformatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kaliiaga Yograkarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sadana Strata Satu dalam Teknik Informatika

Laporan Tahunan 2015 - Website Resmi Kementerian ...

Laporan Tahunan 2015 Website Resmi Kementerian

Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2015. Tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat kemajuan yang berarti dalam menghadapi berbagai tantangan yang dialami oleh industri telekomunikasi dan informatika. Pencapaian utama yang berhasil dilaksanakan Kemkominfo selama tahun 2015 antara

PENGEMBANGAN GAME EDUKASI LINGKUNGAN BERBASIS ANDROID ...

PENGEMBANGAN GAME EDUKASI LINGKUNGAN BERBASIS ANDROID

Tugas Akhir Skripsi PENGEMBANGAN GAME EDUKASI LINGKUNGAN BERBASIS ANDROID Disusun oleh: Wafda Adita Rifai NIM 10520241036 Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Pada tanggal 11 Februari 2015 TIM PENGUJI

Novak ?okovi? - Tehni?ko vaspitanje i Informatika

Novak okovi Tehni ko vaspitanje i Informatika

SERVIRAJ ZA POBEDU . PREDGOVOR Vrhunska ostvarenja: To je Novak ?okovi? postigao u svetu tenisa. Samo malobrojni dosegnu taj nivo na bilo kom polju, a da bi se to postiglo, potrebno je imati beskrajan talenat, hrabrost i odlu?nost - kao i ukloniti sve prepreke. To je cilj svih ljudskih pregnu?a, od kvantne fizike i kompjuterskog programiranja do tenisa. Za ve?inu nas vrhunska ostvarenja ...

MODUL GRAFIKA KOMPUTER - Situs Setiawan Hadi

MODUL GRAFIKA KOMPUTER Situs Setiawan Hadi

Grafika komputer (Computer Graphics) adalah mata kuliah keilmuan Informatika/Teknik Informatika/Ilmu Komputer yang tercantum dalam buku Computing Curricula Computer ...

Analisis dan Implementasi Teknik Data Mining dengan Metode ...

Analisis dan Implementasi Teknik Data Mining dengan Metode

terlaksananya skripsi ini. 7. Teman seperjuanganku di Teknik Informatika 2012 yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Plastik hitam squad atas canda, tawa, suka dan duka dalam membantu penulis selama menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini. 9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun ...

SISTEM PAKAR KLASIFIKASI STATUS GIZI ANAK BAWAH LIMA TAHUN ...

SISTEM PAKAR KLASIFIKASI STATUS GIZI ANAK BAWAH LIMA TAHUN

sistem pakar klasifikasi status gizi anak bawah lima tahun berdasar berat badan menurut umur di puskesmas kasihan 1 skripsi disusun oleh yoga pratama hadi 07.11.1588 jurusan teknik informatika sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer amikom yogyakarta 2011 . expert system classification of nutritional status of children under five years based on body weight according to age in ...

DISASOSIATIF PRANATA SOSIAL DALAM MEDIA

DISASOSIATIF PRANATA SOSIAL DALAM MEDIA

DISASOSIATIF PRANATA SOSIAL DALAM MEDIA (Studi Wacana Disasosiatif Pranata-Pranata Sosial Negara Timor Leste Pasca Referendum 1999 Yang Direpresentasikan Dalam Film Dokumenter In The Shadow Of The Flag Karya Tonny Trimarsanto). B. Nama &NIM Irvan Suqran Wiza Zulkarnain L100070056 wizasuqran@gmail.com C. Fakultas Fakultas Komunikasi dan Informatika

MEMILIH TOPOLOGI JARINGAN DAN HARDWARE

MEMILIH TOPOLOGI JARINGAN DAN HARDWARE

Informatika Pertanian Volume 16 No. 2, 2007 1037 MEMILIH TOPOLOGI JARINGAN DAN HARDWARE DALAM DESAIN SEBUAH JARINGAN KOMPUTER Recognizing Topology And Network

INTEGRASI DAN AKSES DATA MULTI DATABASE MENGGUNAKAN ...

INTEGRASI DAN AKSES DATA MULTI DATABASE MENGGUNAKAN

INTEGRASI DAN AKSES DATA MULTI DATABASE MENGGUNAKAN FRAMEWORK YII Badiyanto1) 1)Teknik Informatika STMIK AKKAKOM Yogyakarta Jalan Raya Janti 143, Karang Jambe, Yoyakarta 55198 email:badi@akakom.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membuat aplikasi protipe yang mampu mengintegrasikan database MySQL, PostgreSQL dan SQLite. Aplikasi tersebut akan dibangun ...

APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG TINGKAT DASAR

APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG TINGKAT DASAR

1 APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG TINGKAT DASAR BERBASIS MULTIMEDIA MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH 8 Widyanti Anggita Lestari NIM 08520244055 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Jepang tingkat dasar berbasis multimedia, menguji kinerja media pembelajaran ...

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK ...

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Selain itu, skripsi ini juga merupakan suatu pembelajaran bagi penulis dalam banyak hal, baik ilmu pengetahuan, praktik ilmu yang didapat selama kuliah di Teknik Informatika dan bekal ilmu ke depannya. Penulis ...

ANALISIS PERKEMBANGBIAKAN PLASMODIUM PENYEBAB DIKOTA JAYAPURA

ANALISIS PERKEMBANGBIAKAN PLASMODIUM PENYEBAB DIKOTA JAYAPURA

ANALISIS PERKEMBANGBIAKAN PLASMODIUM PENYEBAB PENYAKIT MALARIA DALAM SEL DARAH MERAH MANUSIA DENGAN MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) DIKOTA JAYAPURA Nur Ain Banyal1, Abd. Rachman Dayat2 1,2 Program Studi Manajemen Informatika, AMIK Umel Mandiri Jln. Raya Abepura Kotaraja99351 ...

PADA SISTEM PEMESANAN MAKANAN DI RESTORAN SKRIPSI

PADA SISTEM PEMESANAN MAKANAN DI RESTORAN SKRIPSI

Pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Disusun Oleh : BAGUS NUGROHO NIM : 11531309 FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 2015 . ii Perancangan Aplikasi M-Resto Berbasis Android Pada Sistem Pemesanan Di Restoran SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata ...

Bab-6 Histogram Citra - informatika.stei.itb.ac.id

Bab 6 Histogram Citra informatika stei itb ac id

84 Pengolahan Citra Digital h i i Plot h i versus f i dinamakanhistogram .Gambar6.1 adalah contoh sebuah histogram citra. Secara grafis histogram ditampilkan dengan diagram batang. Perhatikan dari persamaan 6.1 bahwa nilain i telah dinormalkan dengan membaginya dengan n.Nilai h i berada di dalam selang 0 sampai 1. Gambar 6.1.

Buku Panduan Sistem Berbasis Pengetahuan

Buku Panduan Sistem Berbasis Pengetahuan

(Knowledge-Based System) Disusun Oleh: Irfan Subakti Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2002. KATA PENGANTAR Kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ini diberikan sebagai salah satu Mata Kuliah Pilihan yang termasuk dalam bidang ...

LAPORAN KERJA PRAKTEK

LAPORAN KERJA PRAKTEK

memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini. Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Program Studi Teknik Informatika. Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai pelengkap kerja praktek yang

LAPORAN KERJA PRAKTEK - CORE

LAPORAN KERJA PRAKTEK CORE

laporan kerja praktek pelaksanan kerja praktek di divisi technology and information pada pt. jatim petroleum transport dipersiapkan oleh danny wicaksana/ 140707727 program studi teknik informatika fakultas teknologi industri universitas atma jaya yogyakarta 2017

SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA PENYAKIT TANAMAN JAMBU METE ...

SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA PENYAKIT TANAMAN JAMBU METE

SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA PENYAKIT TANAMAN JAMBU METE BERBASIS ANDROID Reyvan Septa R. A11.2008.04175 Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro

MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Berorientasi Objek ...

MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Berorientasi Objek

Oleh : MODUL PRAKTIKUM (Menggunakan Java With NetBeans) Fery Updi, S.Kom PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK SMKS YUPPENTEK 2 CURUG

Aplikasi Graf Dalam Permainan Catur - informatika.stei.itb ...

Aplikasi Graf Dalam Permainan Catur informatika stei itb

Aplikasi Graf Dalam Permainan Catur Sahat Nicholas Simangunsong - 13509095 Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ...

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK

8 Teknik/Manajemen Informatika 9 Teknik Perkapalan 10 Teknik Mesin 11 Teknik Lingkungan 12 Teknik Perkapalan 13 Teknik/Teknologi Kelautan 14 Teknologi Hasil Perikanan 15 Ilmu Kelautan dan perikanan 16 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 17 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan/Perairan 0 0 0 9 17 2 1 Administrasi Negara 2 Akuntansi 3 Manajemen 4 Manajemen Keuangan 5 Manajemen Administrasi Publik 6 ...

BAHAN KULIAH RISET OPERASIONAL - nurfajria.staff.gunadarma ...

BAHAN KULIAH RISET OPERASIONAL nurfajria staff gunadarma

bahan kuliah riset operasional disusun oleh: bambang yuwono, st, mt putri nur istiani (123030113) jurusan teknik informatika fakultas teknologi industri

KEKERASAN DAN PORNOMEDIA DALAM KOMEDI PESBUKERS (Analisis ...

KEKERASAN DAN PORNOMEDIA DALAM KOMEDI PESBUKERS Analisis

KEKERASAN DAN PORNOMEDIA DALAM KOMEDI PESBUKERS (Analisis Isi Kekerasan dan Pornomedia dalam Tayangan Televisi pada Program Acara Komedi Pesbukers di Antv Periode Bulan Juni 2012) NASKAH PUBLIKASI ILMIAH Oleh: TITO RAMADHANI L100080102 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013

SKRIPSI PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI ...

SKRIPSI PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI

SKRIPSI PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) ZAENUDDIN FAUZI 12531456 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO (2016) i PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah ...

LAPORAN AKHIR PENELITIAN FUNDAMENTAL - eprints.uny.ac.id

LAPORAN AKHIR PENELITIAN FUNDAMENTAL eprints uny ac id

i laporan akhir penelitian fundamental (teknik elektro dan informatika) aplikasi algoritma genetika pada skema penjadwalan komputasi terdistribusi