Bolesti Sistema Vladars Net-Books Download

BOLESTI SISTEMA vladars net
02 Mar 2020 | 41 views | 0 downloads | 41 Pages | 791.34 KB

Share Pdf : Bolesti Sistema Vladars Net

Download and Preview : Bolesti Sistema Vladars Net


Report CopyRight/DMCA Form For : Bolesti Sistema Vladars NetTranscription

Bolesti sistema za disanje,NESPECIFI NE INFEKCIJE,U PULMOLOGIJI. Nespecifi ne infekcije u pulmologiji 5,Faktori rizika 5. Diferencijalna dijagnostika 5,Istorija bolesti 6,Fizikalni pregled 7. Pretrage 7,Klini ka slika i lije enje 9,Akutni bronhitis 10. Epidemiologija i etiologija 10,Lije enje 10,Hroni na opstruktivna bolest plu a 12.
Definicija 12,Klasifikacija 12,Epidemiologija 13,Etiologija 13. Faktori rizika 13,Po etna dijagnoza 14,Dijagnoza 14. Diferencijalna dijagnoza 17,Lije enje 17,Zbrinjavanje egzacerbacije 22. Pneumonija 23,Definicija 23,Etiologija i klasifikacija 23. Diferencijalna dijagnoza 24,Dijagnoza 24,Faktori rizika 24.
Vanbolni ki ste ene pneumonije 25, Tipi ne bakterijske vanbolni ki ste ene pneumonije 25. Vanbolni ke atipi ne nebakterijske pneumonije 25, Procjena te ine pneumonije i izbor mjesta lije enja 26. Lije enje 27,Klasifikacija preporuka 31,Literatura 32. NESPECIFI NE INFEKCIJE U PULMOLOGIJI 3, INFEKCIJE DONJEG RESPIRATORNOG TRAKTA KOD ODRASLIH. FIZIKALNI PREGLED,PALPACIJA PERKUSIJA AUSKULTACIJA.
MAKROSKOPSKI,LAB PREGLED I KULTURA RTG,TESTIRANJE PROBNA UPOTREBA. SPIROMETRIJA,REVERZIBILITETA KORTIKOSTEROIDA,4 KLINI KI VODI. Nespecifi ne infekcije u pulmologiji, Ovaj klini ki vodi bavi se infekcijama donjeg respiratornog trakta kao i. stanjima koja obi no nisu infektivna ali zbog ireverzibilng strukturalnog. o te enja i infekcije mogu predstavljati komplikuju i faktor. Ovo uklju uje,Akutni bronhitis,Hroni ni bronhitis,Pneumonija. Bronhiektazije, U svakodnevnoj upotrebi obi no se koristi dijagnoza hroni ne opstruktivne.
bolesti plu a koja podrazumijeva istovremeni hroni ni bronhitis i emfizem. Faktori rizika,Zaga enje vazduha,Hroni na bronhopulmonarna oboljenja. Imunosupresija,Starija dob,Diferencijalna dijagnostika. Akutni bronhitis Akutni ka alj sa pove anim iska ljavanjem. Pneumonija Sistemska uznemirenost groznica pleuralni bol ka alj. Hroni na op Sve bolesti i promjene koje dovode do ireverzibilnog i. struktivna bolest obi no progresivnog ograni enje strujanja vazduha kroz. plu a HOBP disajne puteve bez signifikantnog odgovora na terapiju. Hroni ni bronhitis Karakteri e hroni ni ka alj ili recidiviraju i ka alj uz. pove ano iska ljavanje tokom najmanje 3 mjeseca u 2. poslednje godine, Emfizem Karakteri e o te enje i pro irenje distalnih vazdu nih. prostora do terminalnih bronhiola, Bronhiektazije Stanje ireverzibilnog pro irenja bronhija klini ka dijag. noza ponekad mo e biti te ka,NESPECIFI NE INFEKCIJE U PULMOLOGIJI 5.
Diferencijalno dijagnosti ki treba imati u vidu, Astma Epizodi na reverzibilna poja ana reaktivnost donjih. disajnih puteva na razne podra aje, Varira od blagog oblika koji ne ograni ava aktivnost paci. jenta do te kog koji ugro ava ivot,Plu na Po etak obi no postepen. tuberkuloza Hroni ni ka alj sa oskudnim nepurulentnim sputumom. Hemoptizije su este ali rijetko masivne, Karcinom plu a Centralni endobronhijalni tumori ka alj hemoptizije. zvi danje stridor dispneja,Periferne lezije bol ka alj dispneja.
Kongestivna Zamor dispneja,sr ana Periferni edemi, insuficijencija Edem plu a auskultatorno u njevi perkutorna tmulost. iznad pleuralnog izliva,Istorija bolesti, Detaljna istorija bolesti mo e ukazati na neke simptome koji mogu pomo i. pri uspostavljanju dijagnoze kod pacijenta sa akutnom infekcijom donjeg. respiratornog trakta Kod pacijanta sa hroni nim respiratornim stanjem. istorija bolesti mo e doprinijeti procjeni stepena kontrole i odrediti prisus. tvo ili odsustvo nekih stanja ili komplikacija,Treba obratiti pa nju na. Trajanje napada, Disanje zvi danje u grudima stridor ortopneja dispneja. Ka alj trajanje karakter i vrijeme dnevni i no ni, Boja viskoznost i obim dnevnog ispljuvka hemoptiza.
Sposobnost za tjelesne napore i ograni enja, Prethodne epizode ako je bilo koliko puta koliko esto. Bol ili drugi simptomi gubitak tjelesne te ine no no znojenje. Dob starije osobe su izlo ene ve em riziku,Zanimanje sada nje i ranija. Porodi na istorija bolesti, Pacijentova o ekivanja za to je pacijent do ao na konsultacije. 6 KLINI KI VODI,Fizikalni pregled, Potpuni fizikalni pregled mora se izvesti na po etku neki specifi ni signali. mogu pomo i pri odre ivanju dijagnoze Pregled u stvari po inje od ulaska. pacijenta u ordinaciju,Inspekcija Nivo svjesnosti,Brzina i ritam disanja.
Sviranje u grudima stridor, Upotreba pomo ne respiratorne muskulature pri disanju. Izgled grudnog ko a,Malji asti prsti digiti hypocratici. Palpacija Uve ani limfni vorovi,Fremitus pectoralis. Perkusija Tmulost,Hiper rezonanca, Auskultacija Bronhijalno disanje zvi duci pucketanja pleuralno trenje. Kod pacijenata sa nekomplikovanim napadima obi no nije potrebno vr iti. posebne pretrage dijagnoza se mo e postaviti na osnovu istorije bolesti i. pregleda a savjet i tretman daju se odmah Za postavljanje precizne dijag. noze mogu pomo i,Laboratorijske analize,KKS sa leukocitarnom formulom CRP.
Sedimentacije eritrocita,Makoskopski pregled i kultura sputuma. Koli ina boja purulentan hemoptiza, Ako nakon kori tenja antibiotika ispljuvak ostane gnojan i obilan isplju. vak se mo e testirati mikroskopski iako ovo ispitivanje nije posebno. korisno Obi no se izdvoji nekoliko potencijalnih patogena. NESPECIFI NE INFEKCIJE U PULMOLOGIJI 7,Rendgen grudnog ko a. Treba uraditi kod,Pacijenata koji su pu a i i, Pacijenata kod kojih nema znakova pobolj anja nakon 4 sedmice. Mjerenje maksimalnog ekspirijskog protoka,Peak flowmeter.
Jednostavan je i brzo se mo e primjeniti na nivou primarne zdravstvene. za tite za odrasle ili djecu,Instrukcije za rad,Uzeti u ruke. Ne dirati indikator koji mora biti na nuli,Udahnuti vazduh to je vi e mogu e. Staviti lulu u usta i vrsto je stegnuti usnama, Dunuti to je vi e i br e mogu e kao kad se gasi svije a. PEFR maksimalni ekspirijumski protok, Uzima se najbolji od tri poku aja i upore uje sa normalnim vrijednostima. koje su date u standardnim tabelama, Po to ne daje informaciju o plu nom kapacitetu treba ponavljati mjerenje.
tokom mjesec dana ujutro i uve e da bi se utvrdio stepen varijabilnosti. Spirometrija,Mjerenje zapremine vazduha u plu ima pri disanju. Daje informaciju o plu nim volumenima i kapacitetima. FVC Forsirani vitalni kapacitet, FEV1 Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi. FEV1 Pove an kod restriktivnog tipa poreme aja ventilacije. FVC Smanjen kod opstruktivnog tipa poreme aja ventilacije. Testiranje reverzibiliteta,Test sa bronhodilatatorima. Nakon rezultata spirometrije pacijentu se inhalacijom daje bronhodilata. tor i test se ponavlja, Kao objektivan pozitivan odgovor uzima se pove anje 15 pri inhalaciji. salbutamola 200 g dvaput dnevno, Indikuje mogu nost pobolj anja stanja pacijenta primjenom terapije bron.
hodilatatorima,8 KLINI KI VODI, Testiranje reverzibiliteta kod hroni ne opstruktivne bolesti plu a mo e. se vr iti i pomo u peak flowmetra ali on ne e dati informaciju o vitalnom. kapacitetu pacijenta, Kao pozitivan rezultat uzima se pove anje PEFR pra eno tokom dvije. Probna upotereba steroida, Evaluira efektivnost antiinflamatorne terapije upotrebom kortikosteroid. nih lijekova,Prati se tokom dvije nedelje, Ukoliko je pove anje PEFR ili FEV1 15 indikovan je nastavak terapije. inhalacijom steroida,Ukazuje na astmati nu komponentu.
Klini ka slika i lije enje, U nastavku su dati simptomi i znakovi karakteristi ni za pojedine bolesti i. preporu eni terapijski postupak,NESPECIFI NE INFEKCIJE U PULMOLOGIJI 9. Akutni bronhitis,J20 Bronchitis acuta Akutno zapaljenje bronha. To je akutna inflamacija sluznice bronhijalnog stabla koja se naj e e. zavr ava potpunim ozdravljenjem i funkcionalnom remisijom. Epidemiologija i etiologija,Veoma esto oboljenje,Poga a sve dobne skupine podjednako oba pola. Naj e e je virusne etiologije Adenovirus Haemophilus influenzae Hae. mophilus parainfluenzae, Kasnije mo e do i do sekundarne bakterijske infekcije.
Simptomi i znakovi,Ka alj U po etku neproduktivan,Kasnije produktivan. Ako do e do sekundarne bakterijske infekcije mukopurulen. tan sputum, Paroksizmi Mogu biti izazvani udisanjem hladnog vazduha fizi kim na. porom govorom,Temperatura Blago povi ena, Bol U grudima je obi no posljedica napora pri ka ljanju. Na osnovu klini ke slike ne mo e se sa sigurno u odrediti uzro nik. Op te mjere, Uno enje dovoljne koli ine te nosti 3 4 l dnevno ako je pacijent febrilan. Obavezan prestanak pu enja,Inhalacija para,10 KLINI KI VODI.
Medikamentna terapija, Antipiretici Po potrebi paracetamol 2 4 g dnevno podijeljeno u 3 4. analgetici doze aspirin na 4 6 h, Antitusici Antitusike je racionalno primjenjivati samo kad suvi ne. produktivni ka alj ugro ava normalan ivot i onemogu ava. spavanje Mogu pomo i u smirivanju simptoma i smanjiti. nepotrebnu upotrebu antibiotika, Prednost treba dati folkodinu i noskapinu Iako pripadaju. opijatima ovi lijekovi ne izazivaju zavisnost Neopijatni. antitusici su male efikasnosti pa se opravdano malo koriste. Antibiotici Ne upotrebljavaju se ako je pacijent u dobrom op tem. Preporu uju se ako su simptomi ozbiljniji visoka tempera. tura purulentni sputum postojanje hroni ne opstruktivne. bolesti plu a,Aminopenicilini amoksicilin 500 mg svakih 8 h. Makrolidi eritromicin 500 mg na 6 h,klaritromicin 500 mg na 12 h ili.
azitromicin 250 500 mg 3 do 5 dana ako se sumnja na. infekciju mikoplazmom, Tetraciklini doksiciklin 100 mg dnevno tokom 10 dana ako su suspektni. na hlamidiju ili mikoplazmu,Kontraindikovan u trudno i. Fluorirani hi ofloksacin 2x 100 200 mg dan ili,noloni ciprofloksacin 2x 250 500 mg dan ili. norfloksacin 2x 400 mg dan 7 14 dana, U slu aju veoma ozbiljnih infekcija ili neuspjeha drugih. antibiotika, Bronhodilatatori Ako postoje znaci reverzibilne opstrukcije disajnih puteva.
Prednost treba dati salbutamolu jer je relativno dostupan. Doza oralno 3 4x 2 4 mg dan, Od ostalih bronhodilatatora na raspolaganju su fenoterol. terbutalin i prokaterol te salmeterol kao bronhodilatator. dugog dejstva,O ekivani tok bolesti i prognoza, Potpuno izlje enje anatomsko i funkcionalno ve ina simptoma i ezava. za 5 7 dana, Mo e biti ozbiljnije kod starijih i oslabljenih pacijenata. Ka alj i iska ljavanje mogu potrajati tokom nekoliko sedmica. NESPECIFI NE INFEKCIJE U PULMOLOGIJI 11,Hroni na opstruktivna bolest plu a. J42 Bronchitis chronica Hroni no zapaljenje bronha. non specificata neozna eno,J43 Emphysema pulmonum Emfizem plu a.
Definicija, HOBP je bolest koja se karakteri e ograni enjem protoka vazduha kroz dis. ajne puteve koje nije potpuno reverzibilno esto je progresivno i udru eno. sa poreme enim inflamacijskim odgovorom plu a na tetne estice i gasove. HOBP nastaje mje avinom bolesti malih disajnih puteva hroni ni bronhitis. i destrukcijom parenhima emfizem pri emu u e e svake komponente. varira od osobe do osobe, Hroni ni bronhitis dijagnoza se postavlja kada se ka alj i iska ljavanje. javljaju najmanje tri mjeseca dvije uzastopne godine. Emfizem predstavlja destrukciju plu nog parenhima destrukciju inter. alveolarnih septi preko kojih se vr i razmjena gasova. HOBP je progresivna bolest naro ito ako se ekspozicija tetnim agensima. nastavi Ako se ekspozicija tetnim agensima prekine bolest mo e i dalje. progredirati zbog smanjenja plu ne funkcije to se normalno de ava staren. Klasifikacija, HOBP prema te ini bolesti dijeli se na etiri stadijuma Podjela se vr i. prema vrijednostima protoka vazduha mjerenim spirometrijom Koriste. se postbronhodilatatorne vrijednosti odnosa FEV forsirani ekspirijumski. volumen u prvoj sekundi i FVC forsirani vitalni kapacitet pri emu je 70. grani na vrijednost za opstrukciju Koriste se i vrijednosti FEV pri emu su. grani ne vrijednosti 80, Za klasifikaciju se koristi i respiratorna insuficijencija koja se odre uje. putem arterijskog parcijalnog pritiska kiseonika PaO2 manjeg od 0 8 kPa. ili 60 mmHg sa ili bez arterijskog pritiska CO2 ve eg od 6 7 kPa ili 50 mmHg. pri disanju vazduha na nivou mora,12 KLINI KI VODI.
Tabela 1 Klasifikacija HOBP po te ini,KLASIFIKACIJA HOBP PO TE INI. STADIJUM KARAKTERISTIKE,I STEPEN FEV FVC 70,BLAGA FEV 80 od predvi enog. II STEPEN FEV FVC 70,SREDNJE TE KA 50 FEV 80 predvi enog. III STEPEN FEV FVC 70,TE KA 30 FEV 50 predvi enog,IV STEPEN FEV FVC 70. VEOMA TE KA FEV 30 predvi enog ili 50 hroni na respiratorna. insuficijencija,Epidemiologija, Procjenjuje se da u svijetu do 25 odraslih osoba preko 40 godina starosti.
imaju neki stepen HOBP Starije studije pokazuju ve u prevalencu kod. mu karaca nego kod ena dok novije studije iz razvijenijih zemalja poka. zuju da je prevalenca gotovo jednaka kod mu karaca i ena to vjerovatno. odra ava promjenu navike pu enja,Etiologija, Bolest obi no nastaje kao interakcija genetske pedispozicije i egzogenih. Faktori rizika,Tabela 2 Faktori rizika za nastanak HOBP. Genetska pre Uro eni deficit alfa 1 antitripsina prijevremeni i ubrzani. dispozicija razvoj panacinusnog emfizema,NESPECIFI NE INFEKCIJE U PULMOLOGIJI 13.


Related Books

My Profile

My Profile

24 Connected Solutions Company Business Policy Expand the business with supply chain solutions and strengthen capabilities to meet customer needs Create added value by strengthening capabilities to meet customer needs Concentrate on traceability and expand business globally with Zetes 185.0 216.0 223.8 Key Solutions Labeling Factories ...

Papaya 11 Oct 05 - bangladeshbiosafety.org

Papaya 11 Oct 05 bangladeshbiosafety org

PAPAYA (Carica Papaya) Environment Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development Paris 2005 . ENV/JM/MONO(2005)16 4 ABOUT THE OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an intergovernmental organisation in which representatives of 30 industrialised countries in North America, Europe and the Pacific, as well as the European Commission, meet to ...

Ecopol-ME100 - Economy Polymers & Chemical

Ecopol ME100 Economy Polymers amp Chemical

Ecopol-ME100 Safety Data Sheet according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations 08/19/2013 EN (English) 3/12 Inhalation: When symptoms occur: go into open air and ventilate suspected area. Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Obtain medical attention if ...

THE CROSS An Overview - Campbell M Gold.com

THE CROSS An Overview Campbell M Gold com

THE CROSS An Overview Compiled by Campbell M Gold ... The Ankh is sometimes given a Latin name if it appears in specifically Christian ... The Celtic Cross

Institutional Issues on Disaster Risk Reduction and Management

Institutional Issues on Disaster Risk Reduction and Management

replaced with the National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC) as the overseeing body headed by the Secretary of the Department of National Defense (DND) as Chairperson, and the Office of Civil Defense as secretariat. Figure 1 below shows the organizational structure and composition of NDRRMC.

NATIONAL DISASTER RESPONSE PLAN - lga.gov.ph

NATIONAL DISASTER RESPONSE PLAN lga gov ph

REFERENCES: RA 10121 and NDRRMP Memorandum Order No. 23, s.2014 dated 20 Oct 2014, NDRP for Hydro-Meteorological NDCC MC 12 series 2008: Institutionalization of the Cluster Approach in the Philippine Disaster Management System. Based on actual experiences and observations of national agencies involved in the response operations done for

Earthquake and Tsunami Version 2 - Disaster risk reduction

Earthquake and Tsunami Version 2 Disaster risk reduction

Risk Reduction Management Council (NDRRMC) has formulated several memorandums, guidelines, and protocols that call for a more efficient and effective mitigation of, preparedness for, response to, and recovery from earthquake and tsunami disasters. The Version 2 of the NDRP for Earthquake and Tsunami is an enhancement of the

DIREKTORI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON SRUKTURAL DI ...

DIREKTORI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON SRUKTURAL DI

N a m a Dr. : Dodi Devianto, M.Sc N I P : 19771122 200012 1 002 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Penuh / 22 November 1977 Pangkat / Gol. : Penata Muda Tk.I / IIIb

DAFTAR NAMA SELEKSI CALON PESERTA DIKLATPIM TK. II LEMBAGA ...

DAFTAR NAMA SELEKSI CALON PESERTA DIKLATPIM TK II LEMBAGA

19660708 200012 1 002 ... R. Dodi Soeparto, ST 196101261986031008 Kabupaten Ciamis Sekretaris Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis 76

DoD Instruction 2000.12, March 1, 2012; Incorporating ...

DoD Instruction 2000 12 March 1 2012 Incorporating

March 1, 2012 . Incorporating Change 3, May 8, 2017 . USD(P) ... accordance with DoDI 1100.22 (Reference (l)), and when on DoD installations and facilities or